Hva er hvor inne i hjernen? Hjernekartet viser vei

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Hvert år får omlag 12 000 personer hjerneslag. Forskning viser at omtrent halvparten av disse får en eller annen form for kognitiv svikt. De kognitive utfallene kan være ulike, for eksempel vansker med å oppfatte informasjon som blir gitt. Mange etterlyser informasjon om hjernens funksjon og hjerneslag tilrettelagt på en enkel måte, slik at alle kan oppfatte og forstå det som blir formidlet. Det er særlig viktig å lage en lettfattelig informasjon til de som har økte vansker med å oppfatte det som blir sagt og/eller skrevet, som personer med afasi, kognitiv svikt, men også barn som pårørende. Et hjernekart med tilhørende 3D-bilder og film kan bidra til å forenkle forståelsen av situasjonen for disse. Målet med prosjektet er å lage et hjernekart som kan brukes av helsepersonell, pårørende, likepersoner, på mestringskurs og andre arenaer for å gi lettfattelig informasjon der dialogen og informasjonen bør forsterkes visuelt. Den visuelle framstillingen gjennom et hjernekart kan bidra til økt forståelse for slagrammede. Hjernekartet har en QR-kode som lenkes videre til LHL Hjerneslag og Afasi sine nettsider, hvor det ligger utdypende bilder og film i 3D, samt utvidet tekst. Dette blir lettfattelig informasjonsmateriell som bedrer og forenkler informasjons- og kunnskapsflyt.

Aktivitet/tiltak/metode

Verktøyet hjernekart består av flere deler: 1) en fargekodet hjerne utstanset i papp som inneholder kort informasjon om hvilke funksjoner de ulike delene av hjernen styrer 2) 3D-bilder og filmsnutter/illustrasjoner som visuelt fremstiller og utvider informasjon om hjerne, hjernens funksjon, og hva som skjer ved skade i ulike deler av hjernen 3) Tekst som understøtter bilder, film og den fysiske hjernen utstanset i papp Vi vil produsere en fargekodet hjerne i papp som er avgrenset i de ulike hjernelappene, hvor det på den ene siden står forklart hvilken funksjon de ulike delene av hjernen har. På den andre siden vil det være en QR-kode som kan scannes og føre brukeren videre til LHL Hjerneslag og Afasi sine nettsider, hvor det ligger bilder og film i 3D, utdypet tekst og mer informasjon om hjernen og dens funksjon. Målgruppen er personer med hjerneslag eller annen traumatisk hodeskade som har redusert evne til å oppfatte og forstå muntlig og skriftlig informasjonen som blir gitt. Dette gjelder også personer med afasi som kan trenge visuell støtte for å forstå informasjon. Den vil også være nyttig for barn som er involvert, barn som pårørende. Den er i tillegg velegnet for helsepersonell som skal forklare hjernens oppbygging på en enkelt forståelig måte. Det er vanskelig å vurdere konkret måloppnåelse. Vi vurderer at dette vil styrke og forenkle informasjonsarbeidet som gjøres i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Informasjonen gis både fra helsepersonell og likepersoner som samtaler med personer med gjennomgått hjerneslag, pårørende, heri også barn som pårørende, og andre som ønsker kunnskap om hjernen og hjerneslag. Dette er et ukomplisert, enkelt informasjonsverktøy som vurderes trygt i bruk. Dette er et konkret tiltak som bedrer kommunikasjon og informasjonsflyt, og utarbeidelse av hjernekartet forventes ikke å skape utfordringer.

Antall deltakere

5000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Gjennom hjernekartet vil prosjektgruppen utvikle et verktøy som bidrar til å øke kunnskap og forståelse, og dermed bedre mestring hos personer som har gjennomgått hjerneslag/traumatisk hodeskade, og deres pårørende. Vi vil utvikle et enkelt visuelt fremstilt informasjonsverktøy som tilrettelegger for å gi informasjon på en enkel men forståelig måte for den definerte målgruppen. Vi håper at hjernekartet vil gi gruppen økt mulighet for å forstå egen sykdom, og dermed legge grunnlag for økt mestring. Dette vil kunne: 1) være et visuelt verktøy som støtter og forenkler kommunikasjonen mellom helsepersonell og målgruppen. 2) være et velegnet, støttende hjelpemiddel i kommunikasjonen mellom likepersoner og personer med hjerneslag som har vansker med å oppfatte og forstå det som blir formidlet. 3) bli et verktøy som legger tilrette for økt forståelse om egen sykdom for dem som trenger støttende informasjon, og informasjon ved hjelp av ulike innfallsvinker, både muntlig, skriftlig og gjennom illustrasjon og bilder. 4) være et hjernekart som den slagrammede tar med hjem, og kan bruke videre i mestring og forståelse av egen prosess. Han/hun kan bruke illustrasjon/filmsnutter, bilder og tekst for å utvide forståelsesbildet av egen sykdom, og mestringsprosess.

Plan for gjennomføring

1) Utarbeide hjernekartet, med rask høringsrunde ut til personer med afasi samt til gruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom og LHL Hjerneslag Ung. Ansvarlig: Marita L. Bjerke og Hilde Magelssen. Tidsrom: 3. og 4. kvartal 2023. 2) Planlegge innhold, utvikle og produsere 3D-bilder og støttende filmsnutter/illustrasjoner. Ansvarlig: Marita L. Bjerke og Jan Helge Lillebo. Tidsrom: 1. kvartal 2024. 3) Trykking og utstansing av hjernekartet i papp (Andvord), distribuering til aktuelle mottakere som sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, brukere og likepersoner samt andre interessenter. Oppdatere og kvalitetssikre tekst og informasjon som er knyttet til 3D-bilder på nettsidene. Ansvarlig: Marita L. Bjerke i samarbeid med Hilde Magelssen Tidsrom: 2. kvartal 2024 4) Evaluere spredning og bruk av hjernekartet som tiltak. Kartlegge hvor mange hjernekart er sendt ut for bruk. Rapportering. Ansvarlig: Marita L. Bjerke Tidsrom: 3. kvartal 2024

Prosjektleder

Marita Lysstad Bjerke

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hva er hvor inne i hjernen? Hjernekartet viser vei
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2023: kr 50 000, 2024: kr 350 000
Startdato
15.09.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring