Hørselshelse på sykehjem – kartlegging

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I forbindelse Dam- prosjektet: Ambulerende praktiske hørselskurs ut på sykehjem, som er rettet mot helsepersonell, ser vi følgende problemstillinger: Det er ingen form for fast kartlegging av hørselsstatus på beboere som flytter inn på sykehjem. Vi opplever det er forholdsvis få høreapparatbrukere (HA-bruker) bosatt ved aktuelle sykehjem i forhold til total antall beboere ved sykehjemmene. Betyr dette at mange går med ubehandlede hørselstap? Hvorfor er det ikke krav om å kartlegge og gjennomføre hørselsprøve på beboere ved sykehjem på lik linje med at de får målt blodtrykk og gjennomført en rekke andre tester? Mange beboere har mye cerumen/ørevoks i øregangene, som er med på å forverre hørselsevne betydelig, samt at de som bruker høreapparater får mindre utbytte av sine høreapparater. Hvordan kan dette bli fulgt opp bedre? Mange beboere ved sykehjem har demensdiagnose, dårlig språk, angst og redusert samarbeidsevne som kan være en naturlig konsekvens av alderdom. Samtidig så ser vi også at flere brukere «våkner til liv» når de får tatt ny hørselsprøve og etterjustert sine høreapparater. Det fører til at vi stiller spørsmål om hvor mange brukere som har såkalt «falsk demens-diagnose» pga manglende hørselskartlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre hørselsevne.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å gjennomføre en kartlegging av hørselshelsen til beboere som er bosatt ved 10 sykehjem i Trøndelag fylke. Målgruppen er 500 beboere og 500 helsepersonell som bor eller har sitt virke ved sykehjemmene. Aktiviteter som skal gjennomføres: Otoskopi av øreganger og enkel hørselstest for å avdekke hørselsstatus på hver enkelt beboer som er i stand til å medvirke gjennom adekvat respons eller respons via kroppsspråk når hørselstest gjennomføres. Det skal også gjennomføres kartlegging/dokumentasjon på beboere i forhold til følgende punkter: – Har nedsatt hørsel og benytter høreapparater og/eller andre hørselstekniske hjelpemidler? – Har nedsatt hørsel, men ingen tiltak på høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler? – Har ikke nedsatt hørsel? – Har eller har ikke demensdiagnose? – Kan ikke gjennomføre hørselsprøve pga helseutfordringer som kognitiv og fysisk svikt? – Har cerumen i øregangen i forkant av hørselstest? – Hvor mange får gjennomført tiltak med høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler i etterkant av gjennomført hørselskartlegging? – Hvilke rutiner og kompetanse har sykehjemmet for å følge opp hørselshelsen til beboerne? Gruppeinformasjon deles inn etter kjønn, alder og kommune Det skal også gjennomføres en enkel spørreundersøkelse rettet mot helsepersonell for å måle deres kompetanse på hørselshelse og høreapparater Det skal utarbeides en rapport som evaluerer, viser ulike funn og gjennomførte tiltak. Metode og anbefalning om hvordan hørselshelse på sykehjem kan kartlegges, forbedres og videreføres i framtiden skal også beskrives i rapporten. Både rapport og enkeltfunn sendes over til enhetsledere, kommunale hørselskontakter og tilsynsleger ved sykehjemmene for videre gjennomføring av tiltak og mulig implementering. Rapporten skal også sendes ut til andre helseaktører og helsemyndigheter, som kan ha interesse av den. Sikkerhet i forhold til personvernhensyn vil bli ivaretatt gjennom at data i rapport vil bli anonymisert.

Antall deltakere

1000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det forventes at beboere ved sykehjem vil få en bedre hørselshelse gjennom at de får kartlagt sin hørselsstatus, som igjen vil kunne gi grunnlag for at beboere enten får oppdatert sine nåværende høreapparater eller får tilpasset nye høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler. Dette vil kunne føre til bedre kommunikasjon mellom beboere, helsepersonell og pårørende, som igjen vil gi større livsglede hos beboerne. Mange beboere vil kunne oppleve mindre angst og tvang pga at de hører bedre når de får besøk, eller er i pleie/stell-situasjon. Det vil være meget positiv om det innføres rutiner på kartlegging av hørselshelse på hver ny beboer som flytter inn på sykehjem uansett sted i Norge som en følge av dette prosjektet. Helsepersonell ved sykehjemmene vil også få oppdatert sin kompetanse på hørsel, og vil i større grad være i stand til å iverksette interne eller eksterne tiltak nå det er behov for å bedre hørselshelsen til den enkelte beboer.

Plan for gjennomføring

Det skal gjennomføres følgende aktiviteter i prosjektet: 1) Rekruttering av sykehjem i Trøndelag til å delta i prosjektet – Ansvarlig: Torunn Helen Langås 2) Utarbeidelse av kartleggingsdokument/skjema/spørreskjema til helsepersonell – Ansvarlig: Jorid Løkken, Margrethe Lysholm og M’bassey Jammeh 3) Gjennomføring av hørselskartlegging ute på sykehjem – Ansvarlig: Jorid Løkken, Margrethe Lysholm og M’bassey Jammeh 4) Evaluering og rapportskriving: – Ansvarlig Jorid Løkken, Margrethe Lysholm og M’bassey Jammeh 5) Bidrag inn i Bacheloroppgave utført av NTNU-studenter ved program for Audiologi – Ansvarlig: Jorid Løkken og NTNU-studenter 6) Gjennomføring av HLF Webinar hvor resultater formidles og diskuteres. – Ansvarlig: Jorid Løkken og HLF Sentralt 7) Offentliggjøring av resultat og Bacheloroppgave: – Ansvarlig: Jorid Løkken og studentgruppe ved NTNU – Program for audiologi

Prosjektleder

Jorid Løkken

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hørselshelse på sykehjem – kartlegging
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
AudioPlus Norge As
Beløp Bevilget
2023: kr 315 000, 2024: kr 85 000
Startdato
15.02.2023
Sluttdato
30.11.2024
Status
Under gjennomføring