Hopp og sprett med vett

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Andelen kvinner og jenter som er fysisk inaktive er høyere i minoritetsbefolkningen enn i majoritetsbefolkningen. Majoritetsbefolkningen opplever også sin helse som god i større grad enn mange innvandrere. Fysisk inaktivitet kan føre til mange livsstilssykdommer slik som diabetes 2 og fedme. Andelen med disse sykdommene blant minoritetskvinner er relativt høy.
Innvandrere besøker fastlegen sin oftere enn etnisk norske. Det er generelt også rapportert om høyere forekomster av kroniske sykdommer blant innvandrere enn befolkningen for øvrig. Minoritetskvinner har også høyere forekomster av muskel og skjelett sykdommer.
Prosjektets målsetting:
Lage en arena der minoritetskvinner kan få et sosialt nettverk, praktisere norsk, lære om ulike helserelaterte temaer og være fysisk aktive.
Prosjektets målgruppe:
Unge og voksne minoritetskvinner over hele landet
Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet vil starte med at det gjennomføres et seminar for integreringsgruppene om minoritetshelse. Her vil de få informasjon om ulike minoritetshelserelaterte temaer og få forslag til hvordan de kan legge opp til enkel helse og kostholds informasjon og fysisk akivitet i sin gruppe.
Deretter vil lokalforeningene på de stedene jentebølgen løpene til neste år skal være oppfordres til å mobilisere minoritetskvinnene i sitt nærmiljø til å delta på løpet
i forbindelse med jentebølgeløpene vil vi også velge ut noen steder der det er en høy andel kvinner med minoritetsbakgrunn å holde miniseminarer i forbindelse med løpene.
I løpet av høsten 2013 vil de 40 lokalforeningene som deltar på N.K.S. integreringsprosjekter arrangere en rekke aktiviteter med fokus på minoritetshelse og fysisk aktivitet.
Prosjektets betydning:
Prosjektet vil ha en stor betydning for minoritetskvinnene som deltar på integreringsprosjektene til N.K.S. Det er viktig å legge til rette for lavterskel tilbud på helse området der minoritetskvinnene kan stille de spørsmålene de lurer på og få viktig informasjon på en enkel måte som de vil ta til seg. Det er også viktig med kvinnearenaer for fysisk aktivitet. Dette vil gjøre det enklere for minoritetskvinnene å være aktive. Det er også et stort helseutbytte i seg selv å delta på integreringsprosjektene til N.K.S., da det forebygger isolasjon og depresjon blant minoritetskvinner ved at de får et sosialt nettverk. På sikt tror vi at dette kan bidra til å bedre både den fysiske og den psykiske helsen til minoritetskvinnene som deltar på våre prosjekter.
Fremdriftsplan:
Januar/Februar:
Lage program og planlegge seminaret
Mars/April
Gjennomføre seminar for sanitetskvinner om minoritetshelse
Mai/Juni
Jentebølgen
Høsten 2013
Aktivitetstiltak i foreningene.
November/Desember
Evaluering av prosjektet.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

N.K.S. har gjennom prosjektperioden jobbet for at lokalforeninger i N.K.S. skal sette i gang tiltak rettet mot minoritetskvinner/-jenter med fokus på fysisk aktivitet og inkludering. Målgruppen var både lokalforeninger som allerede jobbet med integrering/minoritetskvinner, men også foreninger som ikke hadde jobbet med dette tidligere. I starten av prosjektperioden ble det gjennomført et integreringsseminar med deltakere fra lokalforeninger. Tema for seminaret var fysisk aktivitet. Prosjektet Hopp og sprett med vett ble informert om i alle kanaler: N.K.S. Facebooksider, N.K.S. sitt nyhetsbrev, både til foreninger og enkeltmedlemmer, på alle arrangementer/møter. Vi opplyste om muligheter for å søke midler og praktisk hjelp ved oppstart. En viktig del av rekrutteringen var også at prosjektleder reise ut til foreninger som ønsket det.

Antall personer i målgruppen

400

Oppsummering

Det er fremdeles høy aktivitet i foreningene som har fått støtte til sine Hopp og sprett-aktiviteter. Enkelte av foreningene melder tilbake at de vil fortsette med aktivitetene og at de jobber med å skaffe finansiering andre steder. Særlig gjelder dette bade- og svømmeprosjektene. N.K.S. ser at prosjektet har vært vellykket med hensyn til å starte opp lavterskeltilbud med ulik form for fysisk aktivitet for minoritetskvinner. De ulike aktivitetene har vist betydningen av at det er inkludering som står i fokus.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Hopp og sprett med vett_Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Liselotte Langnes-Øyen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Hopp og sprett med vett
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2013: kr 625 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet