Hjelp språket i gang – med tegn og sang!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Fagmiljøet enes om disse utfordringene: Det mangler gode ASK-verktøy laget på barns premisser, og mange blir hengende etter språklig fordi voksenpersonene rundt synes det er vanskelig å komme i gang. Vi vil senke terskelen ved å tilby de voksne ressurser som forenkler egen læringsprosess og som kan brukes i samvær med barna. Lek og vennskap er noe av det aller viktigste for barn i barnehagealder, men de med svak språkkompetanse rammes ofte av utestengelse fra lek. Prosjektet skal gi denne gruppen ekstra starthjelp på språket og samtidig engasjere ALLE barn til å bruke tegn i sin kommunikasjon

Målsetting for prosjektet

Produksjon av 10 episoder og prototype på analog ressurspakke som skal bidra til å etablere språkmiljøer der tegn fungerer som alternativ til verbal tale. Innhold utvikles i samarbeid med fagpersoner og brukere, og min. 70% skal i etterkant bekrefte en positiv effekt på innlæring og bruk av tegn.

Målgruppe

Barn 2-6 år med forsinket eller tapt verbal tale og/eller kognitive vansker + kjernenettverket deres: familie, omsorgspersoner, barn og voksne i barnehagen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

33750

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

For å øyne håp om et læringsverktøy som evner å få med seg alle barna i barnehagen, de ansatte (i en konstant hektisk hverdag) og øvrig nettverk, skal Tegneri Talera bygges på denne oppskriften: – ´Edutainment´ på barns premisser – Et samlende verktøy: Se sammen – syng sammen – lær sammen – Lett å bruke – Allment tilgjengelig – Lite tidkrevende – Multisensorisk innhold for forsterket læring og økt forståelse YouTube blir første distribusjonsplattform for serien. Det er høy kjennskap til tjenesten, og den muliggjør kosteffektiv spredning av videoene. For å sikre eksponering, må innholdet også markedsføres; godt hjulpet av en rekke ambassadører og instanser innen ASK-feltet som brenner for fremveksten av slikt innhold. Vi kommer til å dele linker på relevante fora og sosiale mediekanaler i tillegg til å kontakte barnehager over hele landet med oppfordring om å teste det nye læringsverktøyet. Vi tar også sikte på at prosjektet får pressedekning, og forhåpentligvis oppnås vårt interne mål om min. 50.000 visninger seks måneder etter at serien er publisert. Prosjektet inkluderer utvikling av en prototype på analogt ressursmateriell som skal stimulere til tegnbruk via sang og lek, og den brukertestes grundig før produksjon iverksettes.

Fremdriftsplan for prosjektet

Q3 2019: Samarbeidsavtaler med eksterne leverandører, manusarbeid, produksjon av Ebbe-kostyme. Q4 2019: Musikkinnspilling, ferdigstille manus. Skisser på analog prototype. Q1 2020: Filminnspilling. Produksjon av analog protoype. Q2 2020: Etterproduksjon og animasjonsarbeid. Brukertesting av videomateriell og analog prototype. Publisering – distribusjon – markedsføring/PR. Sep 2020: Effektmålinger, evaluering og sluttrapport til ExtraStiftelsen.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

3 primære mål: – Lage språkfremmende underholdning der flest mulig kan forstå innholdet – Engasjere ALLE barn til å bruke håndtegn – Senke terskelen for de voksne til å etablere gode tegnmiljøer Målgruppen: Barn 2-6 år med språkutfordringer og deres kjernenettverk. Bakgrunn: Statped har lagt tydelige føringer på at disse barna har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) der håndtegn og grafiske tegn utgjør de to primære kommunikasjonsformene. Mange blir dog hengende etter språklig fordi voksenpersonene rundt synes det er vanskelig å komme i gang! Prosjektet er i samsvar med FNs bærekraftsmål; særskilt 4.1, 4.7.a og 8.5 som omhandler barn med nedsatt funksjonsevne. For å kunne ivareta disse rettighetene, må de voksne rundt ha ASK-kompetanse og godt støttemateriell tilgjengelig. Vi har sett at begge deler er mangelvare. Alle norske barnehager har dessuten en lovfestet forpliktelse (ref Barnehageloven §19) til å være oppdaterte på ASK overfor barn med dette behovet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

1. “Produksjon av 10 episoder på 6-8 minutter som skal publiseres på YouTube våren 2020”: Ja, dog publisert i juni 2020 2. “Seks mnd etter publisering skal videoene ha oppnådd over 50.000 visninger totalt”: Ja, 66.500 visninger (og 282.000 seerminutter) etter 3 mnd! 3. “Minimum 70% av respondentene (100+ voksenpersoner) på spørreundersøkelsen i etterkant” bekrefter at TV-serien har hatt positiv effekt: Ja, svært positiv respons på anonym undersøkelse! Se resultater i eget vedlegg. 4. “Utvikling av prototype på analog ressurspakke som er testet grundig av 10+ barnehager”: Delvis. Laget en enkel prototype med 10 tovede egg i ulike farger som skjuler hver sin konkret innpakket i silketørkle, kjøpte 100+ illustrasjoner og fikk gode tilbakemeldinger/innspill fra rundt 15 pedagoger. Covid-19 satte dog en stopper for å reise rundt i barnehager for testing – og ikke minst: konseptet må endres og tilpasses ny hverdag med smittevernhensyn. Arbeidet med dette er godt i gang.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

36000

Prosjektgjennomføring/Metode

Før oppstart laget vi en pilotepisode som ble testet (anonym nettundersøkelse). Det ga konstruktive, kvalitative tilbakemeldinger som hjalp oss i utformingen av den endelige TV-serien. Disse – samt jevnlige og verdifulle innspill fra ISAAC Norge og prosjektets referansegruppe – dannet grunnlaget for en konkret sjekkliste for hele produksjonen. Plateselskapet Universal produserte musikken med Sandra Lyng sin stemme, og de spilte inn nye versjoner av de 10 barnesangene vi ønsket oss. YouTube ble valgt som distribusjonsplattform da det bl.a er en tjeneste de aller fleste har høy kjennskap til og synes er enkel å bruke. Dette bidrar til én av våre sentrale målsetninger; nemlig å senke terskelen for å komme i gang. Serien ble publisert 19. juni og ikke i mai slik vi opprinnelig håpet (Covid-19 forsinket innspillingen). Ugunstig med tanke på ferietid og stengte barnehager, men en bagatell i den store sammenheng. Flere aktive grep har blitt tatt for å promotere Ebbe Nebb – se utdypende sluttrapport – og en enkel webside ble laget av prosjektleder. I etterkant av publisering har vi laget egne spillelister på YouTube med kun sang-sekvensene og sluttsekvensen med ´topp 10 tegn´.

Resultater og resultatvurdering

Etter tre mnd på YouTube, har Ebbe Nebb fått 66.500 avspillinger og 282.000 seerminutter! I søknaden ble det estimert 50.000 visninger etter seks mnd. 18.000 unike YouTube-kontoer, men sannsynligvis langt flere seere ettersom det brukes i bl.a barnehager. Dette er vi kjempestolte av – spesielt siden vi har avventet et større PR-støt til utover høsten. Det sterkeste har uansett vært å lese tilbakemeldingene som har kommet via spørreundersøkelse, mail og sosiale medier. (Se eget vedlegg). Trekker frem én her: “Vi oppdaget Ebbe rett etter at vi fikk vite at gutten jeg bar på hadde down syndrom, og blant en million tanker så trodde vi at vi måtte lære tegnspråk (og gjerne være ferdig utlært til termin). Plutselig var Ebbe der med tegn til tale, som fenget både oss og 2.5 åringen vår. Vi rakk ikke bli utlært til termin, men vi fikk en bekymring mindre. Tegn til tale er jo overkommelig 🙂 tusen tusen takk for at du gjorde en så vanskelig tid lettere. Vi håper å se nye episoder snart.”

Oppsummering og videre planer

Vi må erkjenne at vi er utrolig stolte av resultat og respons! Og vi håper at Stiftelsen DAM opplever en leveranse som står i samsvar med opprinnelig søknad. Vi satser definitivt på mer Ebbe Nebb. Søknad om produksjonsstøtte er sendt til NRK, og analogt støttemateriell som kompletterer serien er under utvikling. Motivasjon i fleng kommer fra barnehagene som forteller at barna elsker Ebbe og at han gjør tegninnlæring enklere for alle, foreldre som ber oss lage mer og de 97.5% som i brukerundersøkelse sier at “Ebbe Nebb bidrar til økt tilhørighet og delaktighet for barn med språkvansker”.

Prosjektleder

Cathrine Solheim Amarloui

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Hjelp språket i gang – med tegn og sang!
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Samfoni AS
Beløp Bevilget
2019: kr 670 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
30.06.2020
Status
Under gjennomføring