Inngangsbilletten

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole. Det koster samfunnet mellom 10-15 milliarder kroner årlig, og gir store personlige utfordringer for dem det gjelder. Mange liv forringes og samfunnet går glipp av verdifull kompetanse fordi en stor andel unge mennesker faller fra videregående skole, og dermed også andre viktige sosiale arenaer hvor det er mulighet for å oppleve mestring og økt livskvalitet. Selv om det er vist en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på nær 30 prosent de siste 20 årene (Ungdata 2019, Udir.no, 2019).

Målsetting

Målet med prosjektet er å utvikle et tilbud til ungdommer som har droppet ut, eller står i fare for å droppe ut av videregående, som skal gi tilpasset oppfølging gjennom behovstyrt og tilrettelagt undervisning, så flere fullfører skolegangen sin og færre utvikler psykiske helseutfordringer.

Målgruppe

Ungdommer mellom 16-22 år som har droppet ut, eller er i ferd med å droppe ut av videregående, og som trenger hjelp til å fullføre skolen.

Antall personer i målgruppen

80

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet inneholder fire hovedelementer: 1.En pilot som skal utvikles med bakgrunn i en enkel kartlegging av behovene til unge som har falt ut av videregående skole. Frivillige undervisere og Fontenehuset Oslo Øst er viktige aktører. 2. En modell som skal basere seg på de vesentligste funnene fra piloten. Utarbeides av prosjektkoordinator og fag- og referansegruppen, i samarbeid med deltakere og frivillige undervisere. Modellen skal gjøre at kunnskapen fra arbeidet med utviklingen og gjennomføringen av piloten blir videreført til handling. 3.Tre lanseringer av modellen i tre av de største byene i Norge. 4. Innføringskurs for 3-5 fontenehus som Fontenehus Norge rekrutterer, og som skal videreføre tilbudet etter prosjektperiodens slutt. Prosjektkoordinatoren skal ansettes i en 100% stilling, hvor oppgavene vil være å sørge for at møter og avtaler blir gjennomført, at reell medvirkning via deltakere og referansegruppen implementeres, og at resultatet fra piloten blir formidlet gjennom lanseringene og innføringskursene i det siste prosjektåret. Koordinator vil også være ansvarlig for at deltakere til piloten blir rekruttert, at Fontenehus Norge holdes oppdatert, og at de rekrutterer flere fontenehus til videreføringen.

Fremdriftsplan

2021 Feb-jun Ansettelse Rekruttering undervisere, deltakere, ref. og faggruppe Utvikling og ferdigstilling pilot Aug-des Piloten gjennomføres og avsluttes Midveisevalueringer 2022 Jan-jul Modellutvikling og ferdigstilling Markedsføring lanseringer Fontenehus Norge rekrutterer til videreføring Aug-okt Forberedelser og gjennomføring lanseringer Modellen publiseres 2022-2023 Okt-jan Videreføringskurs fontenehus Sluttevalueringer Sluttrapport

Prosjektleder/forsker

Sara With Skaar

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Inngangsbilletten
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2020: kr 631 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.01.2023
Status
Under gjennomføring