KOMPASSET Temakvelder

Søknadssammendrag

Sammendrag Prosjekt KOMPASSET Temakvelder

1. Bakgrunn

Blå Kors Norge har i over 100 år jobbet med forebygging, behandling og rehabilitering for mennesker med rusrelaterte problemer. De siste par tiårene har utviklingen i Blå Kors gått i retning av økt oppmerksomhet og flere tilbud til familie og barn som blir berørt av rusproblemer i familien. Hvert år er det om lag 90.000 barn i Norge som har minst en forelder som misbruker alkohol. Disse barna har som unge og voksne økt risiko for utvikling av eget rusmisbruk, psykiske og somatiske lidelser. Overgangsperiodene i livet, slik som pubertet, overgang til voksenliv og overgangen til selv å bli foreldre, er særlig sårbare faser.

KOMPASSET er et gratis, lavterskel terapi- og rådgivningstilbud til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- og andre rusproblemer. KOMPASSET er en forebyggingsklinikk, der vi ved å nå de unge før problemene rekker å sette seg, kan styrke deres ressurser og forebygge senere vansker. Konseptet er hentet fra Danmark, og består av rådgivningssamtaler, individualterapi, par- og familieterapi, gruppeterapi og psykoedukative temakvelder.

KOMPASSET er startet opp i Bergen, Sandnes, Trondheim og Oslo ved hjelp av midler fra TV-Aksjonen Blå Kors 2008. Blå Kors Norge ser imidlertid at det trengs ytterligere ressurser for å implementere alle deler av konseptet, og søker derfor Extrastiftelsen om støtte til utviklingen av de psykoedukative temakveldene.

2. Målsetting

Målsettingen med prosjektet er å utvikle og implementere psykoedukative temakvelder som et supplement til det terapeutiske tilbudet ved KOMPASSET. Målsettingen med temakveldene er å gi våre klienter en mulighet til å se egne følelsesmessige reaksjoner, tanker og holdninger i et nytt perspektiv, og på denne måten bidra til redusert skam og økt forståelse. Vi vet at dette er viktige faktorer i mental helse. Temakveldene vil holdes med jevne mellomrom i løpet av skoleåret, og være et supplement til det terapeutiske tilbudet.


3. Målgruppe

Temakveldene vil være et tilbud til nåværende og tidligere brukere av KOMPASSET, samt dem som står på venteliste. I tillegg kan brukerne invitere med nære pårørende (venn/partner/søsken/rusfri foreldre), som de opplever støtte fra og ønsker at skal forstå mer om deres reaksjoner.

4. Prosjektets betydning

For mange unge er foreldrenes rusproblemer en ugyldiggjort erfaring, fordi det er vanlig at foreldre med rusproblemer benekter eller bagatellisering av problemet. Ved å normalisere og sette de typiske reaksjonene i en større sammenheng, vil vi raskt kunne bidra til økt gyldiggjøring, og dermed gode forutsetninger for bedret mental helse. Det å møte andre i samme situasjon vil kunne bidra til redusert skam og tabuisering, samt en viktig opplevelse av gjenkjennelse og felleskap.

.
5. Framdriftsplan

Vi vil bruke erfaringer fra Danmark, samt foreløpige erfaringer fra Sandnes, til å starte opp temakvelder ved hver KOMPASSET-avdeling. Det vil fortløpende bli lagt vekt på å involvere brukerne til å komme med innspill til temakveldenes form og innhold, og vi vil etter ett og to år systematisk innhente tilbakemeldinger fra brukerne. Etter ett år vil vi ha en foreløpig erfaringsoppsummering, og bruke konklusjoner fra dette til å gjøre forbedringer og justeringer for neste års temakvelder. Ved avslutningen av den toårs prosjektperioden, vil vi holde et erfaringsseminar for terapeuter og brukerråd ved alle avdelingene. Dette vil danne grunnlag for en erfaringsrapport, som vi også ser for oss å oppsummere i en artikkel og forsøke å få publisert i et aktuelt fagtidsskrift.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjekt KOMPASSET TEMAKVELDER – sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Arne Falck

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
KOMPASSET Temakvelder
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 337 000, 2014: kr 386 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet