Kort fortalt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mange problemer knyttet til psykisk helse begynner i barne- og ungdomsårene. Derfor er tidlige intervensjoner og forebygging av psykisk helse i skolen svært hensiktsmessig for utviklingen på lang sikt (Hogan 2002; Major og Dalgard mfl. 2011). En manglende evne til å mestre livets utfordringer kan ses som en hovedårsak til psykisk helseplager, noe som i dag er et voksende problem for barn og unge. Dette bekreftes i de siste undersøkelser fra NOVA ”Ung i Oslo 2015” og Ungdata 2015 og 2016. Derfor vil vi gi ungdom verktøy til å mestre livet.

Målsetting for prosjektet

Målet er å treffe bredt i befolkningen og engasjere på et nasjonalt plan. Derfor går flere store og profesjonelle aktører sammen for å koordinere det som blir en stor dugnadsinnsats for å hjelpe Norges ungdom.

Målgruppe

Den primære målgruppen er tenåringer. Sekundærmålgruppen er lærere og foreldre som kan bruke filmene til samtaler og undervisning.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi vil utvikle en informasjonskanal der ungdom kan få kvalitetssikret kunnskap, nyttige verktøy og praktiske tips for bedre å kunne mestre sin hverdag. Filmproduksjonene vil basere seg på Ludvigsen-utvalgets konklusjoner om sosial og emosjonell kompetanse. Forskning viser at sosial og emosjonell kompetanse har stor betydning for elevenes psykiske helse (Durlak og Weissberg mfl. 2011). Sosioemosjonell læring danner grunnlaget for temaer og innhold i prosjektet vi søker støtte til. Sosioemosjonell læring (SEL) kan defineres som læringsprosessen der mennesker tilegner seg, og effektivt bruker de kunnskapene, holdningene og ferdighetene som er nødvendige for å forstå og håndtere følelser. Videre omhandler SEL å utvikle evnen til å verdsette andre menneskers perspektiv og mening i tillegg til å etablere og opprettholde positive relasjoner. Denne læringen forutsetter utvikling av fem gjensidig avhengige kompetanseområder: 1. Selvbevissthet 2. Selvstyring 3. Sosial bevissthet 4. Relasjonsferdigheter 5. Ansvarlig beslutningsevne Vi ønsker å produsere 100 filmer der hvert kompetanseområde får 20 filmer. Filmene lages som videoblogger der seerne vil oppleve gjenkjennbarhet og føle de blir godt kjent med programleder.

Fremdriftsplan for prosjektet

Fase 1: Januar-mars 2018 Prosjektsøknader Fase 2: April-juni 2018 Workshops med samarbeidspartene om tema under kompetanseområdene 1 og 2. Manusutvikling 40 filmer Fase 3: August-desember 2018 Produksjon av de 40 første filmene Fase 4: Januar-juni 2019 Workshops med samarbeidspartene for å identifisere de faglige tema under kompetanseområdene 3, 4 og 5. Manusutvikling 60 filmer Fase 5: August-desember 2019 Produksjon av de 60 filmer

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Ettersom mange problemer knyttet til psykisk helse begynner i barne- og ungdomsårene, er tidlige intervensjoner og forebygging av psykisk helse i skolen svært hensiktsmessig for utviklingen på lang sikt (Hogan 2002; Major og Dalgard mfl. 2011). Det er også betydningsfullt på kort sikt ettersom vi vet at psykiske vansker og lidelser påvirker barn og ungdoms sosiale fungering og læringsforutsetninger (Carta og Di Fiandra mfl. 2015; Sancassiani og Pintus mfl. 2015). Vi ville utvikle en katalog med filmer, der ungdom kunne få kvalitetssikret kunnskap, nyttige verktøy og praktiske tips for å håndtere sin psykiske helse. I 2019 gikk Mental Helse, Blå Kors, Høgskolen i Innlandet og TV Inter/Verdiverkstedet sammen om å produsere 100 filmer innenfor temaet livsmestring. Målet med filmene var todelt, vi ønsket på den ene siden at ungdom kunne få hjelp direkte, og på den andre siden lage filmer som kan brukes som læremiddel i det tverrfaglige temaet livsmestring i skolen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har erfart at vi har truffet målgruppene godt med filmene som er utarbeidet og til sammen har filmene flere hundre tusen avspillinger og brukes i undervisning over hele landet. Prosjektleder Pål Solum i NRK Skole mener at filmene har høy kjennskap blant lærere og er en av de mest brukte filmressursene på deres sider. Utvalgte filmer fra serien vises også på Supernytt. Disse nyhetssendingene har mellom 100-150.000 seere hver dag. Filmene har lang levetid og seertallene fortsetter å øke og flere og flere tar filmene i bruk.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

400000

Prosjektgjennomføring/Metode

Filmene er produsert i samarbeid mellom mange fagmiljø. I tillegg til de nevnte har RVTS Øst blitt med underveis. Det har blitt gjennomført workshop med ungdom i målgruppa, for å utarbeide hvilke titler og hovedinnhold i filmene som skulle produseres innenfor temaet livsmestring. I tillegg ble det arrangert workshoper for fagteamet. Workshop med ungdommene ble gjennomført fysisk, mens øvrige workshoper ble gjennomført helt eller delvis digitalt på grunn av Covid 19. Vi har også samarbeidet med ung.no og fått statistikk fra deres nettside som vi har brukt som grunnlag for innholdet i filmene. Temaer og spørsmål som har vært populære på nettsiden har gitt nyttig innsikt og hjelp til å avgjøre hvilket innhold vi skulle prioritere. Deretter ble det utarbeidet manus til filmene i samarbeid mellom Verdiverkstedet og Høgskolen i Innlandet. Filmene ble testet ut på 4 ulike ungdomsskoler. Det ble lagt vekt på å få et bredt utvalg ved å samarbeide med storbyskole og ungdomsskole fra distriktskommune. Det ble gjennomført en undersøkelse via spørreskjema og intervju med noen av ungdommene, og filmene og manus ble justert i tråd med erfaringene fra dette.

Resultater og resultatvurdering

100 filmer er ferdigprodusert, men ikke alle filmene er lansert. NRK bruker sin publisistiske kompetanse til å lansere filmene på en måte som gir mest mulig oppmerksomhet. Derfor publiseres filmene i mindre bolker. Og det kommer blant annet 10 nye filmer til Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober 2021. Serien har blitt reklamert for i en digital presentasjon på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring våren 2021 og på den nasjonale Helsesykepleier-konferansen. NRK har bidratt med distribusjon og markedsføring av filmene, og vi har fått mange hundretusen avspillinger. Det har også vært et enormt engasjement på sosiale medier. Serien har blitt evaluert av tilgjengelighetssjefen i NRK som sier at disse fungerer svært godt. Gjennom NRK-systemet har serien også fått masse promotering i ulike kanaler. Som for eksempel forsiden til nrk.no og i radioprogrammer som Ekko på P2.

Oppsummering og videre planer

Fremover vil det legges masse ressurser i å promotere serien etter lansering. NRK Skole har tilgang til mange av landets skoler og sender ut nyhetsbrev og promoterer i sosiale medier og på andre relevante plattformer. Foreløpig har vi en enklere utgave av lærerveiledning tilgjengelig. Denne ønsker vi å forbedre og løfte frem som en ekstraressurs. Her har vi en dialog med RVTS Øst som sier at de kanskje kan bidra. Målet er å kunne lansere et undervisningsopplegg som kan lastes ned på nettsiden til nrkskole.no. I tillegg håper vi å få lansert tegntolkede versjoner snart.

Prosjektleder

Joakim Skavern

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Kort fortalt
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Høgskolen Innlandet
Beløp Bevilget
2018: kr 1 000 000, 2019: kr 1 000 000
Startdato
05.08.2018
Sluttdato
30.06.2021
Status
Avsluttet