Hjelp ved narkotikarelatert død

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Bakgrunn. 260 mennesker dør årlig av narkotikabruk i Norge. En SR fant 6-7 studier om etterlatte etter narkotikarelatert død (NRD) på verdensbasis. Høgskulen på Vestlandet driver forskningsprosjektet Etterlatte etter narkotikarelatert død (END) som et internasjonalt nybrottsarbeid. Tre arbeidspakker (AP) inngår i END og danner en helhet: AP1. Studie av konsekvensene, behov for hjelp, og erfaringer med hjelpetiltak – ETTERLATTES perspektiv AP2. Studie av kommunale helse- og velferdstjenester til etterlatte ved NRD – HJELPERES perspektiv AP3. En samarbeidspraksis for å fremme forskningsbasert utdannings- og tjeneste innovasjon – BRUKERE & HJELPERE PHD-PROSJEKTET utgår fra AP2, med samarbeid til AP3: Mål. Hovedmålet for Ph.d.-prosjektet er å sikre gode levekår, psykisk helse, livskvalitet og sosial deltakelse til en utsatt og marginalisert gruppe mennesker; etterlatte etter NRD. Basert på ny kunnskap skal grunnlaget for kunnskapsbasert utdanning for helse- og velferdsarbeidere styrkes, og brukertilpassede og effektive kommunale helse- og velferdstjenester for etterlatte utvikles. Problemstillinger 1. Hvordan møter helse- og velferdstjenestene etterlatte ved NRD, og hva hindrer og muliggjør hjelp sett fra hjelpernes perspektiv? 2. Hvordan kan hjelp til etterlatte ved NRD optimaliseres i samspill mellom hjelpeapparatet, de etterlatte selv og frivillige organisasjoner? 3. Hva kan bidra til implementering av tiltak for etterlatte ved NRD i helse- og velferdsapparatet; på politisk-, institusjonelt-, og individnivå. Design, metode og samarbeid – Ph.d.-prosjektet har et eksplorerende, teoriutviklende og innovativt design for å fylle store kunnskapshull og utvikle tiltak. – Utvalg: 120 hjelpere fra kommunale helse- og velferdstjenester fra 6 norske Case-kommuner med høy forekomst av NRD. Deltakerne er fra kommunale kriseteam, politi, AMK, frivillige organisasjoner (rus), helse- og velferdsprofesjoner. – Kvalitativ og kvantitative metode: a) 24 fokusgruppeintervju (tema: erfaringer, barrierer, muligheter, behov for hjelp, mulighetsrom, samarbeid, styringsdokument), og b) Spørreskjema (bakgrunn, hjelpetiltak, holdninger). – Resultat, tiltak og implementering diskuteres i Forskningssirkel av brukere, studenter, forskere. – Utvekslingsopphold til rus-sorgforskningsmiljø i England. Godkjenning fra REK, NSD foreligger. Brukermedvirkning er svært sentralt i Ph.d.-prosjektet: a) fire etterlatte er medforskere i ENDs prosjektgruppe (PG) der Ph.d.-søker også har deltatt siden 2017. Medforskerne har bidratt i hele forskningsprosessen (idé, problemstillinger, rekruttering, spørreskjema, guider, finansiering, presentasjon) og skal ko-lede FG-intervju hjelpere og delta i analyse/diskusjon av funn. b) Ivareta, Fransiskushjelpen og Kirkens Bymisjon deltar i ENDs Advisory Board (AB). c) 19 hjelpere fra kommunale helse- og velferdstjenester deltar i PG/AB. d) Forskningssirkelen. Formidling. Fire peer-review artikler der kandidaten er 1. forfatter på 3 artikler.

Prosjektleder

Hilde-Margit Løseth

Hovedveileder

Kari Dyregrov

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Hjelp ved narkotikarelatert død
Organisasjon
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Org.ledd
Høgskulen på Vestlandet
Beløp Bevilget
2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
27.04.2024
Status
Under gjennomføring