Hjelp, …en venneforespørsel fra mamma!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Når barn er i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er hovedregelen at barn og foreldre har rett til samvær. Siden det biologiske prinsipp er et sentralt prinsipp i norsk barnevernsarbeid, vedtar fylkesnemda samværsregulering når det går ut over barnas helse, trygghet og utvikling å ha samvær med foreldre. Eksempler på dette kan være grov gjentatt vold og overgrep i oppveksten, alvorlige psykiske lidelser hos foreldre og rusrelaterte problemer som går utover barns psykiske og fysiske helse. Allmenn tilgang til mobil og internett skaper nye utfordringer for barnevernstjenesten som har ansvaret for å følge opp at samværet overholdes i tråd med fylkesnemdas vedtak. På den ene siden kan ny kommunikasjonsteknologi som skype, nettsamfunn og andre sosiale medier bidra til trygghet og forutsigbarhet i barnas liv. På den annen side kan mobil- og nettkontakt ha store skadevirkninger på barns livskvalitet, trygghet og utvikling. Eksempler viser at foreldre oppsøker barna sine i sosiale nettsamfunn, utøver følelsesmessig kontroll over barnas hverdagsliv og at det i mange tilfeller skjer hyppig og at omsorgssvikten og krenkelser videreføres via digitale medier. I tillegg sier barna at de syns det er en belastning i hverdagslivet å ha kontakt med foreldre på arenaer der de vil være sammen med venner. De kan føle skam når foreldre deltar i de sosiale møteplassene barna er sammen med jevnaldrende, og de sier også at de føler seg kontrollert av foreldrene.

Redd Barna og Lfb er bekymret for at mangel på kunnskap om teknologiens plass i kontakt mellom biologiske foreldre og barn under offentlig omsorg bidrar til å usynliggjøre at barn i praksis har kontakt med foreldre når det er bestemt at de skal skjermes. Det går utover barnas utvikling, helse og trivsel.

Prosjektets målsetting
Det overordnede målet med prosjektet er å forebygge at foreldre bruker internett, sosiale medier og mobil for å ha kontakt med barn der samværet er regulert eller fratatt foreldrene. Delmål for prosjektet er som følger: (i) Å utarbeide en rapport som dokumenterer hvordan mobil og internett brukes av biologiske foreldre til å bryte vedtak om samværsordning, og der det foreslås konkrete tiltak for å regulere og styre kontakten. (ii) Å spre rapporten til beslutningstakere i barnevernet, og på den måten ansvarliggjøre barnevernstjenesten lokalt, regionalt og statlig.

Prosjektets målgruppe
Barnevernstjenesten lokalt, regionalt og statlig.

Beskrivelse av gjennomføring
Redd Barna og Lfb vil engasjere en prosjektleder som vil være faglig og administrativt ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Vi vil engasjere en prosjektleder med samfunnsvitenskapelig kompetanse og som har erfaring med utredningsarbeid. Rapporten skal i hovedsak bygge på kvalitative intervjuer med ansatte i barnevernsinstitusjoner og fosterforeldre som har erfaring med foreldre som kontakter barn som er under offentlig omsorg. I tillegg vil vi intervjue Fosterhjemsforeningen, Barnevernsproffene og Landsforeningen for barnevernsbarn. Som et ledd i arbeidet med å foreslå tiltak og retningslinjer for å bedre kontroll over kontakt via digitale medier, må prosjektleder også gjøre litteratursøk for å identifisere hvordan denne utfordringen kan tematiseres. I tillegg må prosjektleder også gjøre litteratursøk for å beskrive de unges mediehverdag, for å synliggjøre at det å være sosial på nettet er en naturlig og viktig del av de unges hverdagsliv.

Prosjektets betydning
Øke oppmerksomheten på at barn under offentlig omsorg har kontakt med foreldre på nettet. Økt kunnskap om dette hos barnevernsansatte vil bidra til å både legge til rette for positiv kontakt og samtidig at det iverksettes tiltak og sanksjoner i tilfeller der foreldre bryter samværsordningen som er vedtatt av fylkesnemda. Det langsiktige målet er å skjerme barna fra skadelig kontakt med biologiske foreldre og sikre at en sårbar gruppe barn sikres god og ivaretakende livskvalitet og helse.

Framdriftsplan
Januar – engasjere prosjektleder
Januar- Februar – rekruttere informanter
Februar- Mars – intervjuer, litteratursøk
Mars- Juni – ferdigstilling rapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_og_sammenhdrag _Hjelp__jeg_har_fått_en_venneforespørsel_av_mamma!.DOCX.pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Mossige

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Hjelp, …en venneforespørsel fra mamma!
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Uavklart inntil evt innvilgelse
Beløp Bevilget
2013: kr 200 000
Startdato
10.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet