HELT

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag av prosjekt HELT
– Hverdagsaktivitet, endring, livsstil, trivsel

Bakgrunn
Overvekt er et økende helseproblem i befolkningen, hver 5 nordmann er overvektig. ?Fedme-epidemien? regnes som den største trusselen mot folkehelsen. Fysisk innaktivitet og overvekt øker risikoen for flere alvorlige sykdommer, som diabetes type 2, hjerte ? og karsykdommer og noen kreftformer.
Det er i dag liten oppfølging i nærmiljøet til de med sykelig overvekt. Dette trekkes frem som en mulig årsak når tiltak fra andre/tredjelinjetjenesten bare delvis lykkes i et langtidsperspektiv. For å lykkes med en varig livsstilsendring må endringen integreres i det miljøet mennesket lever i.
Mål
Gjennom samarbeid med Folkehelsekoordinator, LHL Molde, Selvhjelp Norge og lokalt idrettslag, bidrar HELT til en bevisstgjøring på forebygging av alvorlige helseproblemer, som følge av overvekt. Samarbeid med ulike aktører øker muligheten for at aktiviteter blir implementert i lokalsamfunnet. Målsettingen vår er å gi gruppedeltakeren økt kunnskap om kosthold, helsegevinsten ved meningsfull aktivitet, og egne ressurser for å kunne gjøre en varig livsstilsendring. Videre forebygge generelt inaktivitet, nedsatt yrkesaktivitet, sosial isolasjon og fremme økt selvfølelse og identitet.
Målgruppe
Mennesker med sykelig overvekt fra 16 år og oppover.
Innhold og betydning
HELT er et tilbud om livsstilsendring i menneskers nærmiljø, der deltagerne selv er med å forme tilbudet. Der vil vi bruke metoder som krever aktiv deltagelse, og deltakerne går igjennom en endringsprosess, fra sykelig overvekt til en livsstil med meningsfulle og helsefremmende aktiviteter. Grunnfestet i den daglige rutine, etablerer deltakerne viktige nettverk og vaner for å lykkes i et lagtidsperspektiv.
Det vil være samfunnsøkonomisk å jobbe forbyggende i forhold til overvekt, fremfor å behandle følgetilstander som truer liv og helse.
Fremdriftsplan
År 1;?Vi går sammen?: Før oppstart tilegner vi oss kunnskap, innkjøp av materiell og utstyr foretas, og vi planlegger gjennomføring. I februar informerer vi samarbeidspartnere, og gjennomfører informasjonsmøte. Oppstart vil skje i mars med påfølgende gruppesamlinger med ulike tema, utprøving av aktiviteter og individuell oppfølging.
År 2;?På egne ben?: Deltagerne blir gradvis mer ansvarliggjort i forhold til å overføre erfaringer fra år 1 til sin hverdag. De får mer ansvar for innhold og gjennomføring av aktiviteter.
Søknadssum
År 1: Kr. 390.000,-
År 2: Kr. 310.000,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0120.pdf

Sluttrapportsammendrag

I 2009 ble prosjektet HELT opprettet. Dette skulle være et kommunalt lavterskeltilbud til mennesker med sykelig overvekt i Molde kommune. Overvekt og fedme er en betydelig helseutfordring i Norge, og oppbyggingen av kommunale tilbud er nødvendig for å forebygge overvekt.
Målsettingene for prosjektet var som følger:1.Deltagerne oppnår varig endring i kost- og aktivitetsvaner.2.Forebygge alvorlige følgetilstander til overvekt, som eksempel høyt blodtrykk og diabetes.3.Gi økt kunnskap om kosthold og helsegevinsten ved meningsfull aktivitet.4.Forebygge generelt inaktivitet; nedsatt yrkesaktivitet, sosial isolasjon og fremme økt selvfølelse og identitet.5.Gi positive opplevelser ved bruk av kroppen i aktivitet, og gi innblikk i de ulike mulighetene og aktivitetene som finnes i Molde og omegn.6.Opprette selvhjelpsgrupper.
16 deltakere ble valgt ut til å delta. Vi hadde gruppemøter annenhver uke med ulike tema, som eksempel kostholdskurs/matlaging, fothelse, endringsprosessen og trening i teori og praksis. Trening i gruppe og utprøving av ulike aktiviteter to ganger hver uke det første året, og færre møter og trening det andre året. Brukermedvirkning var et viktig prinsipp i prosjektet.
Resultatvurderingen omhandler 10 av de 16 deltakerne som ble med i prosjektet. Det er noe usikkert om resultatet for målsetting 1. og 2.kan sies å være oppnådd. Resultatet for de andre målsettingene må derimot sies å være oppnådd i betydelig grad. Både ledere og deltakere har økt kunnskap og erfaring innen overvektsproblematikken, og noen av oss viderefører dette til andre tilbud som omhandler samme tema. I Molde kommune vil vi gi tilbud til overvektige på flere nivå i en Frisklivssentral, som er under utvikling, og starter opp i første halvdel av 2012.

Prosjektleder/forsker

Runhild Hauffen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
HELT
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Helsetjenesten – Molde kommune
Beløp Bevilget
2009: kr 390 000, 2010: kr 310 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet