Hørselshemming ingen hindring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Det er en kjent sak at mange funksjonshemmede, også hørselshemmede, vokser opp relativt overbeskyttet, noe som ofte forsterkes på skolen gjennom særomsorg. På skolen kan mange klare seg greit i timene på grunn av tekniske hjelpemidler, men i pausene faller de gjennomgående utenfor det sosiale fellesskapet. På tilsvarende vis sliter mange unge hørselshemmede med å finne innpass blant jevnaldrende, både i uformelle sosiale sammenhenger og i det lokale fritidstilbudet. De hører ikke det som blir sagt, og trekker seg derfor ofte ut av slike situasjoner. Tilbaketrekning og isolasjon er av den grunn dessverre et hyppig forekommende problem blant hørselshemmede, gamle som unge. Sammen med tapsfølelsen over å ha mistet store deler av hørselen, fører denne isolasjonen mange inn i nedstemthet og i verste fall depresjoner.

Mange hørselshemmede opplever store kommunikasjonsproblemer i hverdagen. Alminnelig bakgrunnsstøy forstyrrer så mye at mange oppfatter seg som sosialt døve. Gjennom å arrangere ulike kurs og leirer har vi positiv erfaring med å motivere hørselshemmede ungdommer til å bli mer selvstendige og uavhengige. Bare det å reise på en slik aktivitet alene er et viktig skritt for mange

2. PROSJEKTETS MÅLSETTING
Hovedmålsettingen for prosjektet er at ungdom (13-18 år) med hørselshemming skal lære mestring og oppleve mestring i praksis. Den kunnskapen de får skal gis på en slik måte at de selv kan benytte seg av den i det daglige liv i etterkant av samlingen.

Videre har prosjektet følgende delmål:
-skape en sosial møteplass der ungdom med hørselshemming kan møte andre med lignende utfordringer og utveksle erfaringer og knytte kontakter
-utvikle en god metode for å lære om mestring også i teorien og hvordan man kan nyttiggjøre seg av den kunnskapen i etterkant
-følge ungdommene i en periode etter kurset for å finne ut om de nyttiggjør seg av den kunnskapen kurset gav dem om mestring

3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE
Målgruppen er ungdom i alderen 13-18 år. Erfaringene fra kurset og det å lære om mestring vil også komme til nytte for andre. Vi vil blant annet bruke erfaringene i de andre tradisjonelle aktivitetene vi har og gi erfaringer videre til andre organisasjoner gjennom paraplyen Unge funksjonshemmede

4. PROSJEKTETS BETYDNING
Vi tror at dette prosjektet vil ha stor betydning for de ungdommene som deltar. De vil gjennom samlingen både oppleve mestring i praksis gjennom selvtillitsbyggende aktiviteter og lære om hvordan mestre i dagliglivet gjennom en teoretisk tilnærming. En viktig faktor for prosjektets betydning er også at vi vil følge opp ungdommene etter kurset for å se hva de faktisk fikk ut av det de lærte og om de nyttiggjør seg av kunnskapen til daglig. Sist, men ikke minst vil erfaringene fra kurset og oppfølgingen i etterkant bli viktig for gjennomføring av andre aktiviteter i regi av HLFU og kanskje andre organisasjoner. Vi vil på best mulig måte overføre de viktige erfaringene for å forbedre aktiviteter vi allerede har og utvikle våre metoder for å jobbe med mestring av hørselshemming.

5. FRAMDRIFTSPLAN
Januar/februar 09 Oppstart av prosjektet, definering og starte letingen etter egnet sted for kursgjennomføringen

Mars/april 09 Booke sted for kurset. Gjøre avtaler med foredragsholdere

Mai/juni 09 Bestille aktiviteter og gjøre klart innhold i kurset, møter med foredragsholdere og ledere

August/september 09 Sende ut invitasjon og motta og registrere påmeldinger til kurset. Gjøre ferdig siste rest av program og innhold

September 09 Gjennomføre kurset siste helga i september

Oktober 09 Intervju med deltakerne for å få et bilde av erfaringene etter kurset

November 09 Evaluering/delvis sluttrapport

Desember 09 Gjennomføre andre og siste intervjurunde med deltakerne for å få et bilde av om ungdommene benytter seg av kunnskap fra kurset. Sluttrapportering til Helse og rehabilitering og rapport og muntlig overføring av ervervet kunnskap til nytte for andre organisasjoner og internt.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0095.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting
Det er en kjent sak at mange funksjonshemmede, også hørselshemmede, vokser opp relativt overbeskyttet. Mange unge hørselshemmede sliter også med å finne innpass blant jevnaldrende, både i uformelle sosiale sammenhenger og i det lokale fritidstilbudet. Tilbaketrekning og isolasjon er av den grunn dessverre et hyppig forekommende problem blant hørselshemmede, gamle som unge.

HLFUs erfaringer fra tidligere aktiviteter er at unge med hørselshemming er en gruppe som har stort behov for å prøve seg i et miljø hvor verken mor eller far er til stede. Våre aktiviteter har tradisjonelt sett hatt et mestringsfokus som er basert på aktiviteter for å gi ungdommene større selvtillitt. Målsettingen vår med prosjektet var å arrangere en helg for ungdom 13-18 år som kombinerte mestringsaktiviteter med et fokus der man også lærte om mestring.

Gjennomføring og resultater
Vi arrangerte en samling for ungdom 13-18 år den 16.-18. oktober som kombinerte mestringsaktiviteter med et fokus der man også lærte om mestring. Vi målte utbyttet til ungdommene i etterkant igjennom et spørreskjema.

19 ungdommer deltok på kurset, som var meget vellykket sosialt sett. Svarene viste at de fleste hadde lært noe nytt, men den praktiske nytteverdien i hverdagen i etterkant var mer begrenset. En sterkere kobling mellom den teoretiske delen av kurset og den praktiske delen, samt bedre valg av mestringsaktiviteter, var de viktigste lærdommene vi tar med oss videre fra prosjektet.

Videre planer
HLFU har et kontinuerlig fokus på mestring, og vi vil bruke erfaringene fra dette prosjektet i framtidige samlinger. Våre erfaringer vil forhåpentligvis føre til et bedre utbytte for deltakerne på disse samlingene.

Prosjektleder/forsker

Christopher Lyngaas

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Hørselshemming ingen hindring
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 95 000
Startdato
15.01.2009
Sluttdato
15.12.2009
Status
Avsluttet