Krafttak for musikk og helse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

«Krafttak for inkluderende musikk» heter vår organisasjon som arbeider for at alle mennesker får muligheten til et likeverdig kulturelt felleskap der aktivitetene er tilpasset deltakerne. Pilotprosjektet «Krafttak for samspill og sang» resulterte i en rapport. Våre viktigste funn i prosjektet viser positive muligheter for et konkret utviklingsarbeid: 1. Felles aktivitet med musikktilbud i gruppe har stor verdi for brukerne. 2. Individuell tilrettelegging for hver bruker er mulig i samarbeid med musikkterapeut. 3. «Krafttak»-pilotprosjektet gir økte muligheter for inkludering i lokalmiljøet.

Målsetting

Økt livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne med et likeverdig, tilrettelagt musikk og kulturtilbud. Funksjonshemmede har i teorien hatt de samme menneskerettighetene som alle andre, men vi mener vår målgruppe i Sandnes er blitt neglisjert. Prosjektet «Krafttak» vil forandre på dette.

Målgruppe

Mennesker med multifunksjonshemming og voksne med psykisk utviklingshemming i botiltak Haugen 25. Samarbeid med Vågsjerd aktivitessenter om felles musikkarena.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Hovemålgruppen i prosjektet er ni multifunksjonshemmede rullestolbrukere med omfattende funksjonsnedsettelser. Erfaringer fra pilotprosjektet viser at musikk skaper oppmerksomhet og kontakt med målgruppen. Vår plan er å bruke nærhet med kroppen, lyd og sang i møtet mellom bruker og personale. Rytmer og musikk er velegnet for å skape livsutfoldelse, kontakt og felleskap. Prosjektet har fire delmål: 1. Etablere et felles musikktilbud for liten gruppe. 2. Lage musikkperm og lyd-Cd for brukere og vikarer. 3. Workshop for metodeutvikling i tilrettelagt «musisk samspill» med bruker. 4. Holdningsendring. Fremme ikke-diskriminering og økt inkludering med musikk som virkemiddel. Delmål kan vi nå ved å stille opp konkrete milepæler med tiltak for vår og høsthalvåret i prosjektplanen. Evaluering: Både produkt og prosess-evaluering. Muntlig og skriftlig tilbakemelding, og videofilme møtet mellom aktører i musikksamspillet. Metode: Vi vektlegger diagogisk metode som bygger på nyere forskning om tidlig samspill hos spedbarn. Vi viser til forskerne D. Stern og C. Trvarthen med interaksjonsteori. Vi registrerer små uttrykk, initiativ, lyder,kroppsspråk, gester og reaksjoner med videokamera, som vi kan evaluere i etterkant av musikktimen.

Fremdriftsplan

Hovedmålet blir konkretisert med milepælsmål. Fremdrift blir styrt etter definerte resultat, effekt og prosessmål. Jan-mars: Milepæl:Info til ansatte. Milepæl:Musikkgruppe oppstart. Workshop m/ musikk og videoveiledning. April/ mai: Mål»Vårkonsert». Musikkperm med Cd. Juni: 1/2-årsevaluering. Sept/okt: Mål: Holdningsskapende arbeid: Fn-konsert. Frivillighetssamarb. Nov/des:Mål: Individuelt musikk-tilbud for bruker.Evaluering. Prosjektrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Microsoft Word – Rapport Halvdan 150218.docx.pdf

Prosjektleder/forsker

Halvdan Presthus

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Krafttak for musikk og helse
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 250 000
Startdato
23.01.2017
Sluttdato
23.01.2018
Status
Avsluttet