Individuell oppfølging av foreldre som er fratatt omsorgen for egne barn

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Ifølge Lov om barnevern § 8 – 3 har barneverntjenesten en plikt til å tilby foreldre som blir fratatt daglig omsorg for sine barn oppfølging og veiledning, uavhengig av om gjenforening er aktuelt. En kjent utfordring er at det er samme instans som har vurdert at foreldrene ikke har klart å ivareta barnet sitt og bedt om at barnet må plasseres utenfor hjemmet, som i etterkant skal gi foreldrene bistand, støtte og hjelp til å håndtere situasjonen. Dette oppleves utfordrende av både foreldrene selv og av kontaktperson i barneverntjenesten. Prosjektet vil tilby foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn og har samvær under tilsyn ved Myrsnipa Samværssted individuelle samtaler i regi av Robust i tiden mellom samvær. Tilbudet vil i første omgang gis individuelt eller i par. Gruppesamtaler vil vurderes ved behov. Tematisering av tap av kontroll, sorg, savn, foreldrerolle og fokus på barns behov, vil sammen med kartlegging av og samtaler omkring viktige verdier og positive erfaringer gi økt bevissthet og kunnskap om skillet mellom egne og barnas behov. Foreldrene vil få tilbud om samtaler over tid med god kontinuitet. I utgangspunktet vil prosjektet tilby månedlige samtaler med en fast familieterapeut ved Robust av 2-3 timers varighet gjennom et år, men vi vil i stor grad etterstrebe å imøtekomme individuelle behov og ønsker. Vi forventer at et slikt individuelt samtaletilbud vil ha en positiv virkning for deltakerne. Det å få hjelp og støtte til å snakke om vanskelige temaer, sette ord på tanker, erfaringer og bekymringer, kan gi økt refleksjon rundt egen situasjon. Dette vil kunne bidra positivt inn i samværene ved at foreldrene møter barnas behov, og vil sikre gode møter mellom foreldre og barn. Som vi har beskrevet tidligere vil et overordnet mål med tiltaket være å gi foreldre økt samværskompetanse, større omsorgsevne, større grad av sensitivitet ovenfor barns behov, økt søkelys på hva som er viktig for barns utvikling og innsikt i foreldrenes betydning når det gjelder å gi støtte til deres barns utvikling. Antatt virkning for foreldrene: Samtaler på Robust vil kunne styrke foreldres samværskompetanse, selvbilde og mestring av egen situasjon. I dag er samværene ofte preget av foreldrenes egne følelser og behov, da foreldrene savner egen oppfølging rundt sin situasjon. Antatt virkning for barna: Barna vil oppleve foreldre som i større grad ivaretar deres behov ved samvær under tilsyn. Kvaliteten på samværene, oftest på 2-3 timer, vil bli mer i tråd med barnas behov og i større grad foregå på barnas premisser. Antatt virkning for samfunnet: Prosjektet vil gi økt kunnskap om hva foreldre i målgruppen vil ha nytte av for å bygge en økt samværskompetanse. Prosjektet vil dokumentere resultater gjennom egenevaluering og måling (se kap. 1.2.4.) Kommunale barneverntjenester vil kunne benytte tilbudet hvis det videreføres etter endt prosjektperiode, og tiltaket vil i så måte bli bærekraftig etter prosjektets slutt.

Prosjektleder

Bjørnar Henrik Bakker

Detaljer
Program
Utvikling (2023)
Prosjektnavn
Individuell oppfølging av foreldre som er fratatt omsorgen for egne barn
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2023: kr 250 000, 2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 250 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
31.08.2026
Status
Under gjennomføring