Kompetanse om golf for funksjonshemmede

Søknadssammendrag

Bakgrunn
De første organiserte tiltak for funksjonshemmede golfere i Norges Golfforbunds (NGF) regi, ble gjennomført i 2000. Fra 2005 ble arbeidet for personer med særskilte behov koordinert gjennom Golf – Grønn Glede, samtidig som forbundet har hatt en parallell utvikling av golf for spillere som på bakgrunn av funksjonsnedsettelse kvalifiserer til spill i konkurranser for funksjonshemmede. Golf er en idrett som egner seg godt for funksjonshemmede, og golfens handicapsystem gjør at spillere på ulikt ferdighets- og funksjonsnivå kan spille sammen på like vilkår.

I 2012 ferdigstilte NGF første nivå trenerutdanningen, Trener 1 (T1). Målgruppen for T1 er nybegynnere og under kurset legges en plattform for trenerens basiskunnskaper. I dette prosjektet ønsker vi å tilrettelegge et kurs for frivillige trenere, hvor all praktisk undervisning og praksisperiode skal være rettet mot tilrettelagt golf.

Målsetting
1. Tilrettelegge T1 med tanke på tilrettelagt golf.
2. Kompetanseheving i klubbene når det gjelder tilrettelagt golf.
3. Gjennomføre ett tilrettelagt T1 kurs over to år.

Målgruppe
Frivillige trenere i klubber som tilrettelegger golf for personer med nedsatt funksjonsevne.

Gjennomføring
T1 består av 45 timer undervisning fordelt på to kurshelger, og 45 timer praksis. I tillegg skal e-læringsmodulene Trenerrollen og Barneidrettens verdigrunnlag gjennomføres og bestås.

Samling 1 – 22,5 timer: juni 2014
– Grunnleggende golfteknikk og treningsmetodikk, NGFs Golfskole.
– Golfens org.forståelse, roller, ansvar og oppgaver i egen klubb.
– Menneskets vekst og utvikling, Aldersrelatert trening, Aktiv livet ut.
– Golf for funksjonshemmede.
– Kommunikasjon, coaching.
– Klubb, anlegg, hovedtrener, trenerteam, rammevilkår og arb.prosess.


– Trene på å være trener.
– Førstehjelp.

Samling 2 – 22,5 timer: juni 2015
– Praksis: NGFs Golfskole, aldersrelatert trening, aktiv livet ut, grunnleggende treningsferdigheter.

Framdriftsplan
Jan – juni 2014: Invitere klubber til å melde på deltakere.

Rekruttere kurslærere.

Tilpasse kursmateriell.
Juni 2014:

Gjennomføre samling 1. Evaluere.
Juni 2014 – juni 2015:

45 timers praksis i klubb. Oppfølging.

E-læring Trenerrollen og Barneidrettensverdigrunnlag.

Tilpasse kursmateriell til samling 2.

Finne funksjonshemmede øvingsobjekter ift praksis.
Juli 2015:

Godkjenne deltakere og skrive ut kursbevis.

Evaluere
Juli – des 2015: Rapportere.

Prosjektets betydning
Målgruppen er frivillige trenere i klubb som tilrettelegger for golf for funksjonshemmede. Betydningen for disse vil være økt kompetanse i forhold til oppgaven som frivillig trener, og et bedre tilbud for funksjonshemmede golfspillere i klubb. Økt fokus på golf for funksjonshemmede som prosjektet gir, kan også føre til at flere klubber setter i gang aktivitet for funksjonshemmede.

Den sekundære målgruppen er funksjonshemmede golfspillere. De vil få trenere med bedre kompetanse, og mulighet for å tilrettelegge treningene i henhold til deres behov. Dette kan gi spillerne mer motivasjon til å fortsette med golf

Informasjonsarbeid
Kommunikasjon og informasjon vil skje bl.a gjennom Norsk Golf (medlemsblad), egne hjemmesider og i direkte kontakt med klubbene.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

T1 består av 45 t undervisning og 45 t praksis, samt tre e-læringsmoduler; Trenerrollen, Idrett for funksjonshemmede og Barneidrettens verdigrunnlag. For å få godkjent kurs, må deltakerne tilfredsstille de kunnskaps- og kompetansekrav som er satt, og delta på min 80 % av undervisningen. Avsluttende kunnskapsprøve sendes deltakere etter kurset. For å sikre forankring gikk påmelding gjennom klubb. 12 klubber meldte på totalt 18 deltakere og 17 gjennomførte begge kurshelgene. Pr 21.12.2015 har 13 fått godkjent kurs. Deltakerne som mangler en eller flere delene og som ikke har fått godkjent deltakelse, kan sluttføre i 2016. Del 1 ble gjennomført i mai 2014 og del 2 i juni 2015. Kursene ble ledet av to erfarne golftrenere, hvorav den ene har erfaring med tilrettelagt golf. I tillegg har kursleder generell kompetanse innen tilrettelagt idrett. Kurset har samme innhold som et ordinært trener 1, men fokus ble holdt på tilrettelagt golf. For å gi deltakerne realistisk praksis ble det til del 2 hentet inn øvelsesobjekter med nedsatt funksjonsevne. Flere deltakere har funksjonsnedsettelser og flere har erfaring med målgruppen. Gruppens erfaring gjorde at det ble en veldig fin læringsarena.

Antall personer i målgruppen

18

Oppsummering

T1 ble gjennomført over to år, med et tilfredsstillende antall deltakere. Fokus var på utvikling av deltakernes forståelse av tilrettelegging med basis i generell golfforståelse og –kompetanse. 11 klubber for fått kompetanseheving når det gjelder tilrettelagt golf. Vi har ikke planer om ett nytt T1 med fokus på tilrettelagt golf, men det har vært etterspurt og vi ser ikke bort fra at det kan komme. I første omgang vil vi invitere deltakere som har gjennomført T1, til temasamling om golf for utviklingshemmede.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Funksjonshemmede 2015 Trener 1 kurs Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Kompetanse om golf for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 66 000, 2015: kr 81 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet