Informasjon til alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Noen av barna og familiene som rammes av barnekreft har et annet morsmål enn norsk, og varierende norskferdigheter. I pasient- og brukerrettighetsloven er pasient og pårørendes rettigheter til nødvendig informasjon stadfestet, og vi vet at det i norske sykehus benyttes kvalifisert tolketjeneste for å gi individuelt tilpasset informasjon om den enkeltes helse- og sykdomsbilde. Det vi ønsker å tilby, som et supplement til dette, er noe handfast og skriftlig, som kan gi overordnet informasjon om barnekreft.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålsettingen for prosjektet er å kunne tilby kvalitetssikret informasjon og følelse av skjebnefellesskap til familier i en ekstraordinær krisesituasjon, som er rammet av barnekreft, og i tillegg ikke forstår alt som foregår på norsk.

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet er familier med barn rammet av kreft, som vil kunne nyttiggjøre seg bedre av informasjon på polsk, engelsk og arabisk enn norsk.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Barnekreftforeningen har, i samarbeid med blant annet helsepersonell med spesialkompetanse på barnekreft, StatPed og advokatbyrået Lippestad, utviklet et sett med brosjyrer som vi deler ut til sykehus, medlemmer, fylkesforeningene våre, og andre med interesse for barnekreft. Brosjyrene gir viktig informasjon om ulike krefttyper som rammer barn, hvilke rettigheter en har, behandling, seneffekter og hvordan leve med kreft, og etter kreften. Prosjektet gjennomføres ved hjelp av oversettingsbyrå, designer og trykkeri. Brosjyrene oversendes de ulike aktørene umiddelbart etter at prosjektet forhåpentligvis er godkjent, og fortløpende videre når hver enkelt aktør er ferdig. Prosjektleder og marked og kommunikasjonsavdelingen vil ha oversyn med prosjektet underveis. Når brosjyrene er ferdig trykt opp vil de bli sendt ut til ulike samarbeidspartnere, brorparten til spesialisthelsetjenesten og fylkesforeningene, da det er disse to instansene som har nærmest kontakt med målgruppen. Via disse håper vi de distribueres til de menneskene med behov for dem.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi har innhentet tilbud på både design og trykkeri, og reviderer brosjyrer fortløpende. Vi er klare til å oversende materiellet vårt til oversetting med en gang søknaden er bekreftet godkjent. Oversetting anslås til en måneds tid for åtte brosjyrer til alle 3 språk. Når brosjyrene er ferdige går de til design, før de kommer tilbake til korrektur hos oss etter 2-3 uker. De går deretter til trykk og distribueres til de egnede stedene de skal til.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hvert år får ca. 200 barn i Norge kreft. Alle har foresatte som kan være foreldre, søsken. besteforeldre, tanter, onkler, søskenbarn og bestevenner. Hver enkelt blir direkte berørt når et barn får en alvorlig sykdom. Barnekreftforeningen får tilbakemeldinger på at de brosjyrene vi har på norsk, fortsatt er noe håndfast og skriftlig, som kan gi overordnet informasjon om barnekreft. Vi ønsket gjennom dette prosjektet å tilby er et supplement til informasjon som blir gitt på sykehusene ved å lage brosjyrer til familier med andre språk enn norsk. En spørsmålsrunde på sykehusene om hvilke språklige utfordringer de anså som størst, falt en nedpå språkene polsk, engelsk og arabisk. Brosjyrene er blitt sendt til de fire regionsykehusene med behandlingsansvar for barnekreft.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

I første omgang har de fire sykehusene med behandlingsansvar for barnekreft; Haukeland i Bergen, Rikshospitalet i Oslo, Universitetssykehuset i Tromsø og St. Olavs i Trondheim, fått tilsendt brosjyrer. Disse avdelingene har Barnekreftforeningen god kontakt med, og de har sagt ja til å videre distribuere brosjyrer til lokalsykehus i sitt nettverk. Barnekreftforeningens 13 fylkesforeninger er også tett på lokalsykehusene og medlemmene våre, og de er også med og opplyser familier om hvordan en kan bestille brosjyrene. I første opplag trykket vi opp 50 av hver brosjyre x 3 og etter 4 måneder fikk vi forespørsler om brosjyrene fra både de avdelingene som tidligere hadde mottatt brosjyrer, men også fra lokalsykehus. Det er derfor trykket opp 50 x 3 nye eksemplarer som kan bestilles direkte fra Barnekreftforeningens hovedkontor i Oslo. Dette for å kunne tallfeste hvor mange brosjyrer som blir bestilt og hvor fra bestillingene kommer.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

60

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble startet med ny prosjektleder, Britt Ingunn Sævig, fagsjef i Barnekreftforeningen. Vi ble anbefalt å kontakte oversettelsesbyrået Language Power ved Nicholas Hermier og avtalen som ble gjort, gjaldt tjenester for oversettelse av brosjyrer fra norsk til engelsk, polsk og arabisk for Barnekreftforeningen. Omfanget var på åtte brosjyrer om ulike krefttyper som rammer barn, hvilke rettigheter en har, behandling, seneffekter og hvordan leve med kreft, og etter kreften. Maren Tanke, freelance i Barnekreftforeningen, kommunikasjonsdesigner spesialisert i konseptutvikling av bl.a. brosjyrer og bøker, var den som var ansvarlig for brosjyrenes språkoppsett, design og utforming. Vi ønsker å takke Trond Flægstad, Bernward Zeller og Tore Stokland, for en språkfaglig gjennomgang av diagnosebrosjyrene på engelsk, før oversettelsene til polsk og arabisk ble gjennomført. Brosjyrene var klare til trykking i løpet av mai / juni 2023 og i slutten av juni 2023, mottok de fire sykehusene med behandlingsansvar for barnekreft i Bergen, Oslo og Trondheim, alle de 8 brosjyrene på 3 ulike språk.

Resultater og resultatvurdering

Barnekreftforeningen får tilbakemeldinger på at brosjyrene vi har på norsk, fortsatt er noe håndfast og skriftlig, som kan gi overordnet informasjon om barnekreft. Vi ønsket gjennom dette prosjektet å tilby et supplement til den informasjonen som blir gitt på sykehusene, ved å lage brosjyrer til familier med andre språk enn norsk. Brosjyrene var klare til trykking i løpet av mai / juni 2023 og i slutten av juni 2023, mottok de fire sykehusene med behandlingsansvar for barnekreft i Bergen, Oslo og Trondheim, 8 brosjyrer på 3 ulike språk. Avdelingene har før dette, både etterspurt brosjyrene og gitt tilbakemeldinger på at de gjerne er med å dele ut brosjyrer til familier. I tillegg ønsker de å være med å videre distribuere aktuelle brosjyrer til lokalsykehus i sitt nettverk. Barnekreftforeningens 13 fylkesforeninger har aktiviteter knyttet tett opptil lokalsykehusene og medlemmene våre, og de er også med og informerer og bistår familier med bestilling av brosjyrene.

Oppsummering og videre planer

1. opplag var på 50 av hver brosjyre x 3. Etter 4 måneder fikk vi forespørsler om flere brosjyrer for å kunne gi ut til både storfamilier og nettverk. Det er nå trykket opp 50 x 3 nye eksemplarer som kan bestilles direkte fra Barnekreftforeningens kontor. Dette for å kunne tallfeste hvor mange brosjyrer som blir bestilt og hvor bestillingene kommer fra. Brosjyrene det gjelder er; Bli medlem Leukemi Solide svulster Hjernesvulster Seneffekter Ernæring Mitt barn har fått kreft Strålebehandling Etterhvert som lageret tømmes, vil brosjyrene bli trykket opp på lik linje med de norske.

Prosjektleder

Britt Ingunn Wee Sævig

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Informasjon til alle
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
2022: kr 539 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
01.09.2023
Status
Avsluttet