Hverdagen med O2

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Prosjektet ?Hverdagen med O2 ? har som overordnet mål å bidra til utvikling av helhetlige behandlingskjeder for omsorg, oppfølging og behandling av personer i Sogn og Fjordane som får langtidsoksygen terapi (LTOT) behandling. For tiden er det ca 50-60 personer som får LTOT behandling i Sogn og Fjordane.
Vi ønsker å bygge videre på de erfaringene vi har gjort etter Helse og Rehabiliteringsprosjektet ?Handlingsrom gir pusterom? (2003/2004). I det prosjektet utviklet en et nettverk av lokale oksygenkontakter i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Dette prosjektet tilsa at oppfølgingen er blitt bedre, men at kommunikasjonen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og mellom helsepersonell og bruker kan bli bedre. Vi ønsker derfor å utvikle en kommunikasjonsperm.
Målsetting:
Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en kommunikasjonsperm til bruk for personer som får langtidsoksygenterapi, og for helsepersonell på ulike nivå i helsetjenesten. Kommunikasjonspermen skal utvikles gjennom samarbeid mellom brukere og fagpersoner på ulike nivå.
Målgruppen:
Målgruppen for prosjektet er de 50- 60 personene i Sogn og Fjordane som får langtidsoksygenbehandling i hjemmet.
Betydning:
Kommunikasjonspermen skal være et viktig bidrag for å bedre informasjonsflyten mellom helsepersonell og bruker, og forbedre samhandlingen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten. Målet er at den vil være med på å øke brukerens innflytelse og kontroll over egen helse. Det er også et mål at helsepersonell oppfatter kommunikasjonspermen som et viktig hjelpemiddel for å optimalisere behandlingen og omsorgen av målgruppen. Erfaringene vi gjør i dette prosjektet kan ha overføringsverdi til andre brukergrupper som har behov for tett oppfølging og bedret informasjonsflyt.

Kommunikasjonspermen skal utvikles og implementeres på grunnlag av innspill fra brukere og helsepersonell. En ser for seg at permen kan innholde behandlingsplan, skriftlig dosering av oksygen, observasjoner for å identifisere endringer i sykdomsbildet og tiltaksplan. Permen vil også kunne innholde konkrete råd/tips i forhold til gode øvelser og andre mestringsstrategier. Innholdet i permen vil tilpasses den enkelte brukers behov og ønsker. Individuell plan kan være en del av innholdet i permen i de tilfelle hvor det er aktuelt.

En har valgt perm som kommunikasjonsverktøy på bakgrunn av målgruppens nåværende alderssammensetning og helsetilstand. Tilgjengelighet og brukervennlighet var avgjørende momenter for valget. Vi ser likevel at det muligens kan være hensiktsmessig å supplere kommunikasjonspermen med en mer digital eller telemedisinsk løsning som en videreføring av prosjektet.
Framdriftsplan:
I den første delen av prosjektet vil en samle inn data fra både brukere og helsepersonell. En ønsker å vite hva både brukere og helsepersonell ønsker at permen skal inneholde. Datainnsamlingen skal foregå både på samling for brukere og helsepersonell og ved hjemmebesøk.

For at flest mulig av målgruppen skal få anledning til å delta velger vi å vektlegge hjemmebesøk. Hjemmebesøk gjør det mulig å møte brukeren på sin arena, og kan gi flere muligheter for samhandling med primærhelsetjenesten. I tredje kvartal 2011 beregner en at permen er utarbeidet og er under produksjon. Innføring i bruk og implementering av kommunikasjonspermen beregner vi til fjerde kvartal 2011. Dette vil foregå hjemme hos brukeren og på samling/kurs for helsepersonell og brukere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0157.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet «Hverdagen med O2» vart igangsett for å bidra i utviklinga av ein meir heilskapleg behandlingskjede for omsorg, oppfølging og behandling av personar som får langtids oksygen terapi (LTOT) i Sogn og Fjordane.
Målsetting for prosjektet var å utvikle ein kommunikasjonsperm til bruk for personar som får LTOT, og for helsepersonell på ulike nivå i helsetenesta. Kommunikasjonspermen skulle utviklast som eit samarbeidsprosjekt mellom brukarar og fagpersonar på ulike nivå.
Gjennomføring. Det vart sett ned ei prosjektgruppe med brukarar og fagpersonar frå primærhelsetenesta, spesialisthelsetenesta og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Data vart samla inn frå brukarar, pårørande og helsepersonell for å få opplysningar om deira behov og ønske for ein kommunikasjonsperm. To spørjeskjema, fokusgruppeintervju og dialog på nettverkssamlingar for brukarar og helsepersonell vart nytta for å samle inn data. Kommunikasjonspermen «Min oksygenperm» vart utvikla på bakgrunn av desse opplysningane og seinare sett i produksjon. Evaluering av permen vart gjennomført etter same metodar som i førundersøkinga.
Resultat. Prosjektet har gjennomført likeverdig deltaking av brukarar og helsepersonell gjennom heile prosessen. Vi har gjennom deling av erfaringskunnskap og fagkunnskap fått ny kunnskap om sårbare område i oppfølging av brukarane. Kommunikasjonspermen er utvikla og implementert til ei gruppe brukarar. Den er og implementert i behandlingskjeda for personar som får LTOT behandling. Vi vurderer at kommunikasjonspermen har stor nytteverdi for dei involverte, og at den i hovudsak fungerer etter intensjonane. Permen er gjort tilgjengeleg for andre og føreligg også elektronisk, og den kan lastas ned frå Helse Førde sin nettstad. Arbeidet med permen er og presentert i fleire interne og eksterne fora.
Vidare planar. Saman med LHL er det planlagt å vidareføre nettverkssamlingane for brukarar og helsepersonell med vidare evaluering og utvikling av permen. Arbeidet skal publiserast i fleire fora.

Prosjektleder/forsker

Nina Johnsen Midtbø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Hverdagen med O2
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Florø sjukehus LMS
Beløp Bevilget
2011: kr 200 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet