I samme båt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Ideen oppstod som et behov for en felles aktivitetsarena på ettermiddag/kveldstid i Larvik. Flere brukere hadde over tid benyttet seg av flere tilbud innenfor ettervern, men kjente på at noe manglet. De savnet det ene stedet hvor de kunne møtes i rusfrie nettverk, være aktive sammen og kjenne på mestring gjennom å utføre fysisk arbeid. Ideen «I Samme båt» kom som et resultat av en felles ide fra brukere av ettervernsgrupper. De savnet et tilbud som er tilgjengelig når andre ettervernstilbud var stengt. Nyere forskning på recovery har utforsket og beskrevet sosiale opplevelser som fundamentalt i bedringsprosesser. Mange personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer opplever at sosial ulikhet og eksklusjon fra lokalmiljøet er et hinder i tilfriskningsprosessen. In Bin (2016) fant at brukere og pårørende opplever ulike barrierer i tilfriskningsprosesser og hever at personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser opplever utfordringer i tilfriskningsprosesser på grunn av marginalisering, stigmatisering, sosialt utenforskap, dårlig tilgang til helsehjelp og vanskelige økonomiske forhold. Mål: • Utvikle «I samme båt» som et helhetlig ettervernstilbud gjennom a) pusse opp 23 fots trebåt fra begynnelse til ferdig sluttprodukt. b) ukentlige aktivitets- og fritidsgruppe

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet vektlegger brukerstyring gjennom aktivisering, mestring og nettverksbygging. Hovedaktiviteten er at gruppen i fellesskap skal pusse opp og restaurere en 23 fots trebåt. Fra begynnelse til ferdig sluttprodukt. I løpet av prosjektperioden vil gruppen måtte tilegne seg kunnskap om oppussing, planlegge prosessen fra A til Å sammen og hver og en er avhengig av hverandre for å nå målet – en ferdig oppusset 23 fots trebåt. Prosjektet består av to aktivitetsdager som vil gjennomføres hver uke. Det skal gjennomføres 2 samlinger pr uke. Samling 1 vil ha et fokus på aktivitet og friluftsliv gjennom inkludering og sosialt fellesskap. Samling 2 vil dreie seg om selve oppussings delen. Vi skal benytte oss av kunnskap og kompetanse på tvers av generasjoner og tilrettelegge for mestringsarenaer. Prosjektet har en prosjektleder som følger opp gruppen og som også rekrutterer og følger opp frivillige som bistår gruppen med fagkunnskap. Gruppen har tilknyttet seg flere frivillige, og frivillige som har fagkompetanse innenfor trebåter og oppussing. Tilbudet er lavterskel, gratis og uten påmelding. Deltakerne som deltar ønsker det frivillig. Evalueres gjennom spørreundersøkelse på enalyzer. Alle som deltar i de ulike trinnene får tilsendt en lenke med et anonymt spørreskjema for å gi deres tilbakemelding. A-larm bruker programmet plusoffice. Her loggføres alle rutiner. Uønskede hendelser følges opp av HR-leder i A-larm. • Deltakerne: Gi en meningsfull hverdag og forhindre til tilbakefall • Målgruppen: Gir mestring og forsmak av arbeidsfokus og sosiale relasjoner. Prosjektet vil på lang sikt: • Deltakerne: Første steg mot å komme seg i arbeidsrettet aktivitet. • Målgruppen: Gi felleskap som kan føre dem ut av rusen og inn i arbeidsrettet aktivitet. • Befolkningen: Tar i bruk ressursene som finnes i Larvik kommune, og det kan være aktuelt på sikt å utvikle konseptet til sosialt entreprenørskap gjennom at gruppen pusser opp båter på bestilling.

Antall deltakere

40

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Hvilke positive virkninger for deltakere, målgruppen og befolkning Prosjektet vil på kort sikt kunne ha følgende positive virkninger: • Deltakerne: Gi en meningsfull hverdag og forhindre til tilbakefall • Målgruppen: Gir mestring og forsmak av arbeidsfokus. Nytt fellesskap og nye sosiale relasjoner i rusfrie nettverk Prosjektet vil på lang sikt kunne ha følgende positive virkninger: • Deltakerne: Første steg mot å komme seg i arbeidsrettet aktivitet. • Målgruppen: Gi felleskap som kan føre dem ut av rusen og inn i arbeidsrettet aktivitet. • Befolkningen: Tar i bruk ressursene som finnes i Larvik kommune, og det kan være aktuelt på sikt å utvikle konseptet til sosialt entreprenørskap gjennom at gruppen pusser opp båter på bestilling. Resultatene vil kommuniserer ut på følgende måte: 1. Informasjon om prosjektet ut til lokale og nasjonale medier 2. Møter med politikere i Larvik kommune som kan se effekten og betydningene «I samme båt» har for deltakeren gjennom opplevelse av mestring og ferdig sluttprodukt. Opplevelsen av at gruppen sammen har mestret et omfattende prosjekt fra begynnelse til slutt. Endring fra å være bruker til å være deltaker i et prosjekt som leverer et ferdig produkt. 3. Informasjon på sosiale medier om prosjektets fremgang.

Plan for gjennomføring

1. Rekruttering av frivillige: Skjer kontinuerlig. 2. Opplæring av frivillige: Informasjon om taushetsplikt, etiske retningslinjer og kunnskap om A-larm som organisasjon. 3. Rekruttering av Deltakere: Markedsføres og jobbes kontinuerlig med å få finne deltakere som ønsker at aktivitetstilbud. I samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere som ARA, kommuner og NAV. 4. Evaluering og brukerinvolvering: prosjektet er basert på brukerstyring, og det vil fortløpende blir evaluert og gjort endringer underveis i tråd med de innspill som kommer.

Prosjektleder

Kenneth Fauske

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
I samme båt
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring