Inkluderende Idrett

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er gjennomført et forprosjekt med 25 barn fra 1.-7. klasse, hvor over 10 barn har startet med organiserte aktiviteter, mens resten ønsker å fortsette i prosjektet. I forprosjektet har alle barna unntatt to vært innvandrere og mange av dem med begrenset norskkunnskaper. Vi ønsker i fortsettelsen å ha med mange flere norske barn i prosjektet. Grunnen til dette er todelt: 1) Det er viktig for å bedre integrere og lære av hverandre. 2) Det er mange norske barn som faller utenfor og som har godt av litt ekstra aktivitet, både sosialt og fysisk. Hele idrettslaget står bak dette arbeidet.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet er å integrere flest mulig i idretten, gjennom tilpasning og dialog. Dette gjøres gjennom aktivisering, dialog, mestring og engasjement.

Målgruppe

Barn fra 1. – 7. klasse først og fremst fra Ila, Nidarvoll, Utleira og Steindal skole, som ikke deltar i idrett på grunn av økonomiske, kulturelle og/eller sosi

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

80

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Barna hentes på skolen med buss/føttene av ansvarlig voksen. Når de kommer til hallen får de mat, 1 times aktivitet og deretter frukt, før retur til skole/hjem. Gruppene deles opp etter alder, og noen ganger etter kjønn. De gjør ulike øvelser som passer for gruppen og utforsker nye idretter. Det er viktig med mestring, å ha det gøy og at alle blir sett. Her skal de lære å delta i organisert aktivitet og å utfolde seg fysisk sammen med andre. Det er 8 personer som er aktivitetsledere i tillegg til 1-2 på kjøkkenet. Dette er en blanding av unge aktivitetsledere og voksne med god erfaring fra idrett og å arbeide med barn. Prosjektet er i samarbeid med Utleira Skole, Steindal skole, Trondheim Kommune, Familietjenesten, NAV, Idrettskretsen, Idrettsrådet og ulike særforbud/region/krets. Deltakerne rekrutteres gjennom skolene, familietjenesten og i nærmiljøet. Man må få flere til å bli kjent med tilbudet og snakke om dette. Det er først da flere vil foreslå dette til de som trenger det. Før barna overføres til den ordinære aktiviteten ønsker vi at det gjennomføres et møte med familien, samt oppnevnes en fadder som kan følge ham på de første treningene og bidra til at han/hun trives.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet er i drift, men etter en evaluering er det nå i endring for å skape bedre aktivitet og mer inkludering i fortsettelsen. For høsten vil vi ha ca 15 aktivitetsdager, med fokus på rekruttering og forbedring. I 2018 ønsker vi å ha et meget godt tilbud som integrerer og aktiviserer mange i vårt nærmiljø og bidrar til at flere får et livslangt forhold til fysisk fostring. I 2018 ønsker vi også å ha aktivitet i skoleferiene.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppe: Barn som ikke deltar i idrett på grunn av økonomiske, kulturelle, fysiske og/eller sosiale barrierer, fra 1. – 7. klasse på Utleira, Nidarvoll og Steindal skole og andre skoler der barn som bor i vårt område har sin skolegang. Målsetningen med inkluderende idrettslag er å gi barn (som i dag faller utenfor idretten) et lavterskel aktivitetstilbud som på sikt gjør dem i stand til å delta i organisert idrett sammen med jevnaldrende i idrettslagets ordinære tilbud. Tilbudet skal være trygt, sosialt og utviklende. – 80 barn tilknyttet Inkluderende idrett pr uke – Holde informasjonsmøte med foreldre minimum en gang pr halvår. – Overføre minimum 25% av barna til ordinær aktivitet pr halvår, f.eks 20 barn pr halvår. Bakgrunn: Utleira IL gjennomførte i 2016 en strategiprosess i hovedstyret og sportsstyret, for å definere veien videre. I denne prosessen ble det klart at idrettslaget ønsket å utvide tilbudet for grupper som i dag faller utenfor idrettslagets ordinære tilbud.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Jevnlig fysisk aktivitet gir mange helsegevinster. Vårt tilbud har gitt flere mulighet til å delta på jevnlig fysisk aktivitet, og på sikt inngå i en ordinære treningsgrupper. At det er flere ulike aktivitetstilbud gir utøverne lettere mulighet til å finne en passende aktivitet som de liker og vil fortsette med. Det er positivt for språket at flere Norske barn deltar. Dette gir barna unike muligheter til å lære både språk og kultur fra hverandre. De utvikler vennskap i et spesielt fellesskap. Vi ser at aktiviteten gir barna økt selvtillit og bedre tro på seg selv. Bedre selvfølelse gjennom god mestring i trygge omgivelser. Det er svært positivt for hele idrettslaget å få disse barna inn i ordinære treningsgrupper. De har mye å bidra med, angående kultur og det å tørre å være litt annerledes. Å høre deres bakgrunn gir litt større perspektiv på livet og hverdagen. Gode tilbakemeldinger fra brukerne om at de trives og føler trygghet og mestring.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

63

Prosjektgjennomføring/Metode

Barna hentes på skolen med buss/føttene av ansvarlig voksen. Når de kommer til hallen får de mat, 1 times aktivitet og deretter frukt, før retur til skole/hjem. Gruppene deles opp etter alder. De gjør ulike øvelser som passer for gruppen og utforsker nye idretter. En trening er gjerne inndelt i tre-fire ulike aktiviteter for å tilby god variasjon hver eneste gang. Tilbudet kan sammenlignes med allidrett, hvor man deltar på ulike aktiviteter og idretter hver gang. Aktivitetslederne setter opp en plan for innhold til hver uke, men vil også tilpasse dette til barnas ønsker. Det er viktig med mestring, å ha det gøy og at alle blir sett. Her skal de lære å delta i organisert aktivitet og å utfolde seg fysisk sammen med andre.

Resultater og resultatvurdering

Det er 63 som har deltatt på prosjektet gjennom året. Dette er 17 mindre enn målsetningen. Dersom man måler antallet pr økt ligger dette pr i dag på ca 40, som er 40 mindre enn målsetningen med å ha 80 barn i aktivitet pr uke. Utleira Il ser at det vanskeligste med prosjektet er å rekruttere deltakere da det fortsatt er tabubelagt å søke økonomisk hjelp. Vi har derfor jobbet mye med å ufarliggjøre dette. Sett i etter tid ville vi ikke hatt kapasitet til å håndtere 80 barn da mange av de som deltar på tiltaket har store behov i forhold til oppfølging. Vi kunne hatt noen flere barn, men vi ser på fire grupper med 15 barn i hver gruppe som absolutt maks. Dette tilsvarer 60 barn. Når det gjelder overføring av barn fra tiltaket til ordinære treningsgrupper er dette målet nådd. Målsetning var 25 av deltakerne. I vårt tilfelle er ca 25 av 63 deltakere overflyttet til ordinære tiltak. Dette tilsvarer 40% av deltakerne. Dette er vi meget godt fornøyd, da det er det viktigste målet.

Oppsummering og videre planer

Utleira IL er meget godt fornøyd med inkluderingsarbeidet i 2018, og ønsker å videreføre og videreutvikle dette i 2019. I 2018 fikk Utleira IL og inkluderende idrett mangfoldsprisen av Trondheim Kommune, som viser at Utleira IL og inkluderende idrett blir godt mottatt i byen som et forbilde for andre. I 2019 jobber vi konkret med å gjøre prosjektet økonomisk bærekraftig uten store støtteordninger. Vi må opprettholde kvalitet, men samtidig se på kostnadseffektive løsninger for logistikk, mat og utstyr. Medlemmene og hovedstyret støtter videre drift av dette prosjektet.

Prosjektleder

Pål Birger Wahl

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Inkluderende Idrett
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 150 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.11.2018
Status
Avsluttet