Hverdagsglede for unge kreftrammede og pårørende

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Unge kreftrammede og unge pårørende står midt i en livskrise, og dette påvirker den psykiske helsen i stor grad. Unge kreftrammede må ofte ligge lenge på sykehus, må gjennom lange behandlingsløp. det endrer både utseende og funksjonsnivå. Unge pårørende kan ha det vanskelig i den rollen de står i. Særlig hvis de blir sittende med omsorgsoppgaver for alvorlige syke familiemedlemmer. De har mye dårlig samvittighet, og det kan være vanskelig å prioritere seg selv.

Målsetting for prosjektet

Ung Kreft og Rådet for psykisk helse ønsker med dette å bidra til å bedre livskvalitet og psykisk helse hos unge kreftrammede og pårørende. VI skal holde kurs i hverdagsglede, hvor deltakerne skal lære om og gjøre fem grep i sitt liv for å oppnå mer hverdagsglede.

Målgruppe

Unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Unge som går gjennom en livskrise, og som trenger hjelp til å bedre den psykiske helsen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

140

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Ung Kreft skal i samarbeid med Råder for psykisk helse videreutvikle kurset Hverdagsglede, til å passe for unge kreftrammede og pårørende. Kurset hverdagsglede tar utgangspunkt i norsk og internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse. Kursmateriell henter inspirasjon fra positiv psykologi og har en kognitiv tilnærming til å ta i bruk egne ressurser. Kurset er basert på de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god psykisk helse og livskvalitet.1. være oppmerksom 2. Vær aktiv 3. Fortsett å lære 4. knytte bånd 5. Gi. Det er et veletablert kurs vi tar utgangspunkt i og som vi skal videreutvikle. Vi ønsker at det skal bli mer rom for bearbeiding av sorg og følelsesmessige belastninger, og vi ønsker å bake inn likepersonsarbeid og mer erfaringsutveksling. Det er mye god støtte i å snakke med andre i samme situasjon, og og hente inspirasjon fra hverandre i hvordan man kan oppnå mer hverdagsglede i en eller vanskelig livssituasjon.

Fremdriftsplan for prosjektet

Det er et ettårig prosjekt. Vi starter ut med videreutvikling av kurset. parallelt begynner vi å rekruttere/involvere frivillige og likepersoner som skal være involvert i arbeidet. Vi lager annonser og inviterer til et kurs på våren og et på høsten. Underveis og til slutt evaluerer vi prosjektet og måloppnåelse.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet for prosjektet var å øke hverdagsglede og livsmestring for unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Ung Kreft og Rådet for psykisk helse har laget et skreddersydd kurs til unge kreftrammede og pårørende med utgangspunkt i Rådet for psykisk helse sitt kurs i hverdagsglede. I prosjektperioden var målet å arrangere to kurs i hverdagsglede i løpet av 2022. Å være ung kreftrammet og pårørende påvirker så mye i unge voksne sine liv. For kreftrammede er det både kroppslige endringer i tillegg til tapt skolegang, kontakt med venner og dårlig økonomi. For pårørende er det vanskelig å forstå rollen, og flere ender med å ha store omsorgsoppgaver for pasienten i det daglige. Kreftsykdom er krevende både for den kreftrammede og pårørende, og kan i stor grad påvirke deres psykiske helse. Igjennom dette prosjektet ønsket vi å gi målgruppen enkle og konkrete verktøy/grep som bidrar til at de opplever økt hverdagsglede og livsmestring i en vanskelig tid av livet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har gjort mye annonsering for å rekruttere deltakere til kurs, likevel har vi kun klart å gjennomføre ett av to kurs i løpet av 2022. Evalueringene av kurset fra både deltakere og frivillige har vært at det er vanskelig å binde seg til et kurs som går en gang i uken over 6 uker. De har et hektisk liv, og på grunn av sykdom og den livssituasjonen de befinner seg i er det mye uforutsett som kan oppstå på så mange uker. Det var også flere som ikke var på et sted hvor de var mottakelige for å bruke grepene akkurat nå. Vi vurderte derfor at film, som til en hver tid ligger tilgjengelig på vår nettsider, kan være bedre egnet for vår målgruppe.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi har gjort en del endringer og tilpasninger i det ordinære kurset som ble laget i kurs i hverdagsglede gjennom Rådet for psykisk helse. Essensen av kurset er det samme, men det er tydeligere rettet mot vår målgruppe. Planen for gjennomføringen av kurset var å ha en hybridløsning, slik at vi samlet unge kreftrammede og pårørende i de lokale fylkesgruppene rundt om i landet, mens de felles derfra skulle følge kurset digitalt. Vi prøvde lenge å rekruttere og brukte mye tid på å få med frivillige, men endte til slutt med å kun få et par frivillige som kunne delta. Vi valgte da å holde kurset heldigitalt. Da vi rekrutterte til kursrunde 2 høsten 2022 var det for få påmeldte til å gjennomføre. Dette kurset ble derfor avlyst. Siden opplegget ikke har blitt tatt imot på den måten vi forestilte oss av målgruppen, ønsket vi å endre prosjektet. Vi valgte i stedet å lage nettressurser tilpasset unge kreftrammede. Det resulterte i 5 korte filmer om de ulike grepene. I filmene er det en psykolog fra Rådet for psykisk helse og en kreftrammet som snakker om hvordan og hvorfor dette grepet har vært viktig for vedkommende under/etter kreft. Filmene blir tilgjengelig på våre nettsider.

Resultater og resultatvurdering

Erfaringene vi har gjort oss gjennom dette prosjektet er at kurs over så lange perioder, er vanskelig for vår målgruppe å binde seg til. De har et hektisk liv, og på grunn av sykdom og den livssituasjonen de befinner seg i er det mye uforutsett som kan oppstå på så mange uker. Igjennom det første kurset erfarte vi også at da de pratet i gruppene om de ulike grepene er det mange som gjør flere grep helt ubevisst. Vi vet grepene er viktig for målgruppen vår, og det ble derfor viktig for oss å nå ut med grepene på en annen måte, som er mer tilpasset livssituasjonen og alderen på målgruppen vår. Derfor ble filmer om grepene en god løsning. Vi tror disse korte og informative filmene vil bidra til at unge kreftrammede blir mer bevisst på å ta grep som kan bedre dere psykiske helse, på et lavterskelnivå. Disse små grepene kan ha stor innvirkning på livskvaliteten. Selv om prosjektet ikke ble som planlagt opplever vi at resultatet av prosjektet har blitt veldig bra.

Oppsummering og videre planer

Filmene er nå ferdig redigert og klipt. Det skal nå opprettes en side under ungkreft.no hvor disse filmene blir lansert. På denne siden vil målgruppen også finne informasjon om forskningen på grepene i hverdagsglede. Deretter skal filmene publiseres på våre sosiale medier, slik at vi kan nå ut til flest mulig i vår målgruppe. Filmene vil bli brukt og snakket om i ulike forum med helsepersonell og i møte med medlemmene våre.

Prosjektleder

Heidi Engelkor

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Hverdagsglede for unge kreftrammede og pårørende
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2022: kr 170 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring