Hvordan kan vi hjelpe gutta?

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Blant elever som oppsøker skolehelsetjenesten, er 80% jenter og 20% gutter. At gutter og menn oppsøker helse- og omsorgstjenester i mindre grad enn kvinner, er svært alvorlig sett i lys av selvmordsraten, som er tre ganger så høy for menn. Flere gutter enn jenter utsetter seg selv for risiko, og de snakker i langt mindre grad med andre om problemene sine. Kunnskap om hva som skal til for at gutter i større grad kan oppsøke skolehelsetjenesten når de har det vanskelig, vil være svært verdifullt for å utvikle tiltak som kan bidra til å senke terskelen og nå ut til flere gutter og menn.

Målsetting for prosjektet

Styrke gutters helse, trivsel og sunne utvikling gjennom å samle kunnskap om hvordan skolehelsetjenesten kan gjøres mer tilgjengelig og relevant for dem. Positive erfaringer med bruk av skolehelsetjenesten vil kunne senke terskelen for å oppsøke helse- og omsorgstjenester i voksen alder.

Målgruppe

Primært ansatte i skolehelsetjenesten. Sekundært helsestasjon for ungdom, fastleger, psykologiske hjelpetjenester, hjelpelinjer for menn med flere.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

3000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet vil innledes med en gjennomgang av eksisterende litteratur knyttet til funn om gutters risikoatferd, utsatthet for og håndtering av utfordringer og krenkelser, besøk hos helsetjenester osv. Deretter vil det gjennomføres intervjuer med relevante fagpersoner for å danne et rammeverk for fokusgrupper og dybdeintervjuer av gutter i alderen 14-19 år. I tillegg vil vi innhente kunnskap fra fagmiljøer som jobber tett på unge gutter, slik som Reform ressurssenter for menn, Utsatt mann, Helsestasjoner for ungdom/gutter, Helsesista, ung.no, Sex og samfunn, Kors på halsen m.fl. Vi vil også utvikle en Questback (nettbasert spørreundersøkelse) med noen enkle oversiktsspørsmål for å få større bredde i utvalget, som vil formidles via fagmiljøer vi samarbeider med i prosjektet. Det skal utarbeides en rapport som oppsummerer funnene og gir anbefalinger om tiltak for hvordan skolehelsetjenesten kan nå ut til flere gutter på alle skoletrinn. I samarbeid med Landsgruppen av helsesykepleiere vil den formidles til helsesykepleiere i alle landets fylker samt presenteres i relevante fora som fagdager, nasjonal kongress el.l Rapporten vil også promoteres til andre relevante helsetjenester og fagmiljøer, helsemyndigheter og politikere.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet vil vare i 12 måneder og har følgende fremdriftsplan: – Ansette prosjektleder – Prosjektleder utvikler en intervjuguide og tar kontakt med samarbeidspartnere for gjennomføring av fokusgrupper – Litteraturstudie/gjennomgang av forskning på feltet – Gjennomføring av fokusgrupper, intervjuer med relevante fagpersoner og Questback – Analyse av data, rapportskriving – Lansering/konferanse med formidling av funn og videre oppfølging

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet for prosjektet har vært å styrke gutters helse, trivsel og sunne utvikling gjennom å gjøre skolehelsetjenesten og HFU mer tilgjengelig og relevant for dem. Fagressursen som er utviklet gjennom prosjektet, er i første rekke rettet mot helsesykepleiere som jobber i ungdomsskole og videregående skole. Den gir ti konkrete anbefalinger om hvordan man kan jobbe bedre for å nå ut til flere gutter. Bakgrunn for prosjektet er at unge gutter oppsøker alle typer helsetjenester i mye lavere grad enn jenter, og kjønnsforskjellen ser ut til å øke med alderen. Mot slutten av videregående har én av tre jenter oppsøkt helsestasjon for ungdom det siste året, mens guttene fortsatt bare ligger på ti prosent. Forskning viser at både gutter og jenter opplever mobbing og utestengelse, kroppspress, angst og andre risikoer for sårbarhet. Det er guttene som i størst grad faller fra skolen, og som takler depresjoner dårligere. Selvmordsraten hos unge gutter er dobbelt så høy som hos jenter.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi endret noe på hva slags kunnskap og materiell som skulle utvikles tidlig i prosjektfasen, slik at vekten ikke ble lagt på datainnsamling fra gutter, men heller på innhenting av beste praksis fra helsesykepleiere som jobber bra med å nå gutter. Vi mener materiellet som er utviklet gjennom prosjektet, er et viktig bidrag mot målet om å gjøre skolehelsetjenesten og HFU mer tilgjengelig og relevant for gutter. Vi oppnådde gode og engasjerende samtaler både i fokusgruppe og med helsesykepleiere og andre fagfolk som jobber godt med å nå gutter. En beste praksis-veileder for dette feltet har ikke vært utviklet tidligere, og fagressursen har fått svært gode tilbakemeldinger fra målgruppen. Mental Helse ser ressursheftet som et verdifullt redskap for helsesykepleiere og andre som skal arbeide og snakke med unge mennesker, både i rådgivende og veiledende sammenheng. Heftet er en viktig og utfyllende ressurs for Mental Helse sine tiltak inn mot elever i ungdomsskole og videregående skole.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

4000

Prosjektgjennomføring/Metode

I mars 2020 ble det gjennomført en fokusgruppe med fem gutter i alderen 16-19 på Østlandet. Vi fikk i tillegg tilgang til en kartlegging blant unge gutter om samme tema gjennomført av helsesykepleiere i Kongsberg. Intervjuene med helsesykepleiere og andre fagfolk kunne greit gjennomføres på telefon/digitalt. Helsesykepleiere som jobber særlig godt med å nå ut til gutter, ble rekruttert dels gjennom Landsgruppen, dels gjennom prosjektleders egne kontakter og deltagelse på relevante fagdager. Hun hadde møter med og fikk innspill fra ulike fagmiljøer som jobber med mental helse blant unge generelt og gutter spesielt: Mental Helse Ungdom, Reform – ressurssenter for menn, Likestillingsombudet, Gamingkontakten samt psykologer som jobber med barn og unge. For å kvalitetssikre fagressursen sendte vi den til grundig gjennomlesning hos helsesykepleierne og fagmiljøene som var intervjuet eller hadde gitt innspill til arbeidet med materiellet. I tillegg ble den lest av regionkontakter hos Landsgruppen av helsesykepleiere. Dette var en verdifull mulighet til å teste ut om anbefalingene og øvelsene ble oppfattet som relevante og brukervennlige, og hva som eventuelt burde justeres.

Resultater og resultatvurdering

Landsgruppen for helsesykepleiere forteller at interessen blant medlemmene for fagressursen er svært stort og garantert vil bli mye brukt. Selv om alle anbefalingene er viktige i et forebyggingsperspektiv, tror vi særlig anbefalingen om guttevennlige samtaler og tilrettelegging (anbefaling 6 og 7) er et verdifullt tilskudd, da det finnes svært lite tilgjengelig samtalemateriell på akkurat dette punktet. Øvelsene til slutt i materiellet har også fått gode tilbakemeldinger. Det trekkes fram at det i Norge har vært lite metodeutvikling som kan hjelpe gutter å reflektere om tema som maskulinitet, kjønnsnormer og identitet, selvfølelse, vennskap og egen mental helse. Det har vært stor interesse for etter materiellet, og flere henvendelser fra helsesykepleiere underveis i arbeidet som har ønsket både å dele og få ta det i bruk.

Oppsummering og videre planer

Mental Helse vil spre heftet til alle skoler som besøkes med skoleprogrammene Venn1 – grunnkurs i psykisk helse og YAM (Youth Aware og Mental health). Mental Helse vil også bruke heftet i arbeidet med frivillige gjennom lavterskeltilbudet UngArena. Landsgruppen av helsesykepleiere vil bruke materiellet i forbindelse med innspill og innlegg/foredrag: på utdanningene, på fagdager i alle fylkene og på lokalgruppeledersamlinger. Prosjektleder vil følge opp med Landsgruppen for å høre om erfaringer med materiellet, tilbakemeldinger fra medlemmer og eventuelle ønsker om justeringer på sikt.

Prosjektleder

Silje Berggrav

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Hvordan kan vi hjelpe gutta?
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Silje Berggrav (selvstendig næringsdrivende)
Beløp Bevilget
2019: kr 575 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.09.2021
Status
Under gjennomføring