Helsetjenestebruk før og etter fødsel blant utenlandsfødte kvinner i Norge

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Fødepopulasjonen er i endring med en utvikling mot økt kompleksitet hos de fødende og en høyere andel utenlandsfødte fødekvinner. Mer enn en av fire norskfødte barn har i dag en utenlandsfødt mor. Utenlandsfødte kvinner beskrives av Helsedirektoratet som en særlig sårbar gruppe grunnet økt risiko for komplikasjoner under svangerskap, fødsel og barseltid. Ifølge nasjonale retningslinjer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen har familier rett til helsetjenester tilpasset deres behov gjennom oppfølging av jordmor, fastlege og legespesialist. Disse helsetjenestene har som mål å oppdage helseproblemer hos mor og barn tidlig og sikre tilstrekkelig helsehjelp, veiledning og støtte gjennom hele svangerskapet, fødselen og barseltid. Eksisterende forskning viser at utenlandsfødte kvinner har gjennomgående dårligere tilgang til svangerskaps- og barselomsorg. Dette kan skyldes barrierer som manglende helsekompetanse og kunnskap om tjenester og pasientrettigheter tilknyttet det norske helsesystemet, begrensede finansielle og sosiale ressurser og språklige utfordringer. Det er derimot bruk for ytterligere kunnskap basert på nasjonalt dekkende datakilder som undersøker betydning av faktorer relatert til innvandringsbakgrunn (botid, landbakgrunn, innvandringsårsak) og kvinnenes ressurser (utdanningsnivå, inntekt og partners fødeland) separat hos kvinner med og uten svangerskaps- og fødselskomplikasjoner. Dette er kunnskapshull som dette prosjektet ønsker å dekke. Igjennom kobling av de nasjonale helseregistrene Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)/Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), Norsk pasientregister (NPR) og Medisinsk Fødselsregister (MFR) vil vi i to arbeidspakker (AP) utføre fire register-baserte kohortstudier som vil belyse bruk av svangerskapsomsorg hos kvinner med og uten risikosvangerskap (AP 1, to studier) og bruk av helsetjenester i barseltiden (AP 2, to studier). Vi vil benytte regresjonsmodeller og sekvensanalyse til å belyse bruk av fastlege, kommunal jordmor, spesialisthelsetjeneste og legevakt igjennom svangerskapet og barseltid. Kunnskapen som utvikles i prosjektet vil bidra til å sikre tilpasning av svangerskaps- og barselomsorgen mot en mer kompleks og mangfoldig fødselspopulasjon i Norge i tillegg til å øke kvaliteten av forskningsfeltet internasjonalt.

Prosjektleder

Torill Alise Rotevatn

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Helsetjenestebruk før og etter fødsel blant utenlandsfødte kvinner i Norge
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2024: kr 830 000, 2025: kr 1 168 000, 2026: kr 943 000
Startdato
02.01.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring