Krisepakke – Ullevålmodellen for pasienter i krise

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS innførte i 2020 en ny behandlingstilnærming til pasienter innlagt med suicidalitet, i behov av korte stabiliseringsopphold. Vi hadde over tid erfart at vi ikke hadde et godt nok behandlingstilbud til denne pasientgruppen, som ofte sliter med emosjonsreguleringsvansker og vedvarende selvskading- og selvmordsproblematikk. Disse pasientene var de minst fornøyde når avdelingen undersøkte pasienttilfredshet og det var i tillegg utbredt frustrasjon og maktesløshet blant personalet. Det var behov for et kunnskapsløft og en felles tilnærming til denne pasientgruppen, og det var på bakgrunn av dette at «Krisepakke – Ullevålmodellen for pasienter i krise» ble utviklet. Dette er et strukturert behandlingsopplegg der man har tatt utgangspunkt i anerkjente behandlingsprinsipper (DBT, CBT og STEPPS) og tilpasset dem til en akuttpsykiatrisk mottakspost. Vi har stort fokus på at alle som jobber med denne pasientgruppen skal ha høy kompetanse, og særlig gode ferdigheter i samtaleteknikk. En pågående pasienttilfredshetsundersøkelse viser at majoriteten av pasientene er fornøyde og føler seg godt ivaretatt. Basert på dette, og på bakgrunn av interesse fra flere andre sykehus, ønsker vi å dele våre erfaringer med andre.

Aktivitet/tiltak/metode

Krisepakken består av tre bærende elementer: avklare gjensidige forventninger, validere følelsene knyttet til den aktuelle krisen med mål om å dempe indre emosjonelt trykk, samt mobilisere mestring så raskt som mulig etter innkomst. Alle pasientene mottar krisesamtale 1 og 2 rett etter ankomst. I den første samtalen er det fokus på aktiv lytting og validering der målet er at pasienten skal føle seg forstått og hørt. Etter en kort pause er det en samtale nummer to der det legges en konkret plan for oppholdet sammen med pasienten. Pasientene får ved hjelp av dags- og kveldsplaner muligheten til å gjenoppnå kontroll og struktur i hverdagen slik at de raskere stabiliseres. Til slutt arbeider man målrettet med å identifisere den enkeltes varselsignaler og mestringsstrategier, slik at vedkommende raskt kan sette inn tiltak ved nye kriser. Vi ønsker å utvide undervisningen om Krisepakke både internt og eksternt for å sikre at pasientene får god og kvalitetssikret behandling. Vi har allerede laget en del skriftlig materiale, men vi ønsker å få mer av brukerperspektivet inn i undervisningen, både i form av skriftlige veiledere og kasuistikker, men også ved å ha med brukere til å holde innlegg på seminarer, samt vise opplæringsvideoer som allerede er laget. Vi planlegger helsefaglig simulering for å trene på vanskelige samtaler, og lære teknikker for empatisk lytting og validering innenfor trygge rammer. Her ønsker vi brukerinvolvering for blant annet å lage realistiske scenarier. Vi har utdannede fasilitatorer som kan bidra til at alle blir ivaretatt, og at personvern og etiske vurderinger er tatt med. Ellers har vi svært god erfaring fra samarbeid med brukerrådet og ikke minst brukerrepresentanten som har sagt seg villig til å være en del av dette prosjektet. Ved å opprettholde en åpen og god dialog innad i prosjektgruppen regner vi med at de utfordringene vi møter kan håndteres på en ryddig måte. Vi vil forløpende måle pasienttilfredshet.

Antall deltakere

5

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det forventes at ansatte får økt kunnskap om hvordan det kan oppleves å være innlagt på en akuttpsykiatrisk avdeling og hvordan måten man blir møtt på som pasient spiller en viktig rolle i bedringsprosessen. Innenfraperspektivet blir godt belyst; blant annet hvordan store og små ting personalet gjør og hvordan en avdeling og et behandlingstilbud er organisert, kan påvirke den enkelte pasient. Det forventes videre økt innsikt i hvordan det kan oppleves å leve med en følelsesmessig ustabilitet som kan påvirke dagligliv, relasjoner og som kan skape stress og krisereaksjoner, samt hvor utmattet og sårbar en kan være i en slik situasjon. En slik økt forståelse av den aktuelle pasientgruppen blant personale forventes å gi tydelige effekter på måten pasienter blir møtt, hvordan de omtales og ikke minst vil det legge til rette for bedring/stabilisering. Når pasienter i mindre grad opplever å måtte kjempe for å bli forstått, vil det øke tilliten til helsevesenet og bedre samarbeidet. På lengre sikt vil en slik kompetanseheving og bevisstgjøring av pasientperspektivet kunne bidra til en kulturendring og redusert stigma. Det vil også gi nyttige erfaringer med brukerinvolvering som kan overføres til andre prosjekter. Ansatte blir godt trent i å gjennomføre krevede samtaler, de vil føle seg tryggere, noe som vil komme både pasienter og de ansatte til gode.

Plan for gjennomføring

Utarbeide veileder fra pasientens ståsted til bruk i undervisning av helsepersonell. Ferdigstillelse siste halvdel 2023. Ansvarlig: Brynhildur Olafsdottir, Astrid Subra og Martine Michelsen. Skriftlige kasuistikker fra pasientperspektiv. Skal brukes i en-til-en veiledning av sykepleiere, simulering og i annen undervisning. Martine Michelsen vil være en sentral bidragsyter, men det vil også være ønskelig å hente inn andre brukererfaring for å få belyst pasientopplevelser fra flere perspektiver. Her vil vi samarbeide med Mental Helse. Ferdigstillelse første halvdel 2024. Utarbeide scenarioer og testing av pasientkasuistikker i simulering. Ferdigstillelse: siste halvdel 2024. Ansvarlig: Martine Michelsen, Brynhildur Olafsdottir og Astrid Subra. Det vil legges opp til undervisning internt og eksternt under hele prosjektperioden. Med unntak av undervisning av ansatte på Akuttpsykiatrisk avdeling, vil Brynhildur Olafsdottir og Astrid Subra måtte frikjøpes fra sin tredelte kliniske turnus for å kunne undervise helsepersonell ved andre avdelinger og andre sykehus. Martine Michelsen vil motta lønn for å forberede undervisning, og for delta i undervisning både internt og ekstern. Ferdigstillelse: ved prosjektslutt juni 2025. Trykkeutgifter til laminerte STOPP-kort som pasientene kan få med seg hjem. Stipulerte utgifter til dette er 10000,-/år. Ferdigstillelse: pågående under hele prosjektperioden.

Prosjektleder

Ingrid Dieset

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Krisepakke – Ullevålmodellen for pasienter i krise
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 100 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 100 000
Startdato
31.07.2023
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring