Interaktiv tinnitusklinikk i Arendal

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Mellom 10 og 15% av landets befolkning er i ulik grad plaget av tinnitus (øresus), derav 1-3% i invalidiserende grad. Faktorer som er viktige for mennesker med tinnitus, særlig i akuttfasen, er god og riktig informasjon, mulighet for å få faglig kvalifiserte svar på det de lurer på, og tilstrekkelig oppfølging.

Tinnitusklinikken i Arendal har i dag staus som nasjonalt kompetansesenter for tinnitusbehandling. Det kombinert med

fritt sykehusvalg har ført til «ubehagelig» lange ventelister . Tinnitusklinikken har pr i dag et helhetlig, faglig godt og grundig tilbud, med pasienter fra hele landet – men dessverre for liten kapasitet i fht etterspørsel.

De færreste tinnitusrammede her til lands har i dag tilgang på et helsefaglig forsvarlig tilbud, og søker i stedet etter informasjon på verdensveven. Internett

«oversvømmes » av helseinformasjon som ikke minst kan virke forsterkende på øresusen til tinnitusrammede i akuttfasen. Kvalitetssikret informasjon er svært viktig for tinnitusrammede, spesielt tidlig i sykdomsforløpet.

For å bøte på dette informasjonsunderskuddet vil vi utvikle en interaktiv nettside i samarbeid med sykehusets allerede påbegynte arbeid med egen nettportal og med HLF. Nettsiden skal være med å gi et bedre tilbud til mennesker med tinnitus, hvor kompetansen vi har opparbeidet oss på tinnitusklinikken vil komme til nytte og glede for så vel tinnitusrammede og deres pårørøende / nærpersoner, som fastleger, NAV/SYA og NAV/ARK og den lokale kommunale rehabiliteringstjenesten.

2. Målsetting
Prosjektets målsetting er å etablere en interaktiv nettside som kan gi oppdatert generell og utdypende kunnskap om tinnitus, kunne svare på spørsmål fra brukere av nettstedet, og gi bedre oppfølgingen av pasienter som allerede er under behandling.

Inkludert i dette ligger det et samarbeid med både Tinnitusutvalget og Tinnitustelefonen i HLF. Dette vil ikke minst bedre ventelistesituasjonen ved klikken og gjøre oss i stand til å etablere et

akuttilbud i samarbeid med Tinnitustelefonen i HLF.

3. Målgruppe
Prosjektets målgruppe er mennesker med tinnitus og deres pårørende / nærpersoner, fagpersoner og andre som kommer i kontakt med mennesker med tinnitus, eller er interessert i temaet.

4. Betydning
En lett tilgjengelig interaktiv nettside, med høy helsefaglig og informasjonsfaglig standard, utviklet i nært samarbeid med HLF, vil gi raskere hjelp og økt forståelse og kunnskap for mennesker med tinnitus, og personer de er kontakt med. Dette vil ha betydning i fht . utviklingen av tinnitus, og vil kunne redusere alvorlighetsgraden.

Prosjektet representerer et vesentlig FoU-løft for å styrke en av sykehusenes fire hovedpilarer, nemlig helsepedagogikk, ved at det legges opp til substansiell flerfaglighet, nettilgjengelighet, myndiggjøring av brukere og rehabiliteringsrettet samarbeid mellom klinikk, pasienter og brukerorganisasjon.

5. Framdrift
Prosjektet starter 1. januar 2009. En interaktiv nettside utvikles i perioden 2009 – 2011.

Gjennomførinen vil skje i tre sekvenser eller faser, hver med ett års varighet:
– 2009: Planlegging- og utvikling.
– 2010: Utprøving og evaluering.
– 2011: Kalibrering og implementering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0078.pdf

Sluttrapportsammendrag

Med støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering og HLF har Tinnitusklinikken ved Sørlandet sykehus SSHF utviklet et interaktivt nettsted for tinnitusrammede, pårørende og nærpersoner, samt helsepersonell og andre interesserte. Det interaktive nettstedet er etablert som et Side-i-side-prosjekt i nettportalen til Sørlandet sykehus og har fått navnet www.tinnitus.no Dette domenet også er linket opp til dette nettstedet for å gjøre nettstedet lett søkbart. Nåværende prosjektgruppe har jobbet med utviklingen av nettstedet siden sommeren 2011. I løpet av samme høst ble det klart at premissene for prosjektet var endret fra hva det var med første prosjektgruppe og vi måtte starte på nytt igjen. I praksis endte vi således opp med 1, 5 års prosjektperiode i stedet for 3 år som det opprinnelig ble søkt om. På samme tid har vi vært heldige, da en del tekniske løsninger naturlig har falt på plass i løpet av prosjektperioden hvilket har muliggjort realiseringen av prosjektet. For å tilpasse innhold til eksisterende rammer i sykehusets nettportal, har vi delt nettstedet inn i fire områder: «Informasjon om tinnitus», «Ressurssider», «Spørsmål og svar- tjeneste» og «Min side». Informasjonssidene har fått navnet Kunnskapsbank og er laget for alle som er interessert i temaet. «Ressurssidene» skal være en støtte for denne, og inneholde mer detaljert informasjon om tinnitus. Ressurssidene er først og fremst tenkt for fagpersoner, men er selvfølgelig åpen for alle. «Spørsmål og svar»- tjenesten inneholder en FAQ- base (ofte-stilte-spørsmål), et arkiv med tidligere stilte spørsmål og muligheten for å stille spørsmål til oss ved Tinnitusklinikken. «Min side» skal på noe sikt utvikles til å bli en del av behandlingstilbudet ved Tinnitusklinikken/Sørlandet sykehus. Web- portalen «Min journal» gjør at vi har muligheten til å tilby dette, men foreløpig er ikke innholdet ferdig. Kravet til interaktivitet oppfylles ved «spørsmål/svar»- tjenesten og ved at det er utviklet to e-læringskurs; et e-læringskurs om søvn og et om avspenningstrening. I året som kommer vil vi utvikle et nytt e-læringskurs; «Økt tinnituskompetanse via e-læringskurs», som vil være et supplement til nettstedet. I tillegg skal vi jobbe med markedsføringen av nettstedet, drifte spørsmål-og-svar- tjenesten, samt gjøre vårt beste i å vedlikeholde og videreutvikle www.tinnitus.no med alle mulighetene som ligger foran oss.

Prosjektleder/forsker

Georg Træland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Interaktiv tinnitusklinikk i Arendal
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
SSHF, Hørselssentralen
Beløp Bevilget
2009: kr 400 000, 2010: kr 170 000, 2011: kr 120 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet