Hjertebank-trening i trygge omgivelser

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: LHL Hitra har gjennom mange år drevet med ulike likemannsaktiviteter for hjerte- og lungesyke og ønsker å bruke erfaringene fra dette arbeidet i et samarbeidsprosjekt med kommunen som vi har kalt «Hjertebank» og som handler om å skape trenings- og aktivitetstilbud for hjerte- og lungesyke i et lokale som kommunen stiller til disposisjon. LHL har i flere år hatt ulike treningsgrupper ledet av likemenn. Disse gruppene har ikke hatt faste lokaler til aktiviteter og trening og har måttet flytte rundt, noe som har gitt liten stabilitet og kontinuitet og som til tider har gjort det vanskelig å motivere til trening og opprettholde gruppene. Dette er en medvirkende årsak til at LHL Hitra ønsker en fast samlingsplass for likemannsaktiviteter som hjerte- og lungetrim og samtalegrupper. LHL Hitra har også savnet engasjement fra kommunehelsetjenesten når det gjelder lokale rehabiliteringstilbud. Vi har inntrykk av at mange hjerte- og lungesyke opplever å bli overlatt til seg selv etter sykehusopphold og opplever angst og usikkerhet i hverdagen. Vi ønsker derfor å legge til rette for individuelt tilpassede tilbud ledet av helsepersonell, gruppetilbud ledet av helsepersonell i samarbeid med likemenn samt rene likemannsaktiviteter i prosjekt «Hjertebank».


Målsettingen med prosjektet er å etablere eksisterende samt skape nye trenings- og aktivitetstilbud i lokalet «Hjertebank». Trenings- og aktivitetstilbud som kan bidra til å forebygge sykdom, hindre funksjonsnedsettelse samt føre til bedre helse og livskvalitet for de som tar del i tilbudet.
Målgruppe for prosjektet er hjerte- og lungesyke i Hitra kommune og nabokommunene Frøya og Snillfjord. Prosjektet vil også ta sikte på å nå personer som befinner seg i risikogruppen for å utvikle hjerte- og lungesykdom.
Gjennomføring:

Foruten å legge til rette for å gjennomføre allerede etablerte likemannsaktiviteter i «Hjertebank» vil vi også utvikle og prøve ut nye og varierte måter å trene på. Teoretisk og praktisk kostholdsveiledning, røykeavvenningstilbud og andre lærings- og mestringstilbud vil også få plass i «Hjertebank». Når det gjelder utvikling og utprøving av nye treningsmetoder og veiledningsopplegg har vi vært i kontakt med St.Olav’s Hospital, som har sagt seg villig til å veilede oss i oppstarts-

og utprøvingsfasen. Prosjektet vil kartlegge hvilke ønsker og behov som målgruppen har når det gjelder trening og aktivitet, herunder også om deltakerne vil ha behov for skyss til og fra aktiviteter. Transportbehovet er tenkt løst ved å etablere en transporttjeneste drevet av frivillige. Prosjektet vil bli markedsført ved hjelp av brosjyre og presentasjon i lokale medier. LHL Hitra vil også sørge for å spre informasjon om prosjektet i nærmiljøet. For å kunne gjennomføre aktivitene i prosjektet vil det være nødvendig å bruke en større andel av prosjektmidlene til å investere i treningsutstyr.
Prosjektets betydning: Vi har tro på at de trenings- og aktivitetstilbud som utvikles og etableres i «Hjertebank» vil ha stor betydning for målgruppen. Hjerte- og lungesyke vil være sikret gode lokale rehabiliteringstilbud som kan bidra til at målgruppen kommer fort i gang etter sykdomsperioder og kanskje holder seg lengre friske. For personer som befinner seg i risikogruppen for å utvikle sykdom vil deltakelse i tilbud i «Hjertebank» kunne ha en forebyggende effekt. Vi tror også at andre brukergrupper kan ha nytte av aktiviteten som skapes i prosjektet. Prosjektet vil også høste erfaringer når det gjelder samhandling mellom frivillighet og kommunal virksomhet; helt i tråd med føringene i St.melding nr 47, samhandlingsreformen, og kan derfor ha overføringsverdi til andre frivillige organisasjoner og kommuner.


Framdriftsplan: 1. og 2. kvartal: Kartlegging av behov og ønsker i målgruppen. Utarbeidelse av treningsmodeller og aktivitetstilbud. Utarbeidelse av retningslinjer for samarbeid mellom LHL Hitra og kommunens helsetjeneste. Markedsføring av prosjektet. Innkjøp av utstyr. 3. og 4. kvartal: Informasjon/markedsføring av aktiviteter. Gjennomføring av trenings- og aktivitetstilbud. Evaluering av prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0294.pdf

Sluttrapportsammendrag

Da Hitra kommune lanserte planer om å bygge et livsstil- og folkehelsesenter ønsket LHL Hitra et samarbeid med kommunen om å skape et trenings- og aktivitetstilbud for hjerte- og lungesyke i den medisinske treningsklinikken som var planlagt i dette senteret. Dette ble også målet for prosjekt «Hjertebank». LHL Hitra har i mange år drevet ulike likemannsaktiviteter rundt på Hitra, men ønsket i tillegg plass for trenings- og samtalegrupper i treningsklinikken «Hjertebank». Dette for å gjøre det lettere å motivere til trening og for å bidra til kontinuitet og stabilitet i likemannsgruppene. For å forhindre at hjerte- og lungesyke overlates til seg selv og opplever angst og usikkerhet i hverdagen ønsket LHL Hitra i tillegg et større engasjement fra helsetjenesten med tanke på oppfølging av denne gruppen. Det var derfor ønskelig med individuelt tilpassede treningstilbud og gruppeaktivitet ledet av helsepersonell og likemenn. Uforutsette hendelser gjorde at det planlagte senteret ikke ble bygget i prosjektperioden. Man måtte finne midlertidige lokaler og kom dermed sent i gang med trening og aktiviteter. Prosjektet har gått til anskaffelse av treningsutstyr og materiell, og har basert treningsopplegget på metoder utviklet ved treningsklinikken ved St. Olav Hospital, Østmarka. Deltakerne henvises til individuelle treningsopplegg men deltar også i gruppetreninger, og det er satt i gang tilbud om kostholdsveiledning og røykeavvenning. Det er det også etablert sirkeltrening og hjerte- og lungetrimgruppe i regi av LHL Hitra. Prosjektet er markedsført gjennom brosjyre og omtale i lokale medier. Resultatet av prosjektet må sees i lys av at mye tid og ressurser gikk med til å finne midlertidige lokaler samt følge opp prosessen med nybygget. Prosjektet sier seg likevel fornøyd med resultatene som er oppnådd i det man har lyktes med å etablere seg i midlertidig lokale, blitt enige om aktiviteter, kjøpt inn treningsutstyr og materiell, og fått i gang likemannsledet treningsaktivitet. Helsetjenesten er flinkere til å henvise pasienter til treningsklinikken og vi har hatt god oppslutning om aktivitetene. Prosjektet har høstet verdifulle erfaringer når det gjelder samhandling mellom frivillighet og kommunal virksomhet. LHL Hitra vil videreføre de likemannsorganiserte aktivitetene, og vil sette i gang flere hvis det viser seg å være behov for det. Hitra kommune vil stå ansvarlig for driften av treningsklinikken og sørge for at det helsefaglige tilbudet der videreføres.

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Reitan

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Hjertebank-trening i trygge omgivelser
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2012: kr 305 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet