Inngangsbilletten

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole. Det koster samfunnet mellom 10-15 milliarder kroner årlig, og gir store personlige utfordringer for dem det gjelder. Mange liv forringes og samfunnet går glipp av verdifull kompetanse fordi en stor andel unge mennesker faller fra videregående skole, og dermed også andre viktige sosiale arenaer hvor det er mulighet for å oppleve mestring og økt livskvalitet. Selv om det er vist en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på nær 30 prosent de siste 20 årene (Ungdata 2019, Udir.no, 2019).

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet er å utvikle et tilbud til ungdommer som har droppet ut, eller står i fare for å droppe ut av videregående, som skal gi tilpasset oppfølging gjennom behovstyrt og tilrettelagt undervisning, så flere fullfører skolegangen sin og færre utvikler psykiske helseutfordringer.

Målgruppe

Ungdommer mellom 16-22 år som har droppet ut, eller er i ferd med å droppe ut av videregående, og som trenger hjelp til å fullføre skolen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

80

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet inneholder fire hovedelementer: 1.En pilot som skal utvikles med bakgrunn i en enkel kartlegging av behovene til unge som har falt ut av videregående skole. Frivillige undervisere og Fontenehuset Oslo Øst er viktige aktører. 2. En modell som skal basere seg på de vesentligste funnene fra piloten. Utarbeides av prosjektkoordinator og fag- og referansegruppen, i samarbeid med deltakere og frivillige undervisere. Modellen skal gjøre at kunnskapen fra arbeidet med utviklingen og gjennomføringen av piloten blir videreført til handling. 3.Tre lanseringer av modellen i tre av de største byene i Norge. 4. Innføringskurs for 3-5 fontenehus som Fontenehus Norge rekrutterer, og som skal videreføre tilbudet etter prosjektperiodens slutt. Prosjektkoordinatoren skal ansettes i en 100% stilling, hvor oppgavene vil være å sørge for at møter og avtaler blir gjennomført, at reell medvirkning via deltakere og referansegruppen implementeres, og at resultatet fra piloten blir formidlet gjennom lanseringene og innføringskursene i det siste prosjektåret. Koordinator vil også være ansvarlig for at deltakere til piloten blir rekruttert, at Fontenehus Norge holdes oppdatert, og at de rekrutterer flere fontenehus til videreføringen.

Fremdriftsplan for prosjektet

2021 Feb-jun Ansettelse Rekruttering undervisere, deltakere, ref. og faggruppe Utvikling og ferdigstilling pilot Aug-des Piloten gjennomføres og avsluttes Midveisevalueringer 2022 Jan-jul Modellutvikling og ferdigstilling Markedsføring lanseringer Fontenehus Norge rekrutterer til videreføring Aug-okt Forberedelser og gjennomføring lanseringer Modellen publiseres 2022-2023 Okt-jan Videreføringskurs fontenehus Sluttevalueringer Sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I norsk skole er frafall ansett som en av de største utfordringene og koster samfunnet mellom 10-15 milliarder kroner årlig. Prosjekt inngangsbilletten var først og fremst rettet mot elever på videregående skoler som slet med psykiske helseutfordringer og hadde vanskeligheter med å fullføre eller hadde droppet ut av skolen. Prosjektet har vært utfordrende og har gjennomgått flere endringer. Opprinnelig skulle prosjektet tilbys på Fontenehuset Oslo Øst på kveldstid, men på grunn av uforutsette problemer med både pandemi-restriksjoner og samarbeidsutfordringer ble dette endret. Prosjektets hovedmål var å utvikle et tilbud til ungdommer som har droppet ut av videregående skole, som skal gi tilpasset oppfølging gjennom behovstyrt og tilrettelagt undervisning, så flere fullfører skolegangen sin og færre utvikler psykiske helseutfordringer. Om flesteparten av elevene som deltok i prosjektet kommer til å fullføre videregående skole er vi sikre på og vi jobber for at modellen tilbys nasjonalt!

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålene anses som nådd. Gjennom samtaler og kurs, prøvde vi å gjøre hver økt gøy og trygg, for å bygge tillit. Det er viktig å bli kjent med voksne som forteller sin historie for å normalisere det de går igjennom. Ved en slik normalisering kan man i stor grad forebygge utenforskap og at psykiske plager forverres mer enn nødvendig. Gjennom kursene om psykisk helse, kosthold og studieteknikk, ga vi elevene en mulighet til å forstå hva skal til for å mestre skolen. Her var det viktig at de så løsninger på de utfordringene de hadde. Vi fikk høre fra elever som fortalte om hvordan de kunne bruke det de hadde lært for å ha det bedre på en vanskelig dag. Det tyder på at vi har nådd målet om økt livskvalitet og spesielt tro på egne ferdigheter. Flerparten av elevene som deltok i prosjektet, har ikke fullført videregående skole. Men ut ifra at de individuelle effektmålene er nådd, mener vi at de vil fullføre og i tillegg med bedre resultater enn dersom de ikke hadde deltatt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

80

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har vært utfordrende og har gjennomgått flere endringer. Opprinnelig skulle prosjektet tilbys på Fontenehuset Oslo Øst på kveldstid, men på grunn av uforutsette problemer med både pandemi-restriksjoner og samarbeidsutfordringer ble dette endret til dagtid i desember 2021. Selv med denne endringen, opplevde prosjektet fortsatt vanskeligheter, og prosjektkoordinatoren måtte organisere en ny fremdriftsplan og etablere samarbeid med videregående skoler i Oslo. Rapporten tar utgangspunkt i den ny fremdriftsplan og nye resultatmål. Dessverre ble ikke den opprinnelige eller fremdriftsplanen fullført på grunn av utfordringer knyttet til oppmøte som hadde sine forklaringer i dette tidsrommet i korona-historien. Dette vil bli beskrevet samlet i rapporten.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektets hovedmål var å utvikle et tilbud til ungdommer som har droppet ut av videregående skole, som skal gi tilpasset oppfølging gjennom behovstyrt og tilrettelagt undervisning, så flere fullfører skolegangen sin og færre utvikler psykiske helseutfordringer. Beskrivelsen av målgruppen i i hovedmålet har endret seg til elever som fortsatt går på videregående skole, men sliter med å fullføre og har psykiske helse utfordringer som påvirker skolegangen. Om noen eller de fleste av elevene som deltok kommer til å fullføre videregående skole er vi sikre på. Spørsmålet blir heller om vi har rukket å gi dem økt kunnskap om hvordan de kan fullføre selv om de sliter med psykiske helseutfordringer. Vi forsøkte å gi dem verktøy til å håndtere psykiske helseutfordringer, og en forståelse om hvordan det påvirker læring. Vi mener at den de verktøyene og den opplæringen skal kunne gjøre dem bedre i stand til å fullføre. Vi mener at hovedmålet er nådd.

Oppsummering og videre planer

Gjennom prosjektet har vi støtt på utfordringer, men vi sitter igjen med et prosjekt som kan være starten på noe større. Vi håper nå at flere skoler vil ta modellen i bruk slik at flere ungdommer kan få hjelp til å fullføre videregående skole. Etter fagdagen har vi blitt kontaktet av flere interessenter og skoler som ser på muligheten for å få modellen inn i en eller annen variant på deres skole fra skolestart høsten 2023. Modellen og materiellet ligger klart tilgjengelig på våre nettsider, og vi tilbyr oppstartssamtaler med alle som er interesserte i å sette i gang et slikt tiltak.

Prosjektleder

Anna Rùn Kristjánsdóttir

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Inngangsbilletten
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2020: kr 631 000, 2021: kr 734 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.01.2023
Status
Avsluttet