Hjelperelasjonens betydning

Sluttrapport

Bakgrunn

Behandlingsforskning gjennom mange tiår på psykologiske og sosiale behandlingsmetoder har påvist at den epistemologiske ideen om en stabil forbindelse mellom metode og virkning ikke eksisterer; at virkningspotensialet i behandling ikke kan løsrives fra relasjonelle og kontekstuelle forutsetninger.

Målsetting

Prosjektet tar utgangspunkt i perspektivet og beskrivelsene til mennesker som har fått nyttig hjelp med omfattende, smertefulle, relasjonelle livserfaringer som de tidligere har håndtert med bl.a. et omfattende bruk av rusmidler. Det undersøker den enkeltes subjektive erfaring med behandlingsmetoden, konteksten og relasjonen. Målet er å beskrive og analysere hvordan de oppfatter positive endringer gjennom (hjelpe-)relasjonens bidrag.

Design, metode, materiale

Prosjektets funn bygger på et større upublisert intervjumateriale fra 1989-90 og bestående av ca. 1000 sider dybdeintervju av 16 unge mennesker som har fått hjelp ved to norske behandlingsinstitusjoner, Tyrilistiftelsen og Selbukollektivet. 24 år etter er det i løpet av det siste året foretatt gjenintervjuer av 7 av disse personene. Funn fra første analyserunde ble lagt fram for evaluering i gjenintervjuene, og det gjøres en sammenfattende tematisk analyse av de to empiriske delene. Det brukes en kvalitativ, fenomenologisk tilnærming.

Resultater

Sentrale funn i den foreløpige analysen av materialet (2015): Hjelperens ydmykhet og personlige engasjement og (relasjonelle) dyktighet. Gjenkjenne og kommunisere følelser; kunne knytte til noe i en selv som en kjenner og vet om. Relevans for alt hjelpearbeid som inneholder en relasjon mellom (minst) to mennesker, samt forskning rettet mot behandling, relasjoner og kommunikasjon. I en større sammenheng bidrar prosjektet til å gyldiggjøre erfaringskunnskap.

Samarbeidspartnere

Borgestadklinikken/Ko-Rus Sør. Særlig Frid Hansen som medveileder har bidratt med god støtte og faglige innspill og drøftinger i oppstarten av prosjektet. Prosjekt-seminar med referansegruppa (5 fagpersoner) og tre veiledere på Gardermoen i 2014, perspektiv-forståelse og metode-innspill.

Videre planer

Det er nedlagt svært mye arbeid i dette, så en avhandling vil uansett bli gjort ferdig og sluttresultatet enten publisert som en ph.d. eller hvis den ryker; som en dr.philos. Det siste alternativet ble nevnt på møtet med instituttet tidligere i år.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med Borgestad/Ko-Rus sør har vært bra, særlig kontakten med Frid Hansen og Eli Marie Wiig. Men på grunn av de store utfordringene lokalt her i Trondheim med gjennomføringen av dette prosjektet, har det ikke vært mye kontakt med søkerorganisasjonen i de seinere årene.

Publikasjonsliste

(Må settes opp seinere)

Stiftelsen Dam: Denne sluttrapporten blir oppdatert om stipendiaten publiserer og sendes resultatene inn til oss.

Sluttrapportsammendrag

(Må settes opp seinere)

Stiftelsen Dam: Denne sluttrapporten blir oppdatert om stipendiaten publiserer og sendes resultatene inn til oss.

Prosjektleder

John-Tore Eid

Hovedveileder

Irene Hetlevik

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Hjelperelasjonens betydning
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000
Startdato
31.12.2012
Sluttdato
30.07.2016
Status
Avsluttet
Flere detaljer

Mer informasjon om søknaden og sluttrapporten til dette prosjektet kan du få ved å kontakte søkerorganisasjonen eller sekretariatet i Stiftelsen Dam.