Hva er viktig for deg?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Implementering av et verktøy for systematisk brukermedvirkning for ungdom i primære psykiske helsetjenester

Sluttrapport

Bakgrunn

Det mangler fremgangsmåter for systematisk brukermedvirkning i kommunale psykiske helsetjenester, og mange ungdommer er ikke fornøyde med deres muligheter til brukermedvirkning. Lite forskning er gjort på effekten av brukermedvirkning, spesielt innenfor temaet barn og unges psykiske helse.

Målsetting

Å implementere en fremgangsmåte kalt «Hva er viktig for deg?» (HEVD) i kommunale psykiske helsetjenester for ungdom. Det er et enkelt verktøy der ungdommen selv angir hvilke temaer som skal prioriteres i samarbeidet med tjenesteyter. Da HEVD brukes i hver time, får ungdom en konkret mulighet til å kontinuerlig påvirke behandlingen sin, samtidig som tjenesteyter får et verktøy til systematisk kartlegging av brukerens forventinger.

Design, metode, materiale

Opprinnelig designet som en klyngerandomisert studie med ventelistekontrollgruppe (N=670). Dette ble ikke praktisk gjennomførbart ut fra tilgjengelige ressurser, og designet ble derfor endret til individuell randomisering (N=250). Halvparten av deltagerne (ungdommer) skulle bruke HEVD, og halvparten skulle være i kontrollgruppen. Dette for å undersøke effekten av HEVD på ungdommers psykiske helse, opplevelse av brukermedvirkning, livskvalitet og kontrollplassering. I tillegg ble det planlagt intervjuer med både helsepersonell og ungdommer for å undersøke erfaringer med bruken og implementeringen av verktøyet. Opprinnelig var det tenkt å gjennomføre prosjektet over tre år, dette ble ikke tilstrekkelig og RBUP finansierte et fjerde år.

Gjennomføring

Pilot ble gjennomført i to kommuner i 2016. Nødvendige endringer ble gjort i etterkant. Hovedstudien startet i januar 2017. HEVD ble implementert i tjenester 11 kommuner/bydeler i Norge. Implementering/datainnsamling pågikk frem til sommeren 2018. RCT ble gjennomført som planlagt, men antall deltagere ble lavere enn planlagt (N=150). Intervjuer ble kun gjennomført med helsepersonell, da det viste seg for tidkrevende å rekruttere ungdommer til intervjuer. Datavasking og analyser begynte høst 2018. Første artikkel ble sendt inn til publisering april 2019, antatt desember 2019. Andre artikkel ble innsendt november 2019, antatt mars 2020. Siste artikkel ble sendt inn januar 2020, andre revisjon sendt inn september 2020. Avhandling ble sendt inn til UiO juni 2020, ikke enda antatt.

Resultater

HEVD gjorde at ungdommene opplevde at ytre, ukontrollerbare hendelser i mindre grad påvirket deres psykiske helse. Temaer rapportert med HEVD var i relatert til områder sentrale for utviklingsfasen. Ungdommene rapporterte bedring på selv-definerte mål og vansker etter behandling. HEVD ble tatt godt imot av helsearbeiderne og ga et konkret fokus, økt struktur og kontinuitet. Metoden opplevdes som en enkel måte å kartlegge ungdommers vansker, mål og behov.

Samarbeidspartnere

RBUP Øst og Sør UiO Stiftelsen Dam

Videre planer

Våren 2020 ble det av stipendiaten utarbeidet to veiledere samt et undervisningsopplegg, slik at HEVD enkelt kan brukes av andre. En veileder omhandler hvordan HEVD brukes i praksis (for helsearbeidere), den andre er mer rettet mot hvordan HEVD kan implementeres i tjenester som ønsker å bruke HEVD (for tjenester). Veiledere er tilgjengelige fra RBUP, som også har planer om å tilby undervisning i bruk av HEVD til kommunale lavterskeltjenester.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Godt samarbeid underveis i løpet av prosjektperioden. Det er per nå ikke etablert en plan for arbeid med å spre resultatene.

Publikasjonsliste

Tollefsen, T. K., Neumer, S.-P., & Berg-Nielsen, T. S. (2020). “What Matters to You?”: A Randomized Controlled Effectiveness Trial, Using Systematic Idiographic Assessment as an Intervention to Increase Adolescents’ Perceived Control of Their Mental Health. Journal of Adolescence, 78, 53–61. doi:https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.11.006.


Tollefsen, T. K., Darrow, S. M., Lohne, V., & Berg-Nielsen, T. S. (2020). Experiences with Using an Idiographic Assessment Procedure in Primary Mental Health Care Services for Adolescents. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1), 1763741. doi:10.1080/17482631.2020.1763741

Tollefsen, T. K., Darrow, S. M., Neumer, S.-P., & Berg-Nielsen, T. S. (under review). Adolescents’ Mental Health Concerns, Reported with an Idiographic Assessment Tool. BMC Psychology.

Sluttrapportsammendrag

Tollefsen, T. K., Neumer, S.-P., & Berg-Nielsen, T. S. (2020). “What Matters to You?”: A Randomized Controlled Effectiveness Trial, Using Systematic Idiographic Assessment as an Intervention to Increase Adolescents’ Perceived Control of Their Mental Health. Journal of Adolescence, 78, 53–61. doi:https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.11.006.


Tollefsen, T. K., Darrow, S. M., Lohne, V., & Berg-Nielsen, T. S. (2020). Experiences with Using an Idiographic Assessment Procedure in Primary Mental Health Care Services for Adolescents. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1), 1763741. doi:10.1080/17482631.2020.1763741

Tollefsen, T. K., Darrow, S. M., Neumer, S.-P., & Berg-Nielsen, T. S. (under review). Adolescents’ Mental Health Concerns, Reported with an Idiographic Assessment Tool. BMC Psychology.

Prosjektleder/forsker

Thomas Kristian Tollefsen

Hovedveileder

Turid Suzanne Berg-Nielsen

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Hva er viktig for deg?
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet