Inneklimaakademiet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Norges Astma- og Allergiforbund får et økende antall henvendelser fra fylker og kommuner, samt private aktører som etterspør informasjon om og retningslinjer for hvordan de skal tilrettelegge for våre sykdomsgrupper. Spesielt er behovet for informasjon stort når det gjelder hvordan man oppnår et inneklima tilpasset miljøhemmede. NAAFs ansatte og tillitsvalgte blir i økende grad forespurt om å sitte i arbeidsgrupper/brukerutvalg for å gi konkrete råd med hensyn til universell utforming i prosjektering-, planleggings- og byggefasen av nye bygg. Det er viktig at de som skal gi råd om universell utforming har faglig god kompetanse innen de aktuelle ulike tema.

Inneklima er et spesielt komplisert fagfelt fordi det omfatter et bredt spekter av fagområder fra ventilasjon, oppvarming og materialvalg til renhold, plantevalg og fukt- og muggsoppskader. Skal våre tillitsvalgte være godt rustet til å jobbe aktivt i sitt lokalmiljø for å bidra til å bedre forholdene for miljøhemmede, er det behov for systematisk og god opplæring i inneklimaproblematikken i årene som kommer.

Prosjektets målsetting
Overordnet mål for prosjektet er; 1) sikre at tillitsvalgte har høy og faglig god kompetanse innen inneklima slik at de er trygge i rollen som brukerrepresentanter, 2)sikre at det gis faglig korrekt informasjon og råd om inneklima og 3) motivere våre tillitsvalgte til å sitte i brukerutvalg og jobbe aktivt for å få ut informasjon til sentrale aktører i sitt lokalmiljø om hvordan man oppnår et godt inneklima.

Dette vil vi oppnå ved å etablere et system for sertifisering av brukerrepresentanter innen inneklima gjennom det såkalte ”Inneklimaakademiet”. Akademiet skal bestå av følgende hovedelementer: 1) Et inneklimakurs for tillitsvalgte over to dager med gode fagforedrag, gruppearbeid og diskusjoner 2) Kursmateriell som inneholder tilrettelagt informasjon innen inneklima og universell utforming generelt, og som kan være et verktøy ved planlegging og utforming av offentlige og private bygg som for eksempel boliger, skoler, barnhager, helseinstitusjoner og hoteller, 3) Sertifiseringsbevis til deltakere som kan benyttes som referanse ved deltakelse i brukerutvalg.

Prosjektets målgruppe
NAAFs tillitsvalgte som ønsker å jobbe aktivt for å få gjennomført universell utforming for miljøhemmede i offentlige og private bygg i sitt lokalmiljø.

Prosjektets betydning
Astma og allergi er blant våre tids store folkesykdommer. Det har vært en jevn økning i forekomsten av denne sykdommen de siste 40 årene. Astma forekommer nå hos ca. 20 % av barn og unge i Norge, og hos ca. 8 % av alle voksne. Spesielt bekymringsfullt er den sterke økningen blant barn og unge. Forskningsresultater viser at årsakene i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs så vel som innendørs.

For å oppnå målene nedfelt i Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer (2008-2012) er det nødvendig å heve kompetansen om sykdommene astma, allergi, eksem og annen overfølsomhet og hvilke faktorer det må tas hensyn til ved planlegging av nye bygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Beslutningstakere må få informasjon om miljøhemmede og deres behov for tilgjengelighet, tilrettelegging og effektive forebyggende tiltak. Spesielt er det behov for informasjon om hvordan man oppnår et inneklima som er tilpasset miljøhemmmede.

I denne sammenheng spiller NAAFs tillitsvalgte en sentral rolle som brukerrepresentanter og rådgivere i kommunale og private fora. Prosjektet vil sørge for at våre tillitsvalgte får den inngående kompetanse innen inneklima de trenger, for å kunne bidra til å forbedre forholdene for personer med astma- og allergisykdommer eller andre overfølsomhetssykdommer i sitt lokalmiljø.

Framdriftsplan
1.halvdel 2010: Utarbeide kurstilbudet, kurs-, presentasjons- og brosjyremateriell, avholde kurs i Bergen og justere kurset ut fra evalueringen
2.halvdel 2010: Avholde kurs i Tromsø og justere kursopplegget
1.halvdel 2011: Avholde kurs i Oslo, justere kursopplegget
2.halvdel 2011: Avholde kurs i Trondheim, justere kursopplegget, sluttrapportering til HR

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0369.pdf

Sluttrapportsammendrag

 • NAAF har i dette prosjektet etablert “Inneklimaakademiet”, som er et kursopplegg som har som mål:

 • Sikre at tillitsvalgte har høy og faglig god kompetanse innen inneklima slik at de er trygge i rollen som brukerrepresentanter og rådgivere
 • Sikre at våre brukerrepresentanter gir faglig korrekt informasjon og råd om inneklimaforhold
 • Motivere våre tillitsvalgte til å sitte i brukerutvalg og jobbe aktivt for å få ut informasjon om inneklima til sentrale aktører i sitt lokalmiljø

  Inneklimaakademiet består av følgende hovedelementer:
 • Et inneklimakurs for tillitsvalgte over en dag med gode fagforedrag, gruppearbeid og diskusjoner
 • Kursmateriell som inneholder tilrettelagt informasjon innen inneklima og universell utforming generelt, og som gir deltakeren god oversikt over hvor de kan finne relevant informasjon om inneklima og universell utforming for personer med astma-, allergi- og annen overfølsomhet.
 • En nettløsning hvor deltakerne får tilgang på en hjemmeoppgave som skal besvares før deltakeren får kursbevis tilsendt

  Inneklimaakademiet har vært arrangert ved to anledninger i løpet av prosjektperioden og opplegget som er utarbeidet vil bli videreført som et fast tilbud til alle NAAFs tillitsvalgte i forbindelse med årlige samlinger i årene som kommer.
Prosjektleder/forsker

Britt Ann Kåstad Høiskar

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Inneklimaakademiet
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2010: kr 337 000, 2011: kr 281 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet