Idrett for alle: Visjon – realitet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt ”Idrett for alle – fra visjon til realitet” var et toårig prosjekt som hadde til hensikt å skape et bedre trenings- o

Prosjekt ”Idrett for alle – fra visjon til realitet” var et toårig prosjekt som hadde til hensikt å skape et bedre trenings- og konkurranse tilbud til utviklingshemmede i Nordland. Prosjekteier var Innstrandens Idrettslag i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Prosjektperiode: 2006-2007.

 

Prosjektet har hatt sju konkrete målsettinger:

1.      Identifisere og beskrive terskler og utfordringer for trenings- og konkurransevirksomheten for utviklingshemmede i Nordland.

2.      Få minimum seks særkretser i Nordland i samarbeid med klubbene til å innarbeide konkurranser med klasser for utviklingshemmede i egne terminlister.

3.      I samarbeid med klubber/kommuner arbeide for økt rekruttering til treningsaktivitet, same deltagelse i konkurranser. Antall klubber i Nordland som gir et trenings/konkurranseaktivitet til utviklingshemmede skal øke med 50%.

4.      Utarbeide generelle kjøreregler/retningslinjer for klubber av konkurranser spesielt for klassene for utviklingshemmede. Kjørereglene skal kunne brukes for de fleste idrettene og skal være sendt ut til alle idrettslag i Nordland gjennom overordnet organisasjonsledd.

5.      Bidra til utdanning av tre klassifisører i Nordland.

6.      Få til en fordelingsmodell for aktivitetsmidler/personalresurser for utviklingshemmede med tilskudd fra kommune, overordnet idrettsorganisasjon, og fra egen klubb.

7.      Utvikle et større trenings- og konkurransetilbud for utviklingshemmede i Innstrandens IL.

 

Det ble gjennomført kartlegging av idrettsaktivitet gjennom særkretser/særforbundens regionale apparat og foretatt spørreundersøkelse av enkelte nordlandskommuner. Disse undersøkelsene gav et bilde av utøvere med utviklingshemming sine forutsetninger for trenings- og konkurransetilbud. I undersøkte nordlandskommuner var det både forskjeller i resurser til personer med utviklingshemning og ulik praksis på hvordan disse resursene ble brukt. Enkelte kommuner hadde også egne idrettstilbud.

 

Det er beklagelig at de fleste kommunene ikke hadde et reelt transporttilbud til/fra treningsaktivitet som er en av hovedutfordringene/-tersklene for at personer med utviklingshemming skal kunne delta på idrett og annen verdifull fritidsaktivitet, som kan gi nye opplevelser og økt livskvalitet. Andra utfordringer var usikkerhet knyttet til trenere, ledsager og økonomi. Vedrørende økonomi så har prosjektet foreslått en fordelingsmodell som vil kunne fungere i mange kommuner. Modellen går ut på en tredeling av utgifter mellom klubb, kommune og overordnede organisasjonsledd i idretten.

 

Av prosjektets sju målsetninger ble fire oppnådd, en er delvis oppnådd og en er ikke oppnådd. Arbeidet med den siste målsetningen ble etter hvert lagt på is da dette ikke lenger var aktuelt å jobbe med for prosjektet. Erfaringene fra prosjektet viser at det fortsatt er lang vei å gå for å realisere visjonen ”idrett for alle”. Prosjektet har uansett skapt litt fortgang i prosessen i enkelte idretter.

Prosjektleder/forsker

Sven Olof Anders Bergkvist

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Idrett for alle: Visjon – realitet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2006: kr 317 000, 2007: kr 317 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet