IdrettsGlede for alle i Asker Skiklubb

Søknadssammendrag

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET: Asker Skiklubb (ASK) har lenge ønsket å kunne gi et bedre tilbud til alle barn og unge som ønsker å drive idrett. De barna som ikke mestrer fullt ut i de ulike treningsgruppene i ASK skal få et tilrettelagt tilbud dersom de ønsker det, hvor øvelse og mestring er i fokus. Barna/Ungdommen skal være med i Asker Skiklubb som alle andre, med de rettigheter og plikter det medfører. Barn med ulike fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser er mindre aktive enn sine jevnaldrende, og det finnes få treningstilbud til disse barna. Fysisk aktivitet og mestringsopplevelser vil bidra til et bedre utgangspunkt for barn/ungdom som er i faresonen for å isolere seg, og for å bli utsatt for ulike stigma senere i livet.

PROSJEKTETS MÅLSETTING: Barn og unge som er med i ASK skal ha mulighet til å oppleve idrettsglede og mestring, utifra sine egne forutsetninger. I dag er det få utøvere med nedsatt funksjonsevne med i ASK. Vårt mål er å øke andelen, både i allidrettgruppen og etterhvert i de andre gruppene, f.eks. kajakk, fotball, håndball, orientering. Det skal bli et permanent tilbud.

PROSJEKTETS MÅLGRUPPE: Barn og unge i alder 8 -16 år med nedsatt fysisk (og kognitiv) funksjonsevne, som naturlig sogner til Asker Skiklubb. Dvs. barn bosatt i Asker, men også fra nabo-kommunene Lier, Røyken og Hurum. Tilbudet er ment som et supplement for de barna som ikke finner seg til rette i allerede eksisterende treningstilbud, men som kan ha god nytte og glede av å trene i felleskap med andre, ut i fra egne unike forutseninger.

BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING:

Prosjektet starter opp med å

rekruttere barn med nedsatt fysisisk og/eller kognitiv funksjonsevne ved å henvende oss til fysioterapitjenesten i kommunene, slik at de kan bistå med å informere om tilbudet til aktuelle barn og unge i målgruppen. Videre vil vi utarbeide informasjonsmateriell om tilbudet og dette vil utdeles på skolene, servicetorget i kommunene etc. I første omgang begynner starter vi opp med en allidrettsgruppe på torsdager fra 17.00 til 19.00 i Bondihallen. Vi har allerede begynt å rekruttere aktuelle faglærte trenere fra Idrettshøyskolen, da prosjektet mener det er viktig å ha faglært personell i forhold til brukergruppen. Prosjektet tar sikte på å få etablert en gruppe av barn, som vil trene fast ukentlig etter allidrettskonseptet. Dvs. at barna etterhvert kan få prøve seg på ulike idretter. Vi har mange idrettsgrupper i ASK som er en av landets største idrettslag, og et samarbeid med de ulike gruppene tenker prosjektet etterhvert vil finne en fast form. Det er et hovedstyrevedtak i ASK fra 5. juni 2012 på at man støtter og prioriterer å få etablert en allidrettsgruppe for

prosjektets målgruppe.

PROSJEKTETS BETYDNING: 1) Ved at flere barn og unge kommer i aktivitet, og får et treningstilbud de kan mestre, tror vi at utøverne vil oppleve glede og positiv tilhørighet i felleskapet både innad i gruppen, samt med de andre medlemmene i Asker Skiklubb. Prosjektets målgruppe vil få tilgang på klubbens offisielle utøverbekleding, og vil derigjennom også oppleve tilhørighet til samme klubb som alle andre i lokalmiljøet. Det er inkludering i praksis. En annen viktig betydning for den enkelte utøver i prosjektet, er at man jo forhåpentlig kommer i bedre form og opplever individuell mestringsglede. 2) ASK vil gjennom prosjektet få kompetanse om inkludering. Unge utøvere/trenere i klubben kan involveres som hjelpetrenere i prosjektet. Det vil føre til et strørre mangfold i klubben, som igjen kan bety inkludering av andre marginaliserte grupper på lengre sikt.

FRAMDRIFTSPLAN:
Sommer 2012 – søke økonomisk støtte, ansette hovedtrener til ukentlig trening i Bondihallen
Januar 2013 – rekrutteringsfase: arrangere informasjonsmøter for foreldre i aktuelle kommuner
Vinter 2013- starte opp ukentlige treninger i allidrettsgruppe – eventuelt indrodusere noen vinteridretter.
Vår 2013 – fortsette ukentlige treninger – eventuelt introdusere noen sommeridretter.
September 2013 – ny rekrutteringsfase med informasjonsmøter
Høst 2013 og Vinter 2014 – fortsette ukentlige treninger i allidrettsgruppe
Januar 2014 – ny rektrutteringsfase med informasjonsmøter

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet hadde to faser. En rekrutteringsfase og en aktivitetsfase. De løp parallelt, da prosjektet mente at det vil være behov for informasjon til aktuelle foreldre og barn og derigjennom rekruttering i en lengre periode, for å få tilbudet godt forankret og etablert. Målgruppen for informasjonen var travle foreldre, som nok er vant til at deres barn ikke har hatt tilbud i de «vanlige» idrettsklubbene. Prosjektet regnet med at det tar tid å endre tanke og holdning, også hos dem det gjelder selv. Rekrutteringsfase: Var fra sommer 2012 til vinter 2014. Prosjektet utarbeidet et enkelt skriftlig informasjonsark. Prosjektet tok via Asker Idrettsråd kontakt med fysioterapitjenesten i kommunene slik at de kunne hjelpe til med å informere om tilbudet til aktuelle barn og unge i målgruppen. Asker Skiklubb skrevet om det nystartede tilbudet i klubbavisen sin ved flere anledninger, og lokalavisen i Asker og Bærum Budstikke har også skrevet om prosjektet ved et par anledninger.

Antall personer i målgruppen

10

Oppsummering

Høsten 2014 ble det etter hvert klart at flere av deltagerne ville slutte, fordi de heller ville delta på andre aktiviteter. Samme dag ble det også ble arrangert svømming og ridning for mange i den aktuelle målgruppen. Allidrettsgruppen ble derfor avsluttet til jul i 2014, etter endt prosjektfase. Videre planer – fra nedleggelse til ny oppstart. Hjelpetreneren i IdrettsgGlede vil sammen med ny instruktør fortsette allidretten, og 10 barn er nyrekruttert, og Asker Skiklubb kan tilby unge alle et treningstilbud

Sluttrapport/artikler (pdf)

Extrastiftelsen – Idrettsglede sluttrapport februar 2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Granerud

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
IdrettsGlede for alle i Asker Skiklubb
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 70 000, 2014: kr 70 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet