Hodeskader: Rehabiliteringstjenester og brukertilfredshet

I samarbeid med


Søknadssammendrag

En traumatisk hodeskade defineres som «endringer i hjernefunksjon, eller andre bevis på hjerneskade, forårsaket av ytre krefter», og rammer omtrent 15 000 personer i Norge hvert år. I perioden 2015–2019 har Oslo Universitetssykehus årlig hatt gjennomsnittlig 430 innleggelser av pasienter med intrakranielle skader (billedfunn). Fall og trafikkulykker er de vanligste årsakene til hodeskader. Vanlige plager etter en hodeskade er utmattelse, hodepine, svimmelhet, søvnvansker, hukommelses- og oppmerksomhetsvansker, humørsvingninger, og vansker med å planlegge og utføre sammensatte oppgaver. En stor andel opplever nedsatt funksjonsevne, fysisk og mental helse, livskvalitet, og arbeidsdeltakelse i lang tid etter skade. Pasienter med hodeskader behandles ved traumesentre, lokalsykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, sykehjem og i kommunehelsetjenesten. Fastlegene har en viktig rolle som bindeledd mellom pasientene og øvrige behandlere i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og følger opp pasientene gjennom hele forløpet. Gode pasientforløp avhenger av helsesystemets evne til å levere tjenester effektivt til pasienter mens de beveger seg gjennom behandlingskjeden, og gi rett behandling til rett tid. Det mangler etablerte retningslinjer for rehabilitering etter hodeskade og det er stor variasjon i rehabiliteringstilbudet. Mange pasienter rapporterer udekkede behov. Måling av kvalitet av pasientbehandling har fått økende oppmerksomhet i de senere år. Målet med denne studien er å gi bedre kunnskap om rehabiliteringstjenester for pasienter med hodeskader og evaluere kvaliteten på disse tjenestene i Sørøst-Norge. Prosjektet består av tre deler og benytter både kvantitativt og kvalitativt («mixed methods») design, og hovedutfallsmålet er brukertilfredshet. Brukerne i dette prosjektet omfatter både pasienter (sluttbrukere) og henvisende leger (brukere i lys av sin rolle innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten). Delstudie I (kvantitativ) vil undersøke prediktorer for pasienttilfredshet med rehabiliteringstjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Delstudie II (kvalitativ) vil fremskaffe mer spesifikk dybdekunnskap om organiseringen og ressursene i rehabiliteringstjenestene, og pasientenes erfaringer med, medvirkning i og tilfredshet med tjenestene. I delstudie III (kvalitativ) utforskes legenes erfaringer med tjenestene og samhandlingen med dem, og deres tilfredshet med rehabiliteringsutfall. Dette er første gang Donabedians modell (struktur, prosess, resultat) blir benyttet kvalitativt i norsk sammenheng som mål på kvaliteten på rehabiliteringstjenester etter hodeskade. På sikt vil resultatene kunne bidra til at pasientene blir møtt med persontilpassede tjenester både på spesialist- og kommunehelsetjenestenivå i gode helhetlige pasientforløp. Pasienter med hodeskade representerer brukere med langsiktig påvirket funksjon og bruk av rehabiliteringstjenester, og resultatene kan ha overføringsverdi til andre pasientpopulasjoner med komplekse behov.

Søknadssammendrag

En traumatisk hodeskade defineres som «endringer i hjernefunksjon, eller andre bevis på hjerneskade, forårsaket av ytre krefter», og rammer omtrent 15 000 personer i Norge hvert år. I perioden 2015–2019 har Oslo Universitetssykehus årlig hatt gjennomsnittlig 430 innleggelser av pasienter med intrakranielle skader (billedfunn). Fall og trafikkulykker er de vanligste årsakene til hodeskader. Vanlige plager etter en hodeskade er utmattelse, hodepine, svimmelhet, søvnvansker, hukommelses- og oppmerksomhetsvansker, humørsvingninger, og vansker med å planlegge og utføre sammensatte oppgaver. En stor andel opplever nedsatt funksjonsevne, fysisk og mental helse, livskvalitet, og arbeidsdeltakelse i lang tid etter skade. Pasienter med hodeskader behandles ved traumesentre, lokalsykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, sykehjem og i kommunehelsetjenesten. Fastlegene har en viktig rolle som bindeledd mellom pasientene og øvrige behandlere i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og følger opp pasientene gjennom hele forløpet. Gode pasientforløp avhenger av helsesystemets evne til å levere tjenester effektivt til pasienter mens de beveger seg gjennom behandlingskjeden, og gi rett behandling til rett tid. Det mangler etablerte retningslinjer for rehabilitering etter hodeskade og det er stor variasjon i rehabiliteringstilbudet. Mange pasienter rapporterer udekkede behov. Måling av kvalitet av pasientbehandling har fått økende oppmerksomhet i de senere år. Målet med denne studien er å gi bedre kunnskap om rehabiliteringstjenester for pasienter med hodeskader og evaluere kvaliteten på disse tjenestene i Sørøst-Norge. Prosjektet består av tre deler og benytter både kvantitativt og kvalitativt («mixed methods») design, og hovedutfallsmålet er brukertilfredshet. Brukerne i dette prosjektet omfatter både pasienter (sluttbrukere) og henvisende leger (brukere i lys av sin rolle innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten). Delstudie I (kvantitativ) vil undersøke prediktorer for pasienttilfredshet med rehabiliteringstjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Delstudie II (kvalitativ) vil fremskaffe mer spesifikk dybdekunnskap om organiseringen og ressursene i rehabiliteringstjenestene, og pasientenes erfaringer med, medvirkning i og tilfredshet med tjenestene. I delstudie III (kvalitativ) utforskes legenes erfaringer med tjenestene og samhandlingen med dem, og deres tilfredshet med rehabiliteringsutfall. Dette er første gang Donabedians modell (struktur, prosess, resultat) blir benyttet kvalitativt i norsk sammenheng som mål på kvaliteten på rehabiliteringstjenester etter hodeskade. På sikt vil resultatene kunne bidra til at pasientene blir møtt med persontilpassede tjenester både på spesialist- og kommunehelsetjenestenivå i gode helhetlige pasientforløp. Pasienter med hodeskade representerer brukere med langsiktig påvirket funksjon og bruk av rehabiliteringstjenester, og resultatene kan ha overføringsverdi til andre pasientpopulasjoner med komplekse behov.

Prosjektleder/forsker

Camilla Guren

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Hodeskader: Rehabiliteringstjenester og brukertilfredshet
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024