Hva hjelper mot ryggsmerter?

Sluttrapport

Bakgrunn

Friskvernklinikken i Asker ble invitert til å delta i multisenterstudien, Cognitive Interventions nutritional suplements (CINS) ledet av professor Trudie Chalder og Hege Eriksen (UNI-helse, Bergen). Vi la til to ekstra behandlingsintervensjoner for å undersøke effekten av vår egen kliniske praksis

Målsetting

Målet med studien var å se om den effekten som tidligere var påvist ved bruk av Brief Intervention, kunne ytterligere forbedres ved tillegg av gruppeterapi, enten i form av kognitiv terapi (CBT) eller treningsterapi (PE). Vise at CBT like effektivt kunne gis som gruppebehandling som individualbehandling

Design, metode, materiale

Studien var en RCT med tre parallelle grupper hvor den tredje gruppen var kontrollgruppen som kun fikk BI og var en del av hovedstudien (CINS). 214 pasienter (gjennomsnittsalder = 44,8 (9,8), 50,5% kvinner) deltok. Pasientene ble rekruttert etter at de hadde vært sykmeldt i 2-10 måneder og tildelt enten BI, BI + CBT eller BI + PE. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene på noen karakteristika ved studiestart. Pasientene ble plukket ut fra NAV registre. De pasienter som oppfylte inklusjonskriteriene og ønsket å delta i studien ble randomisert i henhold til en datagenerert liste ved forskningsenheten i Bergen (Uni Helse). Hovedutfallsmålet var funksjon målt ved Oswestry Disability Index (ODI) ved baseline og etter 12 måneder.

Gjennomføring

Over en periode på 26 måneder (fra 28.02.2008 til 24.06.2010) hadde pasienter som hadde vært sykmeldt i 2-10 måneder fått en invitasjon fra NAV til å delta i studien. Den var fra starten av godt forankret i klinikken og det var stor enighet om at vi skulle bruke denne muligheten til å få evaluert vår egne behandlingsmetode. Undertegnede ble av klinikken forespurt om å være ansvarlig for prosjektet og stå for artikkelskriving og phd arbeidet underveis og i etterkant. Prosjektets første fase med innsamling av data gikk uten store forsinkelser ut over at NAV i de første månedene ikke klarte å levere riktige lister. Samtidig med at inklusjonen av pasienter til prosjektet gikk inn i sin siste fase opplevde Friskvernklinikken at de mistet største delen av sin avtale med helse Sør-Øst og dermed grunnlaget for driften. Avdelingen som var ansvarlig for prosjektet ble lagt ned.

Resultater

Alle gruppene hadde forbedring i resultatet på Oswestry Disability Index (ODI) fra baseline til 6 måneders oppfølging, men det var ingen signifikante forskjeller mellom de tre gruppene, noe som indikerer at det å gi CBT eller PE gruppeterapi som tillegg til BI ikke gav noen ytterligere funksjonsbedring. For sekundære utfallsmål, ble en statistisk signifikant forbedring funnet på pseudonevrologiske plager, influensa og angst, for de som fikk BI+CBT og BI+PE

Samarbeidspartnere

UNI helse

Videre planer

Friskvernklinikken er i dag en annen klinikk enn den som gjennomførte forskningsprosjektet. Resultatene er derfor ikke direkte overførbare for klinikkens del. Treningsbaserte rehabiliteringsopplegg er imidlertid fremdeles utbredt og drives mange steder. Det kan, med bakgrunn i resultatene fra studien være grunn til å se nærmere på kriteriene for inkludering og begrunnes særskilt hvorfor pasienten skal inkluderes i et langvarig og kostbart rehabiliteringsforløp.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

ikke relevant

Publikasjonsliste

Det er ikke publisert fra studien så langt, men én artikkel er skrevet for innsending til tidsskrift om effekten av treningen. Det blir ingen avhandling ut av prosjektet blant annet grunnet endringer ved Friskvernsentralen i Asker.

Sluttrapportsammendrag

Det er ikke publisert fra studien så langt, men én artikkel er skrevet for innsending til tidsskrift om effekten av treningen. Det blir ingen avhandling ut av prosjektet blant annet grunnet endringer ved Friskvernsentralen i Asker.

Prosjektleder/forsker

Trygve F Moe

Hovedveileder

Hege R. Eriksen

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Hva hjelper mot ryggsmerter?
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Friskvernklinikken AS
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet