Hjelp til selvhjelp

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er svært mange mennesker i Norge som strever med psykisk plager men ikke har tilgang til god hjelp. Dette er mennesker som ikke har tilstrekkelig alvorlige symptomer til å få hjelp i spesialisthelsetjenesten men som allikevel strever i hverdagen. Av disse psykiske plagene er sosial angst, søvnvansker og depresjon blant de vanligste. Dette er også plager hvor man har forskningsbelegg for at selvhjelpsprogrammer kan være til stor hjelp. Vi ønsker å lage åpne, gratis selvhjelpsvideoer hvor alle som ønsker kan få tilgang til å hjelpe seg selv.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen er å nå vår brukergruppe med gode selvhjelpsressurser.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er mennesker som ikke har tilgang til spesialisthelsetjenesten men som allikevel ønsker hjelp.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Psykolog Magnus Nordmo vil sette av et år til utarbeidingen av programmet under veiledning av Førsteamanuensis Tine Nordgreen ved Universitetet i Bergen. Nordgreen vil også være et kontaktpunkt for distribusjon da hun har erfaring med både utvikling og implementering av nettbaserte løsninger for psykisk helse. Det er planlagt 2 mnd. på manusskriving til både depresjon, sosial angst og søvnvanske programmet. I praksis innebærer hvert program en videoserie som tar for seg viktige prinsipper knyttet til forståelse og behandling av den aktuelle psykiske vansken. Dette innebærer både filming og animasjonsarbeid. Det vil også inkluderes videoer med psykolog og ekspertintervju som supplement. Vi planlegger også å intervjue mennesker med de aktuell psykiske plagene som gjennomgår psykologiske behandling, da vår forskning viser at dette er motiverende for andre med lignende problemer. Hensikten med vår inndeling er at hver video kan både ses på som en del av et større program, samt som en mindre del som treffer en aktuell problemstilling.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet vil bli gjennomført i fire distinkte faser fordelt på de tre ulike programmene. Arbeidet med de ulike programmene vil overlappe men vi planlegger å arbeide med søvnprogrammet først, så sosialangst programmet, så depresjonsprogrammet. Se utdypet beskrivelse i vedlagt prosjektbeskrivelse.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Gjennom forskning og klinisk erfaring fremkommer det et tydelig ønske fra mange med lettere psykiske plager om også å få hjelp til å forstå og mestre sine symptomer. Disse kan gjerne føles svært dramatiske for personen som rammes selv om det ikke innebærer noe klar funksjonssvikt. Figuren vedlagt oppsummerer målsettingen bak prosjektet. Som figuren viser strekker målsettingen seg lengre enn bare å fjerne de psykiske plagene som vedkommende. Det handler primært om å informere, normalisere, forklare, betrygge samt å henvise til gode alternativer dersom selvhjelpsprogrammene ikke produserer ønsket effekt. For en mindre gruppe kan man fjerne plagene, enten delvis eller fullstendig. Dette er det man tradisjonelt vil anse som behandling.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det endelige «produktet» består av 4 ulike behandlings-videoserier med tilhørende skriftlig material, både på engelsk og norsk og to mobilapplikasjoner. Det tekniske nivået på videoene ble langt høyere enn det jeg planla ved starten av prosjektet. Jeg mener selv at produksjonen når et semi-profesjonelt inntrykk som er mer enn godt nok for dette formålet. Det viktigste for meg var å kombinere et godt faglig innhold med noe som var underholdende nok til å holde på oppmerksomheten til seeren, noe jeg syns jeg har lykkes med. Det andre resultatmålet som er aktuelt er knyttet til spredningen av programmene. I løpet av året har jeg vært i dialog med en rekke sentrale aktører som ønsker å anvende programmet blant annet: Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Forening for Kognitiv Terapi, Helsenorge.no, og andre.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

50000

Prosjektgjennomføring/Metode

Arbeidet med de ulike behandlingsprogrammene ble gjennomført i sekvens med parallelle arbeidsoppgaver. Første steg var å skrive et manus og som var grunnsteinen til hvert program. Manuset ble så sendt rundt til alle eksperter som var villige til å kommentere og komme med nyttige revisjoner. Neste steg var å fremføre manuset foran kameraet. Dette innebar svært mye arbeid da jeg ikke hadde særlig erfaring med hverken filming eller filmredigering før prosjektet startet. Når jeg fikk laget en prototype av et program viste jeg det til brukere for å få tilbakemelding på både innhold og presentasjon. Ettersom lettere psykiske plager er såpass allment i befolkningen var det naturlig å oppsøke folk uten noe vesentlige kriterier, utenom at de var interesserte i å gi tilbakemeldinger. Primært benyttet jeg meg av studenter ved Psykologisk Institutt ved UiO. Tilbakemeldingene ble så tatt i betraktning og integrert i resten av produksjonen. Mot slutten av arbeidsperioden ble det tydelig at to av programmene virkelig trengte mobil «apper» som erstattet noen av arbeids-arkene, nemlig en søvndagbok til søvnprogrammet og en humørkalender til depresjonsprogrammet.

Resultater og resultatvurdering

Det endelige «produktet» består av 4 ulike behandlings-videoserier med tilhørende skriftlig material, både på engelsk og norsk og to mobilapplikasjoner. Det tekniske nivået på videoene ble langt høyere enn det jeg planla ved starten av prosjektet. Jeg mener selv at produksjonen når et semi-profesjonelt inntrykk som er mer enn godt nok for dette formålet. Det viktigste for meg var å kombinere et godt faglig innhold med noe som var underholdende nok til å holde på oppmerksomheten til seeren, noe jeg syns jeg har lykkes med. Det andre resultatmålet som er aktuelt er knyttet til spredningen av programmene. I løpet av året har jeg vært i dialog med en rekke sentrale aktører som ønsker å anvende programmet blant annet: Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Forening for Kognitiv Terapi, Helsenorge.no, og andre. Kort fortalt har alle jeg hatt snakket med vært veldig positive. For å nå bredest mulig vil videoen bli publisert på allmenne sosiale medier som er enkelt for andre å dele videre.

Oppsummering og videre planer

Det er svært mange mennesker i Norge som strever med psykisk plager men ikke har tilgang til god hjelp. Dette er mennesker som ikke har tilstrekkelig alvorlige symptomer til å få hjelp i spesialisthelsetjenesten, men som allikevel strever i hverdagen. Dette er også plager hvor man har forskningsbelegg for at selvhjelpsprogrammer kan være til stor hjelp. Jeg har laget åpne og gratis selvhjelpsmateriell hvor alle som ønsker kan få tilgang til å hjelpe seg selv. Videoene er basert på den nyste forskningen som beskriver hvordan man skal gå frem for å gjøre dette effektivt.

Prosjektleder

Magnus Nordmo

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Hjelp til selvhjelp
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2017: kr 1 040 000
Startdato
01.02.2017
Sluttdato
01.02.2018
Status
Avsluttet