IL@skolen

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

IL@Skolen satt seg som mål å øke den fysiske aktiviteten blant ungdom og å prøve ut/utvikle noen modeller for samarbeid mellom

IL@Skolen satt seg som mål å øke den fysiske aktiviteten blant ungdom og å prøve ut/utvikle noen modeller for samarbeid mellom idrettslaget og skolen. Vi ønsket å utfordre både idrettslaget og skolen på å være kreative og nyskapende i sin tilnærming til ungdom og fysisk aktivitet. Prosjektet ble organisert med tre miljøer bestående av et idrettslag, og en ungdomsskole, og ønsket å utvikle tiltak og metoder for fysisk aktivitet både innenfor skoledagen, i tilknytning til denne og på fritiden.

 

Prosjektet har blitt evaluert av Senter for Oppdragsforskning ved NIH.

 

Det kontrollerte studiet er ikke i stand til å avdekke gjennomgående aktivitetsendring eller holdningsendring som følge av prosjekt IL@skolen. Det skyldes trolig flere forhold.

1)      Ungdommene som deltok i prosjektet var relativt aktive og interessert i aktivitet i utgangspunktet. Ungdommene som gikk inn i prosjekt IL@skolen rapporterte høyere trivsel på skolen og mer trivsel i kroppsøvingsfaget enn kontrollgruppen, i forkant av prosjektet. Denne forskjellen er stort sett opprettholdt.

2)      Selvrapportering som mål på objektiv atferd har sine begrensninger med mindre denne kan telles eller på annen måte registreres over tid.

3)      Endring i holdninger og tanker omkring egen tilværelse er vanskelig å registrere. Refleksjon over egen atferd påvirkes i mindre grad hos barn og unge enn hos voksne og det er ikke alltid at faktiske endringer i atferd registreres av den unge selv.

 

Direkte spørsmål omkring elevenes opplevelse av prosjekt IL@skolen (utført ved siste datainnsamling) bekrefter de metodiske problemene. Denne delen av studien dokumenterer en mye mer positiv holdning. På direkte spørsmål om hvordan de opplevde prosjektet avdekkes et til dels svært positivt bilde av prosjekt IL@skolen. De unge mener i stor grad at de har blitt mer aktive og at aktivitetene har vært meningsfulle. Resultatene indikerer at prosjektet har levd opp til intensjonene og har gjennomgått en positiv utvikling bare i løpet av ett år.

 

Prosjektet har blitt utvidet til to nye miljøer, nå også rettet inn mot barnetrinnet. Det er også i Buskerud startet opp prosjekter med fysisk aktivitet og samarbeid med idretten i 25-30 skoler. Videre satsing på IL@skolen, finansieres via partnerskapsavtale med Fylkeskommune, Fylkesmann og Buskerud Idrettskrets, samt andre aktører i enkelttilfeller.

Prosjektleder/forsker

Bente Aksnes

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
IL@skolen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2002: kr 300 000, 2003: kr 300 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
30.06.2003
Status
Avsluttet