I samme båt

I samarbeid med

Søknadssammendrag


Sammendrag ?I samme båt?

1. Bakgrunn:
Bakgrunnen for prosjektet

?I samme båt? er at LHL Finnsnes og omegn driver et utstrakt rehabiliteringsarbeid på frivillig basis ? såkalte likemannsaktiviteter ? i form av ulike trimaktiviteter. Dessverre opplever vi at tilbudene ikke i tilstrekkelig grad når ut til brukerne, bl.a. fordi ansatte i helsetjenesten ikke vet om oss.

Vi vet også for lite om hvilke andre tilbud som eksisterer i området, og ønsker derfor samarbeid med andre organisasjoner i området, samt helsetjenesten, for å få laget en informasjonsbrosjyre.

Fordi likemannsarbeid er LHL sitt hovedtema i 2008 og 2009, mener vi at et slikt prosjekt kan være en god måte å synliggjøre likemannsarbeidet på.

2. Mål:
Synliggjøre for brukere og for ansatte i helsetjenesten det likemannstilbudet som gis til hjerte- og lungesyke og andre som trenger rehabilitering i tillegg til det den kommunale helsetjenesten gir.

3. Målgruppe:
Hjerte- og lungesyke, pårørende og andre med behov for rehabilitering i form av likemannstilbud i det aktuelle området, samt ansatte i kommunal- og spesialisthelsetjenesten.

4. Innhold og betydning:
Prosjektet er et samarbeid mellom LHL Finnsnes og omegn og LHL Nordre Berg.

Det går ut på å få laget en informasjonsbrosjyre i tekst og bilder som viser likemannstilbudene i kommunene i Ytre Midt-Troms (Senja-kommunene pluss resten av Lenvik). Den skal også gi informasjon om kommunale tilbud og kontaktpersoner.

Brosjyren skal trykkes i 3000 + 3000 eks. av Grafisk Nord, Finnsnes og distribueres til sykehusene i Helse Nord, legekontor og legevakt, fysioterapitjenesten, apotek og NAV.

Vi tror brosjyren vil få stor betydning, først og fremst for brukerne som blir gjort kjent med tilbudene, men den vil også gjøre det lettere for helsepersonell å henvise pasienter til rehabilitering.

5. Framdriftsplan:
Okt. 2008: Informere på Rehab-uka
Jan. 2009: Legge rammer for prosjektet
Jan. ? febr. 2009: Kartlegge likemannstilbudene
Hele 2009: Informere om prosjektet
Mars ? april 2009. produsere brosjyren, redigere og trykke
Mai ? juni 2009: Distribuere brosjyren
Jan. ? febr. 2010: Revidere brosjyren
Fortløpende i 2009 ? 2010: Evaluere og rapportere til LHL sentralt

6. Søkt beløp 2009: Kr. 100 000,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0122.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet «I SAMME BÅT» kom i stand i 2008 som et samarbeid mellom LHL Finnsnes og omegn og LHL Nordre Berg, fordi begge ønsket å synliggjøre sine likemannsaktiviteter overfor brukere, dvs hjerte- og lungesyke, pårørende og andre med behov for rehabilitering, samt ansatte i helsetjenesten. Ved hjelp av Extra-midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering fikk vi laget en illustrert informasjonsbrosjyre om likemannstilbudene, ikke bare til LHL, men til alle de frivillige organisasjonene i Lenvik og Senja-kommunene som har slike tilbud. Den gir også kontakt-info i forhold til likemannsrehabilitering samt kommunal og regional rehabilitering.

Brosjyren, som fikk tittelen «I SAMME BÅT, Rehabilitering gjennom likemannsarbeid», ble trykt opp i 3000 eksemplarer i 2009 og distribuert til sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner i Troms samt til legekontor, fysioterapiklinikker, rehabiliteringskoordinatorer, NAV-kontor m.fl. i kommunene. De 6 organisasjonene som var med i brosjyren, fikk også noen eksemplarer av den. Elektronisk utgave ble sendt til kommunene. Året etter ble brosjyren revidert og trykt opp i 2000 nye eksemplarer som ble distribuert til de samme institusjonene. Antallet brukerorganisasjoner var nå økt til 7.

Informasjon om prosjektet og brosjyren har blitt gitt til ansatte i helsetjenesten på møter i Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms og til brukere på lagsmøter og lignende, samt i brev til mottakssentralene. Prosjektet har også vært nevnt i media ved flere anledninger. Prosjektgruppa har hatt totalt 8 møter. Etter hvert møte har det blitt sendt referat til styringsgruppa, som er styret i LHL Finnsnes og omegn.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på brosjyren, og den har nok medvirket til medlemsvekst i flere av organisasjonene. Økningen i deltakelse på aktivitetene har derimot ikke svart til forventningene så langt. Men ting tar tid. Brosjyren gir iallfall leger og annet helsepersonell større mulighet til å henvise pasienter til likemannsrehabilitering. Vi håper den også kan være en inspirasjonskilde for andre som ønsker å gjøre noe lignende.

Prosjektleder/forsker

Solfrid N. Hafstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
I samme båt
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 100 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet