Hva virker for hvem og hvorfor?

Sluttrapport

Bakgrunn

iBedrift er et arbeidsplasstiltak med mål om å øke ansattes positive forventninger om å være i jobb på tross av plager. Det er behov for mer kunnskap om effekten og deltakernes erfaringer med slike tiltak, samt å undersøke betydningen av forventninger og grunnleggende antakelser om ryggplager.

Målsetting

Målet var å øke kunnskapen om betydningen av forventninger og grunnleggende antakelser om ryggplager, for helse og arbeidsplassintervensjoner. Delmålene var å undersøke 1) om hjelpeløshet og håpløshet kunne forklare effekten av arbeidsbelastning og utdanning på helse, 2) hvordan et poliklinisk ryggtiltak bidro til å øke deltakernes positive forventninger, og 3) om iBedrift kunne forebygge sykefravær, samt prediktorer for effekt.

Design, metode, materiale

Denne avhandlingen består av tre artikler; to kvantitative basert på data fra iBedrift-studien, og en kvalitativ basert på data fra fokusgruppeintervjuer. iBedrift ble gjennomført i to norske kommuner i perioden 2008-2010. Intervensjonen ble gitt til alle ansatte i kommunene (ca. 3500 ansatte), og 1746 av disse fylte ut spørreskjemadata. Artikkel I var en tverrsnittsstudie basert på grunnlagsdata fra iBedrift (n = 1746). Artikkel III var en klynge-randomisert kontrollert studie, hvor spørreskjemadata ble slått sammen med registerdata på sykefravær opp til ett år etter intervensjonen. Bare de som samtykket til å innhente registerdata ble inkludert (n = 846). Artikkel II var en fokusgruppestudie med ryggpasienter som hadde deltatt i en poliklinisk intervensjon basert på ikke-skademodellen. Tre fokusgrupper med til sammen 10 deltakere ble gjennomført.

Gjennomføring

Prosjektet har i stor grad blitt gjennomført i tråd med opprinnelige planer. Små justeringer i valg av analysemetoder og problemstillinger i de enkelte artiklene har blitt foretatt underveis på innspill fra fagfellevurderinger og statistiker. Det overordnede målet med avhandlingen er den samme ved prosjektslutt som den var ved oppstart av prosjektet.

Resultater

Forventninger og grunnleggende antakelser om ryggplager spiller en viktig rolle for helse. Tiltak rettet mot disse faktorene kan bidra til økt mestring og arbeidsdeltakelse blant deltakerne. Fremtidige studier bør undersøke om repetisjon av tiltaket over tid kan resultere i en mer langvarig effekt. Det bør også tas hensyn til strukturelle og sosiale arbeidsfaktorer, for å øke ansattes mestring sannsynligheten for at de blir værende i jobb tross plager.

Samarbeidspartnere

Arbeidsgiver:Uni Research Helse. Forskeropplæring: forskerskole for sosial samhandling og vekst ved Psykologisk Fakultet, UiB, HEMIL-senteret. Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet har bidratt med finansiering av doktorgradsprosjektet.

Videre planer

Resultatene fra prosjektet har blitt delt i internasjonale publikasjoner, intervju, kronikk, foredrag og diskusjoner på seminarer og konferanser. Resultatene gir viktige innspill til videreutviklingen av iBedrift, og kandidaten er for tiden ansatt ved Kysthospitalet hvor hun er i gang med å undersøke nye forskningsspørsmål som dukket opp under arbeidet med Phd-en. Bl.a. arbeides det med å forbedre målingen av responsutfallsforventninger, samt uttesting av en videreutviklet versjon av iBedrift i en ny RCT.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Ree har vært i jevnlig kontakt med Ryggforeningen underveis i prosjektet. Resultater fra prosjektet har vært formidlet gjennom foreningens blad Ryggstøtten ved to anledninger.

Publikasjonsliste

Doktorgradsvhandling:
Ree E (2016) Staying at Work: The role of expectancies and beliefs in health and workplace interventions, Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet,
ISBN 978-82-308-3318-6.

Artikler:
Ree E, Odéen, M, Eriksen HR, Indahl A, Ihlebæk C & Harris A (2014) “Subjective Health Complaints and Self-Rated Health: Are Expectancies more important than Socioeconomic Status and Workload?” International Journal of Behavioral Medicine, årg. 2, nr. 3, s. 411-420.
Doi: 10.1007/s12529-013-9329-7.

Ree E, Harris A, Tveito TH, Indahl A & Malterud, K (2014) “How can a brief intervention contribute to coping with back pain? A focus group study about participants’ experiences.” Scandinavian Journal of Public Health, årg. 42, nr. 8, s. 821-826.
Doi:10.1177/1403494814554029.

Ree E, Lie SA, Eriksen HR, Malterud K, Indahl A, Samdal O & Harris A (2016) “Reduction in sick leave by a workplace educational low back pain intervention: A cluster randomized controlled trial.” Scandinavian Journal of Public Health, årg. 44, s. 571-579.
DOI: 10.1177/1403494816653854.

Andre publikasjoner:
Ree E & Tveito TH (2015, 10. Juli). “Ryggen blir sterkere ved bruk.” Dagens Næringsliv, kronikk, s. 29.

Ree E (2014) “Implementing Work Disability Prevention Knowledge.” 29 sep., WDPI, Toronto 3rd WDPI Conference, presentasjon.

Ree E “How can a brief intervention contribute to coping with back pain? A focus group study about participants’ experiences”. Posterpresentasjon og foredrag.

Ree E (2014) “How can a brief intervention contribute to coping with back pain? A focus group study about participants’ experiences”. 20 aug., ICBM, Groningen. 13th International Congressof Behavioral medicine, “Innovation in Behavioral medicine”, posterpresentasjon.

Ree E (2013) “iBedrift – forskning”, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Konferanse: “iBedrift”, 20. nov., foredrag.

Ree E (2013) “Subjektive helseplager og mestring: er forventninger viktigere enn sosioøkonomisk status og arbeidsbelastning?” Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Konferanse: “iBedrift”, 18. oktober, foredrag.

Ree E (2013) “Subjective health complaints and self-rated health: are expectancies more important than socioeconomic status and workload?” Norges Forskningsråd, Oslo. Internasjonalkonferanse, «New perspectives on sickness absence and retirement», 22. sept., foredrag.

Ree E (2013) «Hvordan kan en kortvarig intervensjon bidra til mestring av ryggplager? En fokusgruppestudie av deltakeres erfaringer”, Uni Helse, Solstrand Hotell, Bergen. Seminar, 22. aug., foredrag.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Avhandling Ree.pdf
Ree et al. 2014_IJBM.pdf
Ree et al. 2016_SJPH.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsvhandling:
Ree E (2016) Staying at Work: The role of expectancies and beliefs in health and workplace interventions, Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet,
ISBN 978-82-308-3318-6.

Artikler:
Ree E, Odéen, M, Eriksen HR, Indahl A, Ihlebæk C & Harris A (2014) “Subjective Health Complaints and Self-Rated Health: Are Expectancies more important than Socioeconomic Status and Workload?” International Journal of Behavioral Medicine, årg. 2, nr. 3, s. 411-420.
Doi: 10.1007/s12529-013-9329-7.

Ree E, Harris A, Tveito TH, Indahl A & Malterud, K (2014) “How can a brief intervention contribute to coping with back pain? A focus group study about participants’ experiences.” Scandinavian Journal of Public Health, årg. 42, nr. 8, s. 821-826.
Doi:10.1177/1403494814554029.

Ree E, Lie SA, Eriksen HR, Malterud K, Indahl A, Samdal O & Harris A (2016) “Reduction in sick leave by a workplace educational low back pain intervention: A cluster randomized controlled trial.” Scandinavian Journal of Public Health, årg. 44, s. 571-579.
DOI: 10.1177/1403494816653854.

Andre publikasjoner:
Ree E & Tveito TH (2015, 10. Juli). “Ryggen blir sterkere ved bruk.” Dagens Næringsliv, kronikk, s. 29.

Ree E (2014) “Implementing Work Disability Prevention Knowledge.” 29 sep., WDPI, Toronto 3rd WDPI Conference, presentasjon.

Ree E “How can a brief intervention contribute to coping with back pain? A focus group study about participants’ experiences”. Posterpresentasjon og foredrag.

Ree E (2014) “How can a brief intervention contribute to coping with back pain? A focus group study about participants’ experiences”. 20 aug., ICBM, Groningen. 13th International Congressof Behavioral medicine, “Innovation in Behavioral medicine”, posterpresentasjon.

Ree E (2013) “iBedrift – forskning”, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Konferanse: “iBedrift”, 20. nov., foredrag.

Ree E (2013) “Subjektive helseplager og mestring: er forventninger viktigere enn sosioøkonomisk status og arbeidsbelastning?” Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Konferanse: “iBedrift”, 18. oktober, foredrag.

Ree E (2013) “Subjective health complaints and self-rated health: are expectancies more important than socioeconomic status and workload?” Norges Forskningsråd, Oslo. Internasjonalkonferanse, «New perspectives on sickness absence and retirement», 22. sept., foredrag.

Ree E (2013) «Hvordan kan en kortvarig intervensjon bidra til mestring av ryggplager? En fokusgruppestudie av deltakeres erfaringer”, Uni Helse, Solstrand Hotell, Bergen. Seminar, 22. aug., foredrag.

Prosjektleder/forsker

Eline Ree

Hovedveileder

Hege R Eriksen

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Hva virker for hvem og hvorfor?
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
NORCE Norwegian Research Centre AS, Uni Research Helse
Beløp Bevilget
2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
29.12.2015
Status
Avsluttet