Idretten skaper sjanser på vei mot nord!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Idretten Skaper Sjanser (ISS) er et aktivitetstilbud for mennesker som har hatt eller har rus og psykisk helseutfordringer. Gjennom idretten opplever utøverne mestring, inkludering og gleden ved å være på lag. Det heter ikke jeg og meg, men vi og oss! Organisasjonen Idretten Skaper Sjanser eies av Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund, og organisasjonen samarbeider med lokale klubber tilknyttet disse tre særforbundene. Vårt formål er; Gi deltakerne et aktivitetstilbud i en treningsgruppe, forankret i utvalgte idrettslag Legge til rette for sosiale aktiviteter som gir tilhørighet i idrettslagets lokalmiljø, blant annet deltagelse i frivillighet. Gi faglig påfyll blant annet innen ernæring, trening og livsstilsendring for å fremme god helse og livskvalitet. ISS ønsker å vise hvordan idretten er rigget for, har kompetanse på og unike muligheter til å gi mennesker med rusrelaterte utfordringer og psykisk uhelse en aktiv og meningsfull tilværelse som åpner nye muligheter til varig endring. Det store målet som dette prosjektet omhandler er å løpe 10 km på Oslo Maraton for alle utøvere og å sykle Artic race of Norway 2023 fra Alta til Nordkapp i september. På grunn av et økende antall deltakere søker vi finansiering av sykler og joggesko til utøverne.

Aktivitet/tiltak/metode

For å gjennomføre prosjektet trenger vi tilgang på utstyr som kan benyttes av utøverne. For året 2023 og 2024 er to av målene at utøverne skal få delta på Oslo Maraton (10 km og Artic Race of Norway, sykkelritt fra fra Kautokeino til Nordkapp. Målgruppe er mennesker som har eller har hatt rusutfordringer og/ eller psykiske helseutfordringer, ca 100 -150 utøvere. Det gjennomføres medvirkningsundersøkelser blant utøverne , opprettes utøverutvalg og benyttes erfaringskonsulenter i arbeidet. Idretten skaper sjanser sin hovedutfordringer er å ha nok tilgjengelig utstyr for å kunne dekke behovet i målgruppen.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Aktivitet og deltagelse for sårbare grupper. Hovemålet er at utøverne gjennom deltagelse og aktivitet skal oppleve mening og mestring og motiveres til et liv uten rus. Vi skaper rusfrietimer. Tiltaket vil også bidra til at mennesker med rusutfordringer kan sees som en ressurs i samfunnet. På sikt vil tilbudet om trening og aktivitet kunne føre til varig endring i den enkeltes liv. Mange rusavhengige isoleres etter behandling og sliter med å skape en meningsfull tilværelse. Prosessen med å sosialiseres inn i et hverdagsliv er påbegynt, men veien tilbake til samfunnet kan være lang. Mange tidligere ruspasienter har lite eller ingen utdanning, mange har lite arbeidserfaring og mangler et rusfritt nettverk. Dette gjør det vanskelig og innlemmes i samfunnet generelt og å få innpass på arbeidsmarkedet spesielt. Alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive fysisk aktivitet. Deltakelse i idrett betyr også deltakelse i sosiale fellesskap, og idrett har stor verdi som arena for sosial integrering. Mennesker med ulik bakgrunn møtes og står sammen om en felles interesse for å skape og utøve aktivitet og delta i frivilligheten. I dette ligger det en sosial kraft som skaper vennskap og sosiale nettverk. Det å være en del av et idrettslag, og å være en del av et stort, positivt fellesskap er bidrag til bedre liv for alle! Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres også når det gjelder tilgang på utstyr og aktivitet. Samfunnets verdi av en sykkel i innkjøp mangedobles når det sitter en utøver på. Gjennom vårt arbeid og utøvernes deltagelse skapes rusfrie timer og motivasjon til endring i eget liv.

Plan for gjennomføring

Organisasjonen har i dag deltakere i 11 ulike steder/byer og klubber i hele landet. Det gjennomføres kontinuerlig rekruttering av deltagere til hver enkelt gruppe. Administrasjonen (prosjektgruppen) er ansvarlig for gjennomføringen av milepælsplanen.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Idretten Skaper Sjanser (ISS) er et aktivitetstilbud for mennesker som har rus-utfordringer. Den ideelle organisasjonen ISS eies av Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund, og organisasjonen samarbeider med lokale klubber i hele landet tilknyttet disse tre særforbundene. De utvalgte klubbene samarbeider med en felles administrasjon, om organisering av trening, samlinger, deltagelse i konkurranser, og individuell oppfølging . Gjennom å delta i den organiserte idretten opplever utøverne mestring, inkludering og gleden ved å være på lag. Støtten fra Stiftelsen DAM har blitt benyttet til å skape mer aktivitet og rekruttering av nye utøvere, blant annet gjennom innkjøp av sykler til å sykle Arctic Race of Norway 2024. Prosjektstøtten har bidratt til at flere får oppleve idrettens fellesskap og gjennom en aktiv hverdag skape rusfrie timer som igjen bidrar til rusfrie liv. Alle våre utøvere har fått egne joggesko som har gjort at utøverne har har deltatt på ulike maraton og løp i hele Norge. ISS ønsker å vise hvordan idretten er rigget for, har kompetanse på og unike muligheter til å gi mennesker med rusrelaterte utfordringer og psykisk uhelse en aktiv og meningsfull tilværelse som åpner nye muligheter til varig endring. Det store målet med dette prosjektet har vært å løpe maraton / delta på et løp for alle utøvere og å sykle Arctic race of Norway 2023 fra Alta til Nordkapp for våre utøvere på sykkel.

Gjennomføring

På grunn av et økende antall deltakere søkte ISS om finansiering av aktivitet, blant annet gjennom deltager-avgifter, nye sykler og joggesko til utøverne. ISS ønsker at mennesker med rus-utfordringer gjennom deltagelse på normale arenaer skal bidra til endringer i samfunnet – og at også denne gruppen skal bli sett på som en ressurs. Vi ønsker å bidra til mindre stigma og utenforskap. Gjennom en medvirkningsprosess i gruppene og en risikoanalyse av deltagelse i Oslo Maraton ble dette arrangementet endret til å delta i lokale løp. Det har medført at flere har deltatt lokalt der de bor og flere har deltatt på flere løp både på asfalt og terreng. Mange utøvere har også deltatt på løp eller arrangementer med sin lokale klubb (ikke kun ISS) som har bidratt til en normalisering av den enkelte. Det har vært tett og god dialog med NIF gjennom prosjektperioden. Det har vært gjennomført brukermøter og egne evalueringer gjennom prosjektperioden.

Resultater og virkninger

ISS sitt overordnede mål er at klubbene og særforbundene skal inkludere mennesker med ekstra utfordringer i hverdagen. Arbeidet baserer seg på idrettens grunnverdier; fellesskap, helse og ærlighet. Prosjektstøtten fra stiftelsen DAM gjør at vi har mulighet til å inkludere enda flere i dette fellesskapet. Det har i prosjektperioden vært gjennomført ca tre treninger i uken i tillegg til deltagelse på arrangementene. Det planlegges nå for å videreføre aktiviteten i 2024. Som en av våre utøver sa: “den eneste forskjellen på oss og de proffe utøverne er at vi sover i gymsal- og tar en røyk i bakken”. Det viser at man gjennom ISS opplever en profesjonalitet i prosjektene som bidrar til normalisering. Fra evaluering er det blant annet kommet inn kommentarer som “Utrolig moro og kjempe mestringsfølelse, ønsker å delta neste år og gleder meg til å sykle igjen.” “Masse mestringsfølelse” og “det er helt maksimalt en stor og fin utfordring og en særegen flott opplevelse for livet og hverdagen”. Vi ser at det å kunne få delta på arrangementer som Arctic race skaper motivasjon for å holde seg rusfri gjennom trening hele året.

Prosjektleder

Helen Mollatt

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Idretten skaper sjanser på vei mot nord!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
01.07.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet