Jobben passer/passe jobben

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Jobben passer/passe jobben” ble finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering

”Jobben passer/passe jobben” ble finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. Prosjektet var toårig og omfattet 50 beboere ved Spireaveien hybelhus, et botiltak på det åpne leiemarkedet i Oslo. Spireaveien Hybelhus eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.

 

Bakgrunn: Det er fortsatt boligmangel i Oslo for utsatte grupper. For mange har dette sammenheng med at livssituasjonen endres; arbeidsløshet, skilsmisse, rusmisbruk, psykiske problemer og flukt fra vanskelige forhold. Isolasjon og ensomhet følger ofte også i kjølvannet. Ca. 50% av beboerne ved Spireaveien hybelhus er uten arbeid og inntekt, og avhengige av sosialhjelp.

 

Prosjektet ”Jobben passer/passe jobben” ble etablert for å få mer kunnskap om hvilke tiltak som er nødvendige for at de mest vanskeligstilte på jobbmarkedet skal få mulighet til å etablere seg i jobb og beholde denne over tid, for dermed å bli økonomisk selv-hjulpne og få et mer stabilt og hensiktsmessig sosialt nettverk. Prosjektets målsetting er videre å utvikle og utprøve tiltak slik at mennesker med integrasjonsproblemer, rus- og psykiske problemer får etablert et mer alminnelig og stabilt forhold til arbeid og inntekt. Målsettingen er også å bidra til at helse- og sosialpersonell, politikere og andre får bedre muligheter til å etablere tiltak for denne typen vanskeligstilte på jobbmarkedet.

 

Metodisk har prosjektet lagt stor vekt på generelt miljøarbeid, oppfølging, samtaler, motivasjons- og veiledningsarbeid, samt og noe mindre vekt på eksternt samarbeid med aktuelle instanser. Mye av arbeidet har vært tiltaksrettet med fokus på arbeid, sysselsettingstiltak, skole/kurs, behandling, og psykososiale forhold alt etter hva som ble aktualisert som mest relevant.

 

Resultater: Over halvparten av prosjektdeltakerne oppnådde en midlertidig eller mer varig bedring av sin livssituasjon i form av å komme ut i arbeid, kurs, tiltak, behandling etc. Flere deltakere ga samtidig uttrykk for at de opplevde personlig vekst og utvikling på flere områder. Etter avslutning videreføres erfaringene og metodene gjennom den daglige driften innenfor virksomhetens rammer.

Prosjektleder/forsker

Stein-Roald Rognmo

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Jobben passer/passe jobben
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Spireaveien hybelhus
Beløp Bevilget
2002: kr 550 000, 2003: kr 550 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet