Idrett og integrasjon av unge flyktninger

Søknadssammendrag

TK ønsker med dette prosjektet å være pro-aktive i forhold til å få flyktninger og innvandrere inn i organisert idrett. Vi har allerede god erfaring på at det nytter og har allerede flere aktive med flyktning bakgrunn i klubben. Vi har også en person med flyktningebakgrunn involvert i styrearbeid i boksegruppa.
TK mener at vi bør ønske det økte mangfoldet velkommen. Et mer mangfoldig samfunn er grunnleggende sett positivt. Det er mer utviklende, mer variert, mer stimulerende og utfordrende, og følges av større individuell kulturell frihet og egenart. Men det krever mye av oss å skape et fungerende flerkulturelt samfunn. Det krever respekt og forståelse for annerledeshet, men også noen felles møteplasser og verdier. Å lære oss å fungere sammen på tvers av religioner og kulturer er en av vår tids største oppgaver.
Noen av målene for prosjektet til TK Boksegruppe fremover som er inspirert av den såkalte VARD modellen:
Få ungdom med flyktning innvandrer bakgrunn mer aktivt med i klubben
Legge til rette for at ulike minoriteter kan delta aktivt i positiv idrett
Utvikle det flerkulturelle perspektivet i vår egen klubb
Legge til rette for nyskapning basert på det kulturelle mangfold
Presentere oss for nye minoritetsgrupper som kommer til Tønsberg kommune


Styrke nåværende samarbeid innad i klubben og opprette nye samarbeidspartnere

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0422.pdf

Sluttrapportsammendrag

Enslige mindreårige flyktninger kommer alene til Norge. De er den mest sårbare gruppen flyktninger når det gjelder sosiokulturell mistilpasning og psykiske problemer. I dette prosjektet ‘’ Idrett og integrasjon av unge flyktninger’’ har vi ønsket å etablere et organisert tilbud til denne gruppen i vår klubb. Vi har hatt flere målsetninger med prosjektet som i all hovedsak har gått på integrering av den enkelte ungdom med flyktningebakgrunn, men også mål som konkret har gått på klubbutvikling, utvikling av det flerkulturelle mangfold og nyskapning i klubben. Dette har vært en utfordrende prosess, men også en meget god og verdifull prosess for IF Tønsberg Kameratene. Vi har lært mye om problemstillingen og ikke minst vår egen klubb. Prosjektperioden har vært morsom og full av gode opplevelser. Vi har nå et forankret tilbud til barn og ungdom med flyktning og innvandrerbakgrunn. Klubben har fått mye positiv omtale og gode relasjoner til kommunale tiltak for samme målgruppe. TK boksing har hatt et tett samarbeid EMA hjem og Røde Kors institusjoner. Vi har hatt alt fra 2 til 8 deltagere på treningene. Over tid så har vi hatt mange gode tilbakemeldinger på deltakerne. Bedret søvnmønster, økt konsentrasjon på skolen, bedret sosialt liv også utenfor trenings situasjonene. Boksing har vist seg som et vellykket verktøy for å få kontakt med målgruppen. Boksingen som muliggjør mye en til en kontakt, gir verdifull utvikling av mentale ferdigheter samtidig som den frigjør aggresjon og frustrasjon i kontrollerte og trygge omgivelser. Integrering av flyktninger og øvrig minoritetsungdom er krevende for samfunnet og binder store ressurser. Integrerings- og inkluderingsarbeidet skal ikke, og kan ikke, gjøres av myndighetene alene. Frivillige organisasjoner er viktige og nødvendige bidragsytere når det gjelder å oppfylle målet om et inkluderende samfunn for alle, med gode muligheter for deltakelse. ‘’Idrett og integrasjon av unge flyktninger’’ har vært et lite bidrag i denne store samfunnsoppgaven. IF Tønsberg Kameratene er på mange måter en bedre rustet klubb nå til å møte utfordringer relatert til integrasjon og sportslig arbeid. Tilbudet er nå en integrert del av det daglige arbeidet i klubben.

Prosjektleder/forsker

Arvid Christiansen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Idrett og integrasjon av unge flyktninger
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 345 000, 2012: kr 345 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet