Jentefokus

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Blå Kors Ungdom har hatt et samarbeid med Oslo/Bydel Frogner om jentegruppe prosjektet ?Sisterhood?. Positive erfaringer fra dette er overført til Vestfold gjennom prosjekt ?Jentefokus?. Blå Kors ungdom og Blå Kors ved Tønsberg og Omegn Blåkorsforening har et samarbeid om dette. Dagens jenter står ovenfor store krav til å lykkes og mange opplever seg utenfor. Forskning viser at venninnerelasjoner har særlig betydning for jenter. Dette fordi vennskap kan fungere forebyggende mht selvdestruktiv atferd som; vold, rus, selvskading, overgrep, trakassering, mobbing og spiseforstyrrelser Gjennom jentegrupper og nettverkstiltak vil jentene gjennom dialog, holdningsskapende øvelser og aktiviteter gis kunnskap og refleksjon om hvordan man gjennom styrking av selvtillit kan ta styring over egne valg i livet.Vi er i gang med prosjektet, men for å kunne måle effekt av grupper og nettverk er vi avhengig av langsiktighet, og har et 3 årig perspektiv på gjennomføring.

2.Målsetting
Å etablere jentefokus som et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak der man gjennom jentegrupper og nettverksbygging motiverer unge jenter til å skape gode jentefellesskap. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom frivillige og kommunale virksomheter som har et ansvar og engasjement for denne målgruppe.

3. Målgruppen
Jenter tilknyttet ungdomsskoler og videregående skoler i Vestfold, primært Tønsberg og Nøtterøy i prosjektperioden.

4. Prosjektets betydning
For jentene: Gjennom jentegrupper og nettverkstiltak bli inkludert, sosialisert, styrket og motivert for egne muligheter og valg i livet. For jentene er det viktig å ?høre til?, samt å kunne bety noe for seg selv og andre.
For gruppene: Fellesskap, forståelse, empati og aksept for hverandres ulikheter. Redusering av ?konfliktstoff? blant jenter. Gjennom anerkjent metodikk utvikle kompetanse blant jentene, samt bidra til å knytte gode venninnerelasjoner.
Samfunn: Prosjektet er et partnerskapsprosjekt for folkehelse, hvilket innebærer å styrke det som bidrar til bedre helse og svekke det som medfører helserisiko. Gjennom å styrke jenter, etablere nettverk for felleskap og tilhørighet vil dette på sikt kunne bidra til at flere jenter reduserer utvikling av negativ atferd.
Økonomisk besparende og effektivt ved at man gjennom grupper når flere jenter.
Kompetansehevende ved at man ved bruk av frivillige får kompetanse på et felt der kommuner med små ressurser må prioritere lovpålagte tjenester. Dette betyr at den frivillige innsatsen vil være et viktig supplement i det forebyggende arbeid.
Blå Kors ser at man gjennom bruk av riktig kunnskap, de riktige menneskene og erfaring vil kunne legge til rette for dette gjennom ?jentefokus?. Gjennom nettverksarbeid vil jentecoachene kunne følge opp jentene utover gruppevirksomheten Med engasjerte kvinner møter jentene optimale forhold. De blir sett, hørt og anerkjent. Trygge voksne kvinner fremstår som gode rollemodeller, og det er nettopp deres tro på jenters iboende muligheter og ressurser samt metodisk arbeid som kan gi styrke og håp og virke helsefremmende. Utfordring blir å holde på jentene over tid. Å gjenta aktiviteter med utgangspunkt i jentenes innspill vil øke mulighet for å lykkes med målsetting om utvikling av vennskap.

5. Fremdriftsplan
Videre etablering av jentegrupper og nettverk gjennom samarbeid med flere frivillige og kommunale aktører/skoler. Spesifikt se på utviklingsmuligheter innenfor vid.skole i samarbeid med fylkeskommunen. Gruppelederkurs med fokus på mål, metode og gjennomføring, samt evauleringssamling hvor erfaringer deles og kompetansen samles. Lage presentasjonsmateriale for samarbeidspartnere og spesifikt for jentene, som kan brukes nasjonalt. Gjennom kunnskap om lokale kontakter lage en «ressursbank» der mulige kontaktpersoner med kompetanse innenfor aktiviteter og tema kan benyttes. Forberedelse av nettportal for jentegrupper i Norge i samarbeid med andre offentlige organisasjoner og offentlige etater som jobber med jentegrupper, for informasjon og erfaringsutveksling. Gjennom nettverksarbeid etablere rusfrie møteplasser og tiltak som gir rom for gode venninnerelasjoner.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0033.pdf

Sluttrapportsammendrag

Blå Kors Norge vil gjennom OPPREIST-grupper, gi ungdom i tenårene en arena der de kan reflektere og samtale om ulike utfordringer i livet sitt. OPPREIST er et helsefremmende og forebyggende tilbud til alle tenåringer og ikke bare for de mest risikoutsatte. Vi samarbeider primært med skoler, og er et supplement til lovpålagte kommunale tjenester.

I en OPPREIST-gruppe får man kompetanse på mange livsområder og samtidig tilhørighet i en gruppe hvor man kjenner seg respektert og ivaretatt. Å oppleve livsmestring i barndom og oppvekst vet vi er viktig for forebygging av psykiske problemer senere i livet. Ved å ha fokus på verdier og holdninger, eget ansvar og valgmuligheter blir det lettere å sette tydelige grenser, reise seg, ta styring i eget liv og gjøre gode valg.

Gruppene går over 10 ganger med ukentlige samlinger, og det er mellom 6-8 i hver gruppe. Man tar for seg ulike temaer og samlingene varer i ca. 2 timer. Det er gratis å delta og hver gruppe drives av to frivillige ledere. Alle OPPREIST-ledere gjennomgår et gruppelederkurs hvor de får kompetanse på metodisk arbeid og drift av OPPREIST-grupper.

Blå Kors driver pr. januar 2011 OPPREIST-grupper på 8 ungdomsskoler i Tønsberg-området. OPPREIST-konseptet blir også noen steder benyttet av skolehelsetjenesten.

OPPREIST er utviklet med tanke på jentegrupper, men i løpet av våren 2011 vil opplegget også være tilpasset for guttegrupper. I løpet av 2011 vil Blå Kors Norge vil tilby dette konseptet til andre som arbeider med forebyggende ungdomsarbeid.

Prosjektleder/forsker

Pladsen Bente

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Jentefokus
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2009: kr 540 000, 2010: kr 540 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet