– Vi tror fysisk aktivitet for tvillinggravide er trygt

Stipendiat Silje Malen Andreassens prosjekt har mål om ny kunnskp for å gi trygge råd.

I samarbeid med

Navn: Silje Malen Andreassen
Alder: 29
Stilling: Stipendiat/PhD-kandidat
Arbeidssted: Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus
Bakgrunn: Master i idrettsmedisin ved Norges Idrettshøgskole

Tidligere forskning har vist at sengeleie og begrensning av fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap ikke reduserer risikoen for å føde for tidlig blant tvillinggravide, og vi tror derfor at fysisk aktivitet er trygt

Silje Malen Andreassen, stipendiat

– Temaet for prosjektet er fysisk aktivitet og trening i tvillingsvangerskap, og det overordnede spørsmålet er om fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap er trygt.

– I dette prosjektet skal vi undersøke om det fysiske aktivitetsnivået endrer seg fra før, under og etter et tvillingsvangerskap, sammenlignet med enlingsvangerskap. Vi skal også identifisere faktorer som kan bidra til å forutsi endring i fysisk aktivitetsnivå i denne perioden, slik at det kan utarbeides målrettede tiltak.

– I tillegg skal vi undersøke om fysisk aktivitet før og under et tvillingsvangerskap har sammenheng med negative helseutfall som det er høy forekomst av hos tvillinggravide, deriblant preeklampsi (svangerskapsforgiftning), for tidlig fødsel og lav fødselsvekt.

Hvorfor er dette viktig?

– Vi vet at fysisk aktivitet i ukompliserte svangerskap er trygt og innebærer minimal risiko for både mor og barn, og at fysisk aktivitet før og under svangerskap har sammenheng med redusert risiko for flere svangerskapskomplikasjoner. Gravide kvinner er derfor anbefalt å være fysisk aktiv på samme nivå som den generelle befolkningen.

– Disse anbefalingene er imidlertid basert på forskning som i hovedsak har ekskludert tvillinggravide, og vi kan derfor ikke være helt sikre på at dette også gjelder for denne gruppen.

– Det er mye usikkerhet hos tvillinggravide rundt fysisk aktivitet og hva som er trygt, og blant helsepersonell rundt hvilke råd som er trygt å gi om fysisk aktivitet. Konsekvensen er at tvillinggravide får varierende råd, og mange begrenser det fysiske aktivitetsnivået sitt.

– Det er derfor nødvendig å utvikle kunnskapsbaserte anbefalinger for hva som er et trygt fysisk aktivitetsnivå i tvillingsvangerskap. Tvillinggravide har i tillegg vesentlig høyere risiko for komplikasjoner, som preeklampsi og for tidlig fødsel. Eksempelvis føder omtrent 50% av tvillinggravide for tidlig, og det er derfor viktig å forske på hva som kan forebygge disse komplikasjonene hos kvinner som er gravide med tvillinger.

– Studien blir den første til å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner i tvillingsvangerskap. Vi tror at vårt prosjekt på sikt kan bidra til at det utarbeides kunnskapsbaserte anbefalinger for et trygt fysisk aktivitetsnivå i tvillingsvangerskap. Dette vil være nyttig for både den gravide selv og for helsepersonell som skal gi råd til kvinner som er gravide med tvillinger. I tillegg tror vi at vårt prosjekt kan bidra til å skape større bevissthet rundt fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap, som er en understudert gruppe i forskningen.

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan?

– Denne studien baseres på datamateriale fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). MoBa er en nasjonal og prospektiv svangerskapskohort, som innebærer at deltakerne følges opp over lengre tid. MoBa har i perioden 1999 til 2008 inkludert over 95.000 mødre, hvor omtrent 3.200 er tvillingsvangerskap. Datagrunnlaget fra MoBa blir koblet sammen med informasjon om svangerskap og fødsel fra Medisinsk fødselsregister (MFR).

– Deltakerne i MoBa har svart på spørreskjema i uke 17 og 30 i svangerskapet, samt 6 og 18 måneder etter fødsel, hvor de har rapportert sin deltakelse i fysiske aktiviteter, som gange/jogging, sykling og svømming.  I uke 17 rapporterte deltakerne også deltakelse i fysisk aktivitet før svangerskapet. Informasjon om preeklampsi, for tidlig fødsel og fødselsvekt henter vi fra MFR. 

– Denne studien er et doktorgradsprosjekt, og planlegges å være ferdig i løpet av 2026. Planen er å publisere første artikkel om fysisk aktivitet og preeklampsi i løpet av 2024.

Hva er deres hypotese?

– Vi tror at det fysiske aktivitetsnivået blant gravide er lavt, og at det er enda lavere blant tvillinggravide. Vi tror også at det fysiske aktivitetsnivået er redusert i svangerskapet sammenlignet med før kvinnene ble gravide, og at det går litt opp igjen etter fødsel.

– Tidligere forskning har vist at sengeleie og begrensning av fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap ikke reduserer risikoen for å føde for tidlig blant tvillinggravide, og vi tror derfor at fysisk aktivitet er trygt.

Prosjektgruppen

 • Silje Malen Andreassen, stipendiat
 • Katrine M. Owe (PhD), hovedveileder og forsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
 • Siri Vangen (MD, PhD), biveileder
 • Katariina Laine (MD, PhD), biveileder
 • Åshild Bjørnerem (MD, PhD) ved Norges arktiske universitet og Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
 • Linn Marie Sørbye (RN, PhD) ved Høgskulen på Vestlandet
 • Kelly Evenson (PhD) ved University of North Carolina i USA, og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet?

Vi har rekruttert fire brukere til prosjektet:

 • Trude I. Karlsen Molvik: Representant for Tvillingforeningen
 • Marit Endresen: Personlig trener, og har erfaring med veiledning av gravide
 • Marte Bjørli: Har nylig vært gravid med tvillinger, og kan bidra med personlige erfaringer
 • Kristina Øien Sæhle: Jordmor og representant for Norske Kvinners Sanitetsforening

– Brukerne har til nå bidratt i planleggingsfasen og deltatt i oppstartsmøte hvor de har fått anledning til å gi innspill til prosjektplanen, forskningsspørsmål og fokusområder. Framover skal brukerne medvirke under gjennomføringen av prosjektet ved å blant annet diskutere resultater og bidra med videreformidling av funn. Vi planlegger å ha møter med brukergruppene i forkant av publisering av funn, slik at de får mulighet til å gi innspill til presentasjonen av funnene.


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Fysisk aktivitet i svangerskapet gir flere helsegevinster for mor og barn. Dagens anbefalinger oppfordrer derfor alle friske gravide kvinner til å være fysisk aktive på samme nivå som ikke-gravide. Tvillingsvangerskap blir imidlertid ofte brukt som en kontraindikasjon for fysisk aktivitet i svangerskapet, selv om det per i dag ikke finnes forskning som viser økt risiko forbundet med mors fysiske aktivitet i disse svangerskapene. I mangel på evidensbasert kunnskap blir gravide med tvillinger henvist til en fysisk inaktiv livsstil, og går trolig glipp av viktige helsegevinster knyttet til fysisk aktivitet i denne perioden, som lavere risiko for preterm fødsel, for å føde barn med lav fødselsvekt, lavere risiko for preeklampsi og svangerskapsdiabetes. Formålet med prosjektet er derfor 1) å kartlegge fysisk aktivitetsnivå (inkludert trening) hos mor før, under og etter tvillingsvangerskap; 2) å identifisere hva som predikerer endring i fysisk aktivitet i denne perioden; 3) å undersøke sammenhengen mellom mors fysiske aktivitetsnivå før og under tvillingsvangerskap og risikoen for preeklampsi; og 4) å undersøke sammenhengen mellom mors fysiske aktivitetsnivå før og under tvillingsvangerskap og risikoen for preterm fødsel og å føde barn med lav fødselsvekt. For å adressere kunnskapshullet knyttet til fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap, vil vi benytte et prospektivt kohort design. Datagrunnlaget for prosjektet kommer fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa), er allerede innhentet, kvalitetssikret og koblet med detaljerte opplysninger om svangerskap og fødsel fra Medisinsk fødselsregister (MFR). MoBa er en stor landsdekkende prospektiv svangerskapskohort som inkluderte 95000 kvinner og deres svangerskap i perioden1999 til 2008. Av disse er det 3200 tvillingsvangerskap. Detaljert informasjon om fysisk aktivitet (type og frekvens) er innhentet prospektivt ved hjelp av spørreskjema to ganger i svangerskapet (uke 17 og 30), i tillegg til 6 og 18 måneder etter fødsel. Fysisk aktivitet før svangerskapet er selvrapportert i uke 17. Spørsmålene om fysisk aktivitet er validert mot akselerometermålt aktivitet i et mindre utvalg i MoBa, og egner seg for å rangere kvinnene etter aktivitetsnivå med akseptabel validitet. Prosjektet forventes å gi ny kunnskap om fysisk aktivitet i tvillingsvangerskap. Resultatene vil kunne gi grunnlag for kunnskapsbaserte anbefalinger om fysisk aktivitet for disse kvinnene, noe som vil komme den enkelte gravide til gode, samt primær- og spesialisthelsetjenesten. Dersom fysisk aktivitet reduserer risiko for svangerskapskomplikasjoner, så kan prosjektet potensielt gi samfunnsøkonomiske gevinster.

Prosjektleder

Silje Malen Andreassen

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Kan mor trene i et tvillingsvangerskap?
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
31.01.2023
Sluttdato
31.01.2026
Status
Under gjennomføring