Hører du meg nå?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
I 1988 ble det første barnet i Norge operert med Cochleaimplantat (CI). CI er et avansert høreapparat hvor en del implanteres inn i det indre øret (cochlea). CI tilbys i dag til alle barn som blir født døve eller sterkt tunghørte. De første årene var det få barn som ble implantert, men de siste årene har dette vært en økende gruppe. Tidligere fikk mange barn med CI undervisning i spesialskole. I dag får flertallet av barn med CI undervisning i nærskolen. Dette skaper et økende behov for god tilrettelegging i skolehverdagen. CI er et hjelpemiddel som fungerer godt i rolige omgivelser, men det gir ikke normal hørsel. I miljøer med mye bakgrunnsstøy vil det være størst begrensninger. En skoleelev med CI vil store deler av dagen oppholde seg i et miljø som ikke er optimalt for oppfattelse av tale. Tekniske hjelpemidler som teleslynge, FM-utstyr og lydutjevningsanlegg brukes for å gjøre oppfattelsen av tale i slike miljøer mer optimal. Dette blant annet gjennom å minske avstanden til lydkilden, og slik oppnå et bedre signalstøyforhold. Når adekvate tiltak settes i gang tidlig vil habiliteringspotensialet være større. For barn med CI har vi lite erfaring med hvilke tekniske hjelpemidler som fungerer best. Dette fører ofte til at disse barna begynner å bruke tekniske hjelpemidler senere enn barn med høreapparat, eller de får tilpasset hjelpemidler som ikke gir optimale lytteforhold.

Prosjektets målsetting
Målsettingen med prosjektet er å kartlegge hva slags type tekniske hjelpemidler som fungerer og ikke fungerer for skolebarn med CI. Det skal utvikles en veileder med bakgrunn i resultatene fra kartleggingen.

Prosjektets målgruppe
Prosjektets målgruppe er barn og unge med CI. Samtidig retter prosjektet seg mot fagmiljøet, da særlig høresentralene, Statped og Hjelpemiddelsentralene. Veilederen skal gi kunnskap i fagmiljøet på hvilke tekniske hjelpemidler som gir de beste lytteforholdene for barn med CI i skolen.

Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektet vil utarbeide en spørreundersøkelse som sendes ut til barn og unge med CI i grunnskole og videregående skole. Dette for å kartlegge hva slags type hjelpemidler disse skoleelevene bruker i dag, og hva som fungerer bra og mindre bra.
Prosjektet vil også knytte til seg noen ungdommer og voksne med CI hjemmehørende i Midt-Norge for et samarbeid om utprøving av ulike typer hjelpemidler i ulike lyttemiljøer.
Resultatene fra spørreundersøkelsen og utprøvingen av hjelpemidler vil føre fram til en veileder for hvilke typer hjelpemidler som bør anbefales skolebarn med CI.

Prosjektets betydning
Prosjektets innhold og målsetting har blitt diskutert internt i fagmiljøet, både i Statped og med Rikshospitalet underveis i søknadsprosessen. Det er enighet om at det er et behov for å kartlegge og få mer erfaring med hva slags type tekniske hjelpemidler som fungerer for barna med CI. Dette vil føre til at barn med CI kommer i gang med bruk av hjelpemidler samtidig som barn med høreapparat, og de aller fleste vil ha muligheter for optimale lytteforhold fra første skoledag.

Framdriftsplan
Januar-februar 2014: Utarbeide og sende ut spørreundersøkelse. Opprette kontakt med aktuelle CI-brukere.
Mars-april 2014: Oppstart utprøving av tekniske hjelpemidler. Hjelpemiddelfirmaer vil låne ut aktuelt utstyr.
Mai-desember 2014: Fortsette utprøving. Innsamling og analyse av spørreundersøkelse.
Januar-juni 2015: Fortsette utprøving, samtidig som det samles brukererfaringer. Oppstart av jobb med veileder og artikler.
Juli-Desember 2015: Samle brukererfaringer fra utprøving. Ferdigstille veileder. Ferdigstille artikler. Deltagelse på etterutdanningskurs med presentasjon av resultater.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

HR Hører du meg nå 2013-3-335 Sluttrapport Endelig versjon.pdf

Prosjektleder/forsker

Marte Rønningen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Hører du meg nå?
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Statped midt
Beløp Bevilget
2014: kr 162 000, 2015: kr 182 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet