IT og hørselshemmede

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Behov for bruk av nye kommunikasjonsformer

Behov for bruk av nye kommunikasjonsformer

Kommunikasjon er et kjerneproblem hos hørselshemmede. A høre hva som sies på telefon, i møtelokaler, bank, butikk eller i samtale med andre er vanskelig. Disse hindringene medfører for mange hørselshemmede en isolert hverdag, lav trivsel og en dårlig selvfølelse som tærer på ressursene til den enkelte.

Hørselshemmede har behov for flere kommunikasjonsformer i hverdagen, noe ikke minst bruken av informasjonsteknologi skaper rom for. Ved bruk av internett og e-post har en hørselshemmet muligheten til å bryte ut aven isolert tilværelse. Antall hørselshemmede beregnes til å omfatte ca. femten prosent av befolkningen. Det betyr at et stort antall mennesker vil kunne få god nytte av informasjonsteknologi for å øke sin livskvalitet. Gjennom bruk av IT likestilles hørselshemmede med normalthørende. En hørselshemmet gis slik en likeverdig tilgang på informasjon og tjenester.

Et annet viktig moment er også utviklingen mot et samfunn som i stadig større grad medfører avhengighet til IT og teletjenester, hvor tele-kommunikasjon langt på vei erstatter tradisjonelle skranketjenester (post, bank osv.) Dette er en utvikling det er viktig at også hørselshemmede får ta del i.

IT er et unikt verktøy og hjelpemiddel for hørselshemmede, både som et kommunikasjonsmiddel i kontakt med andre men også til bruk for innhenting av informasjon og tjenester. Ut fra disse fakta formet vi prosjektet “Ny IT og hørselshemmede “.

Målsetting

I vår søknad om støtte til prosjektet “Ny IT og hørselshemmede” favnet vi en vid målsetting med utgangspunkt i etableringen av et IT -kommunikasjonsmiljø. Delmål knyttet til prosjektet var utvikling av unge hørselshemmedes kompetanse på IT, påvirkning av den generelle IT – utviklingen, bruk av IT hos eldre hørselshemmede og bruk av IT hos tillitsvalgte i HLF som kommunikasjons og informasjonskanal. I tildelingen av midler ble vi tilgodesett to tredjedeler av søknadens beløp. Vi valgte derfor å konsentrere oss om det siste delmålet for å nå hovedmålet om oppstart av et IT-kommunikasjonsmiljø for hørselshemmede.

Pga endring i budsjettrammer endret vi målsettingen som følger. Hovedmål: oppstart av et IT
kommunikasjonsmiljø for hørselshemmede. Delmål:

  • etablere et IT -kommunikasjonsmiljø i tre fylkeslag og ett lokallag
  • stimulere til bruk og øke kompetansen i prosjekt lagene
  • kompetanseutvikling utover fylkeslagenes representanter (åpne kurs m.v)

Gjennomføring og virkemidler

Økt IT kunnskap og tilgang på utstyr har vært viktige drivere i prosjektet. Bruk av opinionsledere og IT kurs har vært gode virkemidler. Som opinionsledere har vi i første omgang benyttet tre fylkeslag og ett lokallag hvor styrenes medlemmer har fått tilgang til utstyr og opplæring. Det har vært lag betydelig vekt på brukerstyring i prosjektet, hvor lagene i samarbeid med HLF sentralt, selv har definert behov, organisert nødvendig kjøp og installasjoner og arrangert kurs.

Prosjektresultater

Dette har gitt gode resultater. Fylkeslagene har selv blitt ivrige nett brukere og anvender i stor grad IT som kommunikasjonsverktøy både i kontakt med andre og som informasjonskanal. Vi har også oppnådd en god synergieffekt hvor mange enkeltmedlemmer har fattet interesse og sett nyttet av IT -bruk og selv skaffet seg utstyr og nett tilknytning. mange av disse som nå anskaffer seg maskiner har aldri tidligere vært PC-brukere, og finner glede og nytte i hvilket enkelt arbeidsverktøy dette er og hvor enkelt det er å få kontakt med andre. Et IT – kommunikasjonsmiljø har så smått begynt å vokse frem i de tre fylkene.

Prosjektleder/forsker

Steinar Birkeland

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
IT og hørselshemmede
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
1998: kr 200 000
Startdato
01.05.1998
Sluttdato
30.04.1999
Status
Avsluttet