Kan mor trene i et tvillingsvangerskap?

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Fysisk aktivitet i svangerskapet gir flere helsegevinster for mor og barn. Dagens anbefalinger oppfordrer derfor alle friske gravide kvinner til å være fysisk aktive på samme nivå som ikke-gravide. Tvillingsvangerskap blir imidlertid ofte brukt som en kontraindikasjon for fysisk aktivitet i svangerskapet, selv om det per i dag ikke finnes forskning som viser økt risiko forbundet med mors fysiske aktivitet i disse svangerskapene. I mangel på evidensbasert kunnskap blir gravide med tvillinger henvist til en fysisk inaktiv livsstil, og går trolig glipp av viktige helsegevinster knyttet til fysisk aktivitet i denne perioden, som lavere risiko for preterm fødsel, for å føde barn med lav fødselsvekt, lavere risiko for preeklampsi og svangerskapsdiabetes. Formålet med prosjektet er derfor 1) å kartlegge fysisk aktivitetsnivå (inkludert trening) hos mor før, under og etter tvillingsvangerskap; 2) å identifisere hva som predikerer endring i fysisk aktivitet i denne perioden; 3) å undersøke sammenhengen mellom mors fysiske aktivitetsnivå før og under tvillingsvangerskap og risikoen for preeklampsi; og 4) å undersøke sammenhengen mellom mors fysiske aktivitetsnivå før og under tvillingsvangerskap og risikoen for preterm fødsel og å føde barn med lav fødselsvekt. For å adressere kunnskapshullet knyttet til fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap, vil vi benytte et prospektivt kohort design. Datagrunnlaget for prosjektet kommer fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa), er allerede innhentet, kvalitetssikret og koblet med detaljerte opplysninger om svangerskap og fødsel fra Medisinsk fødselsregister (MFR). MoBa er en stor landsdekkende prospektiv svangerskapskohort som inkluderte 95000 kvinner og deres svangerskap i perioden1999 til 2008. Av disse er det 3200 tvillingsvangerskap. Detaljert informasjon om fysisk aktivitet (type og frekvens) er innhentet prospektivt ved hjelp av spørreskjema to ganger i svangerskapet (uke 17 og 30), i tillegg til 6 og 18 måneder etter fødsel. Fysisk aktivitet før svangerskapet er selvrapportert i uke 17. Spørsmålene om fysisk aktivitet er validert mot akselerometermålt aktivitet i et mindre utvalg i MoBa, og egner seg for å rangere kvinnene etter aktivitetsnivå med akseptabel validitet. Prosjektet forventes å gi ny kunnskap om fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap. Resultatene vil kunne gi grunnlag for kunnskapsbaserte anbefalinger om fysisk aktivitet for disse kvinnene, noe som vil komme den enkelte gravide til gode, samt primær- og spesialisthelsetjenesten. Dersom fysisk aktivitet reduserer risiko for svangerskapskomplikasjoner, så kan prosjektet potensielt gi samfunnsøkonomiske gevinster.

Prosjektleder

Silje Malen Andreassen

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Kan mor trene i et tvillingsvangerskap?
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.01.2026
Status
Under gjennomføring