Jeg Ser

Søknadssammendrag

1. Bakgrunnen for prosjektet: Folkehelseinstituttet har gitt et anslag på at antall barn i Norge som lever i alkoholbelastede hjem er i underkant av 100.000. Et løvetannbarn er et barn som til tross for en tøff oppvekst skaper seg et godt liv. Mange tror at det er fordi de har egenskaper som gjør at de overlever i et hardt miljø. Det viser seg ofte at de klarer seg fordi en voksen har sett og forstått barnet underveis. Gjennom prosjekt Nestehjelperne ønsker vi å gi flest mulig nordmenn kunnskap om hva en bør foreta seg om man har mistanke til at et barn vokser opp i en alkoholbelastet familie. Nestehjelpsesken/appen er prosjektets omdreiningspunkt – en praktisk guide for den som møter et barn fra et alkoholbelastet hjem. Vi hører flere beskrive frykten for å blande seg inn. Derfor bruker vi nestehjelpsesken/appen og supplerende aktiviteter og verktøy til å snu frykten til trygghet og kunnskap om at det å blande seg er en omsorgsfull handling. Foruten svar på hvordan nestehjelperen konkret kan hjelpe, inneholder nestehjelpskassen/appen også fakta og henvisninger til situasjoner der ens egen evne som mennesker ikke strekker til og gir anvisninger til hvor og hvilken profesjonell hjelp og støtte som er å finne.
2. Prosjektets målsetting

Prosjektets visjon:
Alle voksne skal kjenne til og vite hvordan man møter et barn som lever i et alkoholbelastet hjem.

Prosjektets hovedmål:
Vi vil ruste 10 000 nordmenn til å gjøre en forskjell for barn i alkoholbelastede hjem, gjennom kunnskap om hvordan identifisere og gjøre noe aktivt for å hjelpe barnet.
Prosjektets delmål:
• Til sammen 8000 personer skal få tilgang til resurser om hvordan identifisere og hjelpe et barn i en alkoholbelastet familie – gjennom Nestehjelpsesken/appen.
• Gjennom prosjektets påske-, sommer-, skolestart- og julekampanje, skal vi jobbe strategisk i ord og handling, mot ulike målgrupper, med å spre kunnskap og øke bevisstheten rundt barn som lever i alkoholbelastede hjem.
- 10 000 personer skal i løpet av prosjektperioden skrive under på et digitalt opprop om at barn som vokser opp i et alkoholbelastet hjem har rett på hjelp fra det offentlige.
3. Prosjektets målgruppe (prioritert)
1. Voksne som har kontakt med skolebarn gjennom egne barn
2. Voksne som kjenner et barn, men ikke vet hvordan de skal hjelpe
3. Ledere av fritidsaktiviteter, helsesøstre, medarbeidere i barnehager, sosiallærere og andre førstelinjepersonell
4. Voksne som ikke kjenner til problemet
5. Politikere og andre myndighetspersoner – nås gjennom kampanjer og opprop
4. Beskrivelse av gjennomføringen
Gjennom alle tre prosjektårene vil vi arbeide aktivt med distribusjon av Nestehjelpsesker/apper, samt jobbe for redaksjonell omtale i ulike kanaler og aktivt bruke sosiale medier. Prosjektårene vil i tillegg inneholde noen «topper» gjennom påske,- sommer-, skolestart- og julekampanjer. Alle aktiviteter vil forankres og legges opp med utgangspunkt i det mangfoldet Blå Kors har; gjennom frivillighet og profesjonalitet på sentralt og lokalt nivå.
5. Prosjektets betydning: Det er bedre å forebygge barn enn å reparere voksne! Hver gang et menneske våger å bry seg og foreta seg noe ved mistanke om at barn lever i et alkoholbelastet hjem, kan livet til dette barnet ta en ny vending; gjennom bistand fra et profesjonelt hjelpeapparat og ved at barnet får erfare at det blir sett og at noen bryr seg. Gjennom prosjekt Nestehjelperne ønsker vi at betraktelig flere av de 100 000 barna som lever i alkoholbelastede hjem skal få oppleve dette. De samfunnsøkonomiske gevinstene ved å hjelpe barnet før livet er blitt for vanskelig og barnet er blitt voksent, er store. Gjennom en prosjektperiode på tre år med distribusjon av til sammen 8000 nestehjelpsesker/apper kan prosjektet gjøre en forskjell for mange barn.


6. Framdriftsplan for 2014 -2016
- Ulike aktiviteter som går gjennom alle måneder, alle tre år: Distribusjon Nestehjelpsesker/apper (til sammen 8000 over 3 år)
April 2014: Lansering av Nestehjelperne. Gradvis opptrapping mot fullskala i år 2016, med følgende årlige gjennomførte kampanjer:
1. Påske 2. Sommer 3. Skolestart 4. Jul
(Se framdriftsplan i prosjektbeskrivelsen for detaljer).

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport JEG SER – Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Backe-Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Jeg Ser
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 720 000, 2015: kr 640 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
01.04.2016
Status
Avsluttet