Hjerter som ser

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Tittelen på prosjektet det søkes midler til er ?Hjerter som ser?, hentet fra diktet av salmedikteren Svein Ellingsen: ? Øyne som ser?. Diktet oppfordrer oss til å ha øyne, hjerter og hender som ser medmenneskers nød, og som med nærvær og omsorg gjør en forskjell i hverdagen. En viktig tjeneste for kirken er omsorg for syke og sørgende, og å arbeide for å bedre de svakes kår, samt sikre den best mulige kompetanse i møte med pasienters og pårørendes mulige eksistensielle behov i lys av helsebegrepets åndelige dimensjon

2. Prosjektets målsetting Prosjektet ?Hjerter som ser? er et prosjekt i tråd med den nye samhandlingsreformens hensikt. Et av de mest sentrale punktene i samhandlingsreformen er at de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten skal bedre sin evne til å svare på pasientenes behov for koordinerte tjenester. Det er pekt på at en viktig årsak til dagens problemer er at det i liten grad er strukturer og systemer som er rettet inn mot helheten i pasientenes behov, og det etterlyses systemtiltak som har forankring i, og rettet inn mot helheten i pasientens behov, også når disse går på tvers av forvaltningsnivåer eller organisatoriske grenser (St.meld. nr. 47 (2008-2009). Prosjektet ?Hjerter som ser? retter seg mot konsekvenser av

samhandling mellom sykehus, kommuner/bydeler og bispedømme, som skal bidra til å forebygge ensomhet og isolasjon og fremme pasienters og pårørendes psykiske og fysiske helse. Prosjektet som nå søker midler bygger på erfaring fra 2007, da Biskopen i Borg bispedømme, Prosten i Nedre Romerike prosti og leder av Den pastoralkliniske tjeneste ved Akershus universitetssykehus HF påbegynte utvikling av kontakt- og samarbeidsrutiner mellom sykehuset og menighetene/Bymisjonen i sykehuset sin sektor.
Hensikten med

?Hjerter som ser? er at pasient og pårørende blir ?sett? på sin vei mellom sykehus og hjemsted, og at det legges til rette for den åndelig/eksistensielle samtale ved å knytte kontakt mellom prestetjenesten ved sykehuset og ledere i tros- og livssynssamfunn, gjennom en samhandlingsprest. Dette for å sikre den best mulige kompetanse i møte med pasienters og pårørendes mulige åndelige behov, ved å tilby oppfølging av pasienter og pårørende som ønsker tros- og livssynssamfunnenes tilbud om samtale og nettverksbygging. Det er noe nytt at både sykehus, kommuner og bispedømme forplikter seg økonomisk på et felles prosjekt av en slik art. Samhandlingspresten ville kunne bli et bindeledd mellom sykehus og lokalsamfunn, kunne følge opp pasienter og pårørende i ulike samenhenger og bli en ressursperson både for det helsefaglige, det lokale og tros- og livssynssamfunnene.

3. Prosjektets målgruppe Pasienter i livets siste fase (palliasjon), pasienter i rehabilitering, pasienter i psykiatrien og pasienter med en alvorlig og eller livstruende diagnose, i alder 30-90 år, samt deres pårørende i alder 12-90 år.

4. Beskrivelse av gjennomføring I samarbeid med prestetjenesten ved Akershus universitetssykehus HF sine somatiske og psykiatriske avdelinger legge til rette for oppfølging av pasient og pårørende ved hjemreise , med tilbud om samtaler med leder ved tros- og livssynssamfunn, og nettverksbygging etter behov.

5. Prosjektets betydning Prosjektet har som delmål å samle erfaringskunnskap som kan ha overføringsverdi til andre helseforetak, kommuner/bydeler og bispedømmer.

6. Framdriftsplan Det vil bli laget en endelig sluttrapport etter 2012 hvor prosjektets utvikling, grad av måloppnåelse og reslutater vil bli beskrevet og redegjort for. I sluttrapporten vil det bli laget en evaluering av de samhandlingstiltak som har vært mellom Akershus universitetssykehus HF, kommunene/bydelene og tros- og livssynssamfunnene vedrørende betydningen prosjektethar hatt for brukergruppen. Prosjekte vil evalueres

kvalitivt, med intervjuer av en utvalgt gruppe pasienter og pårørende.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0566.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristine Værnes

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Hjerter som ser
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2011: kr 275 000, 2012: kr 275 000, 2013: kr 135 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
30.06.2013
Status
Avsluttet