Hva er ditt handicap?

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Norges Golfforbund (NGF) har fra 2004 hatt ansvar for golf for funksjonshemmede, og har hatt en parallell satsning på personer med særskilte behov og klassifiserbare spillere, dvs spillere som på bakgrunn av funksjonsnedsettelse kvalifiserer til spill i klasser for funksjonshemmede.

Golf egner seg godt som integrert aktivitet. Golfens handicapsystem gjør at spillere på ulikt ferdighets- og funksjonsnivå kan spille sammen på like vilkår, og R&A har godkjent regeltilpassninger for funksjonshemmede golfspillere.

De fleste funksjonshemmede golfere er alene som funksjonshemmet i sin klubb, og erfaringer har vist at flere har behov for å treffe andre med samme forutsetninger som seg selv. Både for å ha noen å identifisere seg med, men også for å ha noen å lære fra. På denne bakgrunn ønsker vi å videreutvikle og styrke golf for funksjonshemmede gjennom nettverksbygging, ved å legge til rette for møteplasser. Disse vil være gode arenaer for å presentere golf som en idrett for personer med funksjonshemning.

Målsetting
1. Nettverksbygging. Funksjonshemmede golfspillere skal bli kjent med funksjonshemmede golfspillere fra andre klubber. Måltall: 10 funksjonshemmede golfspillere pr arrangement.
2. Rekruttering gjennom nettverksmøter, ved at man inviterer personer som ikke spiller golf til å prøve. Etablerte spillere er rollemodeller for nye spillere. Måltall: 10 funksjonshemmede pr arrangement som ikke spiller golf, evt. som ikke har kommet i gang med golf etter at de ble funksjonshemmet.

Målgruppe
Funksjonshemmede som er klassifiserbare gjennom EDGA eller ICSD. I tillegg inkluderes utviklingshemmede som faller utenfor begge organisasjonene. Følgende grupper inviteres: (1) klassifiserte og ikke klassifiserte funksjonshemmede golfere, (2) funksjonshemmede som ikke spiller golf, eller som har spilt golf før de ble funksjonshemmet

Gjennomføring
Seks «get together» for golfere med funksjonshemning i løpet av sesongen, inkl. «kom og prøv» dag for funksjonshemmede. Rammen vil være som følger:

12.00 – 14.00 Introduksjon/trening på treningsområder med golftrener.
14.00 – 14.30 Samling på klubbhuset med enkel servering.
14.30 –

Spill/trening på bane.

Ett arrangement skal være eksklusivt for hørselshemmede og ett for utviklingshemmede. Dette for å ha muligheten til å jobbe mer konsentrert med nettverksbygging innen disse miljøene.

I år to ønsker vi å inkludere en dagsturnering, og i år tre to dagsturneringer.

Betydning
Mange funksjonshemmede opplever en grad av ensomhet i klubb, gjennom at de er den eneste i klubben som er funksjonshemmet. Selv om golf er en integrert idrett, vil man som funksjonshemmet oppleve andre utfordringer enn ikke funksjonshemmede. Flere har også konkrete problemområder knyttet til funksjonshemningen og de begrensninger dette gir. Prosjektets verdi ligger i å knytte kontakter mellom mennesker fra ulike miljøer. Identifisering med funksjonshemmede golfere kan gi andre forbilder, utvikling og kan bidra til bedre selvfølelse for den enkelte.

Ift rekruttering er den viktigste betydningen muligheten til å finne en aktivitet å drive med i fritiden. Man kan spille på dagtid eller kveld, på hverdag eller helg, og få tilhørighet til en klubb. Dette kan være med på å motvirke isolasjon og ensomhet. Golf er en idrett som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger ift fysisk aktivitet, og deltakelse i fysisk aktivitet kan bidra til å bedre helse.

Framdriftsplan
2012
Januar Starter planlegging.
Februar Avklaringer av sted, tid, målgruppe og lokal arrangører.
Invitasjonsmal ferdig- fortløpende produksjon av invitasjoner.
Oppdatert informasjon på www.golfforbundet.no.
Mars Arr. 1
April Arr. 2
Mai Arr. 3
Juni Arr. 4 og 5
August Arr. 6
Oktober Evaluering og rapportering

2013
Som 2012 med evt. justeringer gjort etter evaluering 2012. Tillegg:
Aug/sept Turnering

2014
Som 2013 med evt. justeringer gjort etter evaluering 2013. Tillegg:
Mai Turnering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0137.pdf

Prosjektleder/forsker

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Hva er ditt handicap?
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 108 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet