Introhuset

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag ”Introhuset”

Bakgrunn for prosjektet
Hadsel kommune vil i løpet av 2009 ha bosatt omlag 230 flyktninger siden 2004. Den høye bosettingsraten skaper en stor utfordring i forhold til å gi de nybosatte en meningsfull fritid. Dårlig økonomi og liten kjennskap til de kulturelle kodene på sitt nye hjemsted gjør at de faller utenfor regulære tilbud. De er underrepresenterte i lag og foreninger, og mange har følelsen av å være overlatt til seg selv og sitt etter jobb eller skole. Siden mange ikke kommer i kontakt med det nye samfunnet de er blitt en del av etter skoletid, blir resultatet både svak språkprogresjon og dårlig integrering. Mange av flyktningene har også behov for supplerende helserelatert informasjon i tillegg til undervisningen. På bakgrunn av dette har LHL Hadsel lansert ideen om et all – aktivitetshus for bosatte flyktninger overfor Hadsel kommune og Hadsel Internasjonale Forening. Tanken var at LHL ville skape en alternativ integreringsarena, fortrinnsvis utenfor skoletiden, da kommunen har begrensede muligheter til å skape gode tiltak etter arbeidstid.
Prosjektets målsetting:
Meningsfull aktivitet etter skoletid for bosatte flyktninger. Møteplass for minoritets- og majoritetsbefolkningen på Melbu. Øke kunnskapen om helse og kosthold blant bosatte flyktninger. Skape tilrettelagte treningstilbud for bosatte flyktninger. Skape en varig arena for flyktningers egne uttrykk (religiøse høytider, kulturelle arrangementer, håndverksutstillinger). Rekruttere bosatte flyktninger til lokale lag og foreninger. Det er en målsetning at verdien av prosjektene blir synliggjort innen prosjektets 1-årige varighet og at de blir videreført innen kommunens driftsrammer.
Prosjektets betydning
Hvis prosjektåret kan vise til gode resultater, er det sannsynlig at prosjektet i sin helhet kan videreføres innenfor rammene til integreringsarbeidet i Hadsel Kommune, og Hadsel Internasjonale Forening vil bidra i koordinering etter prosjektets slutt. Prosjektåret vil kunne danne en prototype for integreringsarbeid som er nedfelt som mål i Strategisk Plan for Hadsel kommune, og prosjektet vil kunne fungere som en katalysator for å komme i gang. Introhuset vil bli et bindeledd mellom flyktningen og lokalsamfunnet på Melbu, samtidig som det skal være en sosial arena i seg selv. Konkret skal Introhuset være en varig møteplass med kafedrift: Kafeen blir en varig møteplass for minoritets- og majoritetsbefolkning (sosial arena og språktreningsarena).
Varig praksisplass: Kafeen skal inngå som en del av arbeids- og språkpraksisplassordningen. IBOS har som mål å få til en styrking av denne ordningen slik at ordningene som finnes (kantine og gartneri) til sammen vil utgjøre en betydelig praksisplass for syv-åtte personer. Hadsel kommune satser på å etablere nye arbeidsplasser for bosatte flyktninger i egen organisasjon. Kantine vil bli et naturlig satsningsområde, og kafeen blir på den måten en naturlig rekrutteringsarena.
Treningstilbudet skal skape trivsel og helsegevinst for flyktninger, og spesielt grupper blant disse som man til nå ikke har funnet gode treningsalternativer til.
Informasjonstiltak: varige tiltak innen helse, kosthold, trening, tannhelse i regi av fagpersoner vil bidra til å skape bedre helse blant en gruppe som er overrepresentert ifht. livsstil -sykdommer og overvekt. Egne temakvelder om kjønnslemlestelse, grensesetting/barneoppdragelse vil være opplysende ifht. hva som forventes av foreldre i deres nye hjemland, og vil kunne være arenaer for gode debatter.
Målgruppe: Bosatte flyktninger i Hadsel kommune.
Fremdriftsplan 2010:
Jan-feb :Prosjektgruppe planlegger innkjøp, organisering av ”Introhuset” som praksisplass opp mot andre prosjekter (kantine, gartneri og kommunen), lager aktivitetsplan
Februar: Åpne kafe/iverksette praksisplass
Mars-apr: Planlegge og iverksette treningstilbud
Mars-apr: Iverksette informasjonstiltak, helserelatert
Nov: Evaluering og planlegging av drift etter prosjektets slutt
Kontinuerlig: Div. arrangement (kulturkvelder, matkurs) og videreutvikle prosjektet
Ved behov: Innkjøp nødvendig utstyr

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0502.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt Introhuset ble etablert etter initiativ fra LHL Hadsel i 2009, og er realisert i samarbeid med Hadsel Internasjonale Forening og Integrering, Bosetting og Opplæringssenteret i Hadsel Kommune (IBOS ). Prosjektet ble tildelt 385 000 kroner fra Exstrastiftelsen Helse og Rehabilitering, og er avsluttet 31.12.2011. Tettstedet Melbu i Hadsel hadde i oppstartsåret 2009, som i dag, en innvandrerbefolkning på om lag 16-17 % av det totale innbyggertall. Behovet for en møteplass på tvers av kulturer, en alternativ arena for språktrening og integrering samt ønsket om å nå ut med informasjonstiltak om sammenhengen mat/helse/trivsel resulterte i Kafè Introhuset, som åpnet i LHL-huset i desember 2009. Tilbudet er nå flyttet til Melbu Samfunnshus / Ibos hvor det er åpent med kantine/ matservering en dag i uken. Her møtes nordmenn og innvandrerbefolking bl.a gjennom øvelsene til det flerkulturelle damekoret Godt Blanda som øver samtidig. Dette tilbudet blir videreført etter prosjektperioden. I prosjektperioden har det vært avholdt kurs i ernæring, helse og trening og kurs i tannpleie og tannhelse i samarbeid med tannlege. Introhuset har etablert treningstimer for kvinner på det lokale treningssenteret. Prosjektet har medvirket i flerkulturelle arrangementer, arrangert egne konserter og bidratt i markeringen av verdensdagen for psykisk helse med fokus på flerkultur. Det er etablert kontakt med kvinnegruppa i Hadsel Jeger og Fiskeforening som ønsker å inkludere innvandrerkvinner i sine aktiviteter. Prosjektet har også lagt vekt på helse/trivsel gjennom aktiv samfunnsdeltakelse ï kulturliv og på områder utenfor idrett og fysisk trening. Det er etablert egen fadderordning for ungdommer med innvandrerbakgrunn som vil lære om konsertavvikling, lyd og lys gjennom stedets blues/rockeklubb som har egen konsertscene, og her vil det våren 2012 bli tilbudt grunnleggende musikkopplæring. Høsten 2011 begynte Introhuset arbeidet med å etablere en samtalegruppe for unge menn rundt tema kjønnsroller, sex og samliv, og dette vil bli videreført av IBOS i samarbeid med lege som har sagt seg villig til å lede samtalegruppa i 2012.

Prosjektleder/forsker

Geir Jørgensen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Introhuset
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2010: kr 385 000
Startdato
05.04.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet