Helt ærlig – ungdom og lokalpolitikere møtes og skaper politikk

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Barn som vokser opp i områder med store levekårsutfordringer har betydelig større risiko for å ha dårligere psykisk og fysisk helse enn andre barn, og oppleve marginalisering og utenforskap. Dette kan reduseres ved at de opplever tilhørighet, mestring og deltakelse. Ungdom må bli invitert til å bidra i utformingen av løsninger.

Målsetting og forventede resultater:

 • Få ungdom ut av isolasjon og utenforskap ved å legge til rette for mestring, tilhørighet og deltakelse.
 • Sikre at lokalpolitiske tiltak rettet mot barn og ungdom er basert på erfaringene ungdom selv har gjort seg.
 • Bidra til at ungdom som er særlig rammet av nedstenging og langvarig pandemi, får innflytelse og handlingskompetanse.
 • Styrke reell medvirkning for ungdom i levekårsutsatte områder ved å sette det i system, gjennom samarbeid og dialog mellom skole, lokalpolitikere, ungdomsråd og ungdom.

Målgruppe:
Ungdom på 9.trinn som vokser opp i områder med særlige levekårsutfordringer, samt ungdomsskoler, ungdomsråd og lokalpolitikere.

Deltakere og metode:
Prosjektet gjennomføres på 9.trinn. Gjennom fagfornyelsen og det tverrgående temaet Demokrati og medborgerskap benyttes prosjektet som et verktøy inn i flere fag. Det tilrettelegges for at elevene får kunnskap om politikk og politiske prosesser, og egne erfaringer med å delta direkte i beslutningstagning i samarbeid med ungdomsråd og lokalpolitikere.

Tidsplan:
Prosjektet består av tre deler:

 • Del 1:
  • Kartlegging og avtaleinngåelse med to skoler og bydeler, inkl. videreføring i bydel Stovner og Rommen skole.
 • Del 2:
  • Formøter
  • Elevene jobber med valgt politisk tematikk, pluss workshops. Politikerne og ungdomsråd har opplæring i barns medvirkning.
  • Tre fellesmøter mellom elever, ungdomsråd og politikere; oppstart (valg av sak), dialogmøte (samtale og dialog), avslutning (overrekkelse av tiltak).
 • Del 3:
  • Evaluering og tilbakemelding på prosjektet fra politikere, ungdomsrådet, skole og elever.
  • Oppfølging i etterkant: Politikerne og ungdomsråd informerer elevene om hvordan de har jobbet med tiltakene.

Prosjektleder

Ingvill Lindtner Storesund

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Helt ærlig – ungdom og lokalpolitikere møtes og skaper politikk
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.10.2021