Hesten som mentor i integreringsarbeid

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Hest og Helse er en landsdekkende frivillig organisasjon med formål å fremme hesten i helsearbeid. Medlemmene er direkte underlagt sentralleddet. Nord-Karmøy rideklubb er medlem. De ble i mars 2022 tildelt Innsatsprisen for 2021 av Rogaland rytterkrets pga. klubbens mangeårige innsats for breddeidrett, og for å få med flest mulig barn, ungdom og unge voksne, uansett økonomi og livssituasjon. Fra mars og ut året økte antall nyankomne flyktninger i kommunen pga krigen i Ukraina. Integrering i lokalsamfunnet er viktig og noe rideklubben vil være en del av. Rideklubben ønsker derfor å gjøre noe positivt for de unge flyktningene, og bruke hesten som en katalysator i integrerings- arbeidet. Målgruppen er unge flyktninger fra Ukraina, Syria, Sudan, Kongo, Eritrea, Etiopia, m.fl. i alderen 11-19 år. Målsettingen er både å samle flyktninger fra ulike land, medlemmer i rideklubben og også involvere familiene deres, skape en arena for sosialisering og læring lokalt med lokale krefter og at flyktningene skal føle seg som en del av samfunnet på Karmøy og i Norge. For å kunne tilby denne type aktivitet er vi helt avhengig av økonomisk støtte.

Aktivitet/tiltak/metode

Tiltaket er å integrere flyktningungdom i kommunen gjennom aktiviteter i stallen, hvor hesten fungerer som en mentor/katalysator for sosialisering (også med norsk ungdom) og rom for positive opplevelser. Aktivitetene vil være daglig stell for hest i stallen, klargjøring før riding og riding – sammen med jevnaldrende. Målgruppen er flyktningeungdom i kommunen mellom 11-19 år. Gjennom felles aktiviteter kan de bli kjent med andre jevnaldrende, oppleve et fellesskap og samhørighet, og få mulighet til å skape både bedre og helt nye vennskapsrelasjoner. Aktiviteten avsluttes med ett felles måltid. Studier indikerer at forskjellige befolkningsgrupper drar fordeler av intervensjon med hester. Hesten reagerer på emosjoner og atferd, er et flokkdyr som leser andres atferd i flokken og er i tillegg et byttedyr som er vár på sine omgivelser (Bachi 2013). Alt dette er til stor hjelp under arbeid med mennesker, og her som mentor og katalysator for målgruppen. Ungdommene vil se sin egen atferd i stallen med de andre, og seg selv i forhold til hesten. Hester bruker non-verbal kommunikasjon, og det krever at mennesket og hesten leser hverandre (Brandt 2013). Dette kan oppleves som veldig lærerikt og utviklende for våre deltakere. En hest vil aldri dømme, men møte deg sånn som du er. Hesten er ett stort dyr og det å kunne ri vil gi stor mestring. Deltakerne lærer gjennom møtet med hesten og ridningen å overvinne egen frykt. I tillegg lærer de respekt da hesten lar dem bære seg (Kern – Godal et all 2016). Mennesket kan lære å utvikle sosiale og relasjonelle ferdigheter i møte med hest (Brandt 2013). Det vil foretas fortløpende dialog med ungdommene og samtaler med foresatte om hvilke erfaringer de sitter igjen med + kartlegging av oppmøte, for videre evaluering av prosjektet. Rapport inkl. effekt utarbeides i samarbeid med Hest og Helse m.t.p å kunne videreføre prosjektet til flere medlemmer.

Antall deltakere

35

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet vil fremme integrering i kommunen. Ungdommene er i et nytt land og får gjennom prosjektet oppleve fellesskapsfølelse både med andre flyktningungdommer og norske ungdommer i klubben. Med hesten i sentrum får de oppleve mestring og læring, noe som er overførbart til andre arenaer i livet. De får også teste egne grenser, kjenne på sine egne følelser i samspillet med hesten, som igjen kan bidra til å bearbeide hva de har opplevd tidligere. Ungdommene oppfordres til å være aktive og lærer om viktigheten av fysisk aktivitet og aktiviteter utendørs, som bidrar til å legge et grunnlag for en sunn livsstil. Alle aktivitetene utgjør stort potensiale for å stifte nye bekjentskaper og relasjoner med unge og voksne, som vil hjelpe dem videre i integreringen i samfunnet og å lære språket.

Plan for gjennomføring

Flyktningungdommene bor i hovedsak på Karmøy og i byene Kopervik og Åkra. Det er ikke bussforbindelse til ridesenteret, og derfor organiserer klubben transport med sjåfører som kan hente og bringe dem til aktiviteten. På forhånd skal de frivillige planlegge aktivitet og måltid. Under hele prosjektperioden vil innholdet bli evaluert og justert fortløpende. Tenkt tidsplan: Ved ankomst ridesenteret samles alle. De ønskes velkommen, registrerer oppmøte, deler ut informasjon/beskjeder, ungdommene kommer med ønske om hvilken hest de har lyst å stelle og være sammen med. Maks. 3-4 ungdommer pr. hest. Dette for at det skal oppleves trygt og rolig for alle, og hver enkelt vil også bli sett og får personlig oppfølging av ledere mens aktiviteten pågår. I stallen blir hestene striglet og kost med, og ungdommene får veiledning og demonstrasjon i praktiske oppgaver med hesten og stallarbeidet. Deretter rideøkt. Total tid: 60 min. Det legges stor vekt på felles måltid som arena for samspill og dialog samt samvær, samtaler og deling av rike opplevelser. De voksne er rollemodeller for å skape gode samtaler og inkludering. Etter at alle ferdige med å ri samles man i klubblokalet, reflekterer og samtaler om aktiviteten ute med hestene og spiser en god lunsj sammen. Tid: 45 min. (Måltidet tilberedes og klargjøres av to voksne når ungdommene er ute med hestene). Retur til Kopervik i minibuss og privatbiler. To voksne rydder og vasker mens ungdommene blir kjørt tilbake til Kopervik. Når disse to oppdragene er ferdig utført samles lederne for en evaluering og planlegging. Prosjektets varighet er på 6 måneder og er tenkt å følge skoleruta til grunnskolen i Karmøy kommune mht. skolefri og ferier. Ved prosjektets slutt vil det bli evaluert og eventuelt videreutviklet før videreføring.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Hest og Helse er en landsdekkende frivillig organisasjon med formål å fremme hesten i helsearbeid, som Nord Karmøy Rideklubb er medlem av. Nord Karmøy Rideklubb arbeider for at flest mulig uavhengig av økonomi, sosiokulturell bakgrunn og livssituasjon skal få oppleve gleden og de helsemessige fordelene samværet med hesten gir. Da krigen i Ukraina brøt ut, økte antallet flyktninger i kommunen. Rideklubben ønsket å være en del av integreringen i lokalsamfunnet, og ville da bruke hesten som en katalysator i integreringsarbeidet. Rideklubben ønsket å samle flyktninger fra ulike land, eksisterende medlemmer fra rideklubben og frivillige med hesten i fokus. Målet var at deltakerne skulle få oppleve mestring , læring , testing av egne grenser, betydningen av fysisk aktivitet og oppleve fellesskapsfølelse både med flyktning- og norske ungdommer. Nord – Karmøy frivillig sentral , Nav integreringsveilederne , ansvarlige for morsmålslærerne i kommunen ble kontaktet og fikk informasjon om oppstart. Kontakten er opprettholdt gjennom hele prosjekter. Vi har i tillegg laget informasjonsmateriale, og vært aktive på sosiale medier for å dele informasjon. Det har vært holdt kontakt hver uke med den enkelte deltaker for å skape gode relasjoner, god kommunikasjon og kontinuitet. Deltakerne og prosjektgruppen har satt stor pris på dette. Frivillige ble rekruttert fra rideklubben, familie , bekjente og sosiale medier.

Gjennomføring

Den opprinnelige planen for aktiviteten fungerte godt! Vi måtte imidlertid øke antall hester og frivillige for å imøtekomme etterspørselen fra målgruppen. Vi har også fått flere henvendelser fra andre instanser og private med forespørsel om oppstart av tilsvarende tilbud. Dette har vært motiverende, og viser at det er ett stort behov for denne typen aktivitet! Brukermedvirkningen har blitt ivaretatt gjennom hele prosjektperioden. De har blant annet fått velge hvilken hest de vil stelle og ri, og mellom ulike aktiviteter de selv har foreslått. Under hvert felles måltid har vi snakket om dagens aktivitet, hva de ønsker å endre og gjøre neste gang. Samarbeidet med moderorganisasjonen Hest og Helse har vært veldig godt! Kommunikasjonen har foregått via e-post og telefonmøter. De har svært gode kunnskaper om hest, og har gitt oss svært nyttige innspill!

Resultater og virkninger

Tilbudet har vært svært populært. Det har blitt omtalt i flere mediekanaler. Prosjektledelsen har blitt kontaktet av flere ulike instanser og private der det er blitt etterspurt lignende aktiviteter med hest. Etterspørselen i målgruppen og yngre barn har økt hver uke , og vi har måtte sette en øvre grense for antall deltagere. Familier til flyktningene har også deltatt. Deltagerne beskriver aktiviteten som betydningsfull. De forteller at hesten har gitt ro, og en fellesskapsfølelse. Det har utviklet seg gode relasjoner mellom hest og flyktningeungdom og mellom deltakerne og andre ungdommer i klubben. Det er veldig mange gutter som har benyttet seg av denne aktiviteten, og som har sagt hvor viktig hesten og fellesskapet har vært. Kunnskapen vil bli tatt videre med i arbeidet og planen for rideklubben. Eksternt har vi også spredt vår kunnskap om prosjektet videre i hestesport miljøet. Prosjektgruppen har bla vært på Ryttertinget 2023 og presentert prosjektet for hele tinget. Flere av deltakerne skal i sommer nå på rideleir sammen med andre ungdom. Alle deltakerne har blitt medlem i Nord Karmøy Rideklubb og både kan og vil delta på ulike arrangementer i klubbens regi.

Prosjektleder

Dagny Elin Mjåseth

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hesten som mentor i integreringsarbeid
Organisasjon
Hest og Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 292 000
Startdato
15.02.2023
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet