Kosthold og spiseforstyrrelse

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Norges Triathlonforbund er et ungt særforutvalg i Norges Idrettsforbund

Norges Triathlonforbund er et ungt særforutvalg i Norges Idrettsforbund. Vi har i dag 2640 medlemmer. Forbundet er i vekst og satser på mosjonsidrett så vel som eliteidrett.

 

Bakgrunn for prosjektet

Styret i Norges Triathlonforbund besluttet å iverksette en bred rekrutteringskampanje rettet mot ungdom. Triathlon/multisport stiller store krav til utøverne, og vi er fra utenlandske undersøkelser kjent med at det forekommer et ikke ubetydelig antall av spiseforstyrrelser blant disse. Som et ansvarlig forbund må vi drive et utstrakt informasjonsarbeid også om mulige farer ved vår idrett. Vi ønsket derfor å være i forkant med en undersøkelse.

 

Hva vi ønsket å oppnå med prosjektet

Det er velkjent at triathleter i andre land er blant de utøverne som er mest utsatt for spiseforstyrrelser (Clark 1993). Vi så det derfor som nødvendig å utrede omfanget av spiseforstyrrelser i vårt miljø. Målet med arbeidet var på bakgrunn aven kartlegging av kostholdsvaner blant triathleter å utarbeide en rapport. Denne rapporten vil være basis for utarbeidelsen av mer eller mindre spesifikke kostholdsråd. Vi ser dette som forebyggende tiltak for om mulig å redusere antallet som utvikler spiseforstyrrelser på grunn av fysisk aktivitet.

 

Prosjektet var tredelt:

1.      Utarbeiding av spørreskjema om våre medlemmers forhold til fysisk aktivitet og kosthold

2.      Sammenfatte resultatene av spørreundersøkelsen i en rapport

3.      Utarbeide kostholdsråd i forbindelse med fysisk aktivitet med den hensikt å forebygge utviklingen av spiseforstyrrelser.

 

Materiale og metode

Forsøkspersonene

Utøverne ble delt inn i to grupper etter grad av aktivitet og prestasjoner i triathlonarrangementer 1998. Aktive består av 25 personer som kan vise til ett/flere topp 5 plasseringer i NM eller i NTFs Norgescup. Mosjonist består av 65 personer som løser helårslisens i forbundet og/eller deltar i minst 3 triathlonarrangementer pr. år.

 

Kostregistrering

Utøverne fikk tilsendt informasjonsskriv, standardisert kostregistreringsskjema fra Statens Råd for Kosthold og Ernæring. I tillegg fikk de et skjema ang. kosthold, trening og vekt (basert på utvalg fra Sundgot-Borgens spørreskjema ti llandslagsutøvere) og frankert returkonvolutt.

 

Representativitet

Undersøkelsen består av et lite antall forsøkpersoner. Triathlonmiljøet i Norge er ikke stort i forhold til i Mellom-Europa. Utøverne dekker triathlonutøvere i Norge. Vi kan ikke generalisere våre funn til å gjelde flere­. Antall kvinner blant utøverne er få i forhold til ant. menn. Dette gjør det vanskelig å si noe spesielt for kvinnelige triathlonutøvere.

 

Målgruppene

Målgruppen for prosjektet er i første rekke alle våre medlemmer. Vi ser det som en sentral oppgave å utvikle forebyggende informasjon om problemet som rammer flere unge idrettsutøvere i dagens samfunn. Våre erfaringer fra dette prosjektet vil være utgangspunkt for samarbeid med andre særforbund i Norges Idrettsforbund.

 

Oppsummering

Trening øker behovet for enkelte næringsstoffer, og idrettsutøvere har derfor spesifikke krav til kostholdet. Idrettsutøvere som spiser nok mat til å dekke kaloribehovet sitt og samtidig har god variasjon i matvareforbruket, vil vanligvis få tilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer. Dessverre er ikke alle flinke nok til å spise variert. Dette har kostregisteringen vår blant triathletene vist.

 

Vi fatt bekreftet vår mistanke til utøverenes uvitenhet og misoppfatninger når det gjelder kosthold, idrett og prestasjon. Triathleter som legger ned betydelig innsats i form av treningstimer, burde være mer bevisste på sitt kosthold. Ved å optimalisere sitt kosthold vil de kunne restitueres raskere og nyttegjøre seg treningen bedre. Hele 91% av eliten oppgir at de er villige til å gjøre kostholdendringer hvis det har betydning for helsen (underforstått prestasjonen). Tallet er 85% for mosjonistene.

 

Vektfokuseringen er dessverre vanlig i idretten. Dette kombinert med harde og store treningsbelastninger som også er vanlig i triathlon, er ikke heldig.

 

Triathlonforbundet ønsker å gripe fatt i utøverenes interesse for å lære mer om ernæring. Kostholdsråd er distribuert til våre utøvere samt lagt ut på nettsidene til forbundet. Videre opplyses Olympiatoppens tilbud om kostholdsveiledning. Foredrag om kosthold og kostholdspreparater planlegges på to av NTFs samlinger i løpet av 2001.

Prosjektleder/forsker

Kristin Lie

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Kosthold og spiseforstyrrelse
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1999: kr 35 000
Startdato
15.01.1999
Sluttdato
30.05.2000
Status
Avsluttet