KudosLappen – øvelseskjøring for ungdom

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Med « Kudos– øvelseskjøring for ungdom» ønsker vi å være med å bidra til at forskjellene blant ungdom blir litt mindre! Vi har i løpet av 2 års drift av mulighetshuset Kudos erfart at svært mange av de ungdommene vi møter ikke har like muligheter til å få førerkortet. Med KudosLappen ønsker vi å gi en mulighet til «mengdekjøring» og øvelseskjøring for ungdom som ellers ikke har mulighet til dette. Kudoslappen vil være en aktivitet knyttet til vårt allerede eksisterende fritidstilbud og vil i stor grad være driftet av frivillige under veiledning av en kjøreskole. Øvelseskjøringen vil foregå på ettermiddag/kveld, helger og ferier. KudosLappen vil gi oss en rekke muligheter til å kombinere øvelseskjøring og noe samfunnsnyttig med godt sosialfaglig arbeid og mulighet for å komme i posisjon til enkeltungdom. F.eks : • Gode menneskemøter mellom ungdom og «voksne frivillige» • Tilhørighet til et godt felleskap og mange muligheter på Kudos • Gi ungdom fra lavvinntektsfamilier mulighet til å raskere få lappen. • Utjevne forskjellene blant ungdom i Kristiansand Målsetning for prosjektet er : 2023 : gjennomføre 300 timer øvelseskjøring med inntil 20 ungdommer 2024 : gjennomføre 500 timer øvelseskjøring med inntil 35 ungdommer 50 ungdommer har fått lappen med bidrag fra oss

Aktivitet/tiltak/metode

Kirkens Bymisjon utarbeidet i 2019 rapporten «Snakk om fattigdom!» som handler om å vokse opp i fattigdom i Norge. Den viser til at det oppleves verst i ungdomstiden. I Kristiansand har vi tall som sier at 13% av barn og ungdom vokser opp i fattigdom. Vi ser at forskjellene blant ungdom er store og det synliggjøres veldig i hvem som har mulighet til å få førerkortet. Mange familier har ingen mulighet til å øvelseskjøre med ungdommen sin pga mangel på bil eller mangel på kompetanse. Da må ungdommen kun belage seg på kjøretimer med en kjøreskole, som medfører store utgifter samt svært lang tidsbruk. Det å ikke ha førerkortet er også en ulempe når man på vei inn i et voksenliv ønsker å søke jobber for å tjene egne penger. TILTAK – Tilbud om gratis øvelseskjøring til ungdom uten bil slik at de får mengdetrening – Samarbeid med ABC trafikkskole som tilbyr opplæring til våre frivillige ledsagere – Kommunikasjon med ungdommens trafikklærer/kjøreskole om fokusområder i øvelseskjøringen og progresjon MÅLGRUPPE Ungdom/unge voksne uten sertifikat med lite eller ingen tilgang til bil, og som dermed er uten mulighet for øvelseskjøring. EVALUERING – Oversikt over progresjon for den enkelte ungdom – Resultatmål halvårlig med antall timer og antall førerkort VURDERING AV SIKKERHETEN – Kontrakter med ungdom – Kontrakter med ledsagere – Taushetserklæring for ledsagere – Kirkens Bymisjons etiske retningslinjer for frivillige – Dokumentasjon: Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring, samtykke for de under 18 år – Politiattester – Opplæring og veiledning av trafikkskolen (jevnlig) – Skriftlige tips og råd til den som øvelseskjører – Skriftlige tips og råd til ledsageren UTFORDRINGER – Sikre nok fremdrift på veien mot førerkortet

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det betyr noe i vårt samfunn å ha “lappen”. Det er både personlige og samfunnsmessige gevinster ved at ulikheter mellom samfunnsgrupper utjevnes. KudosLappen vil bidra til økt folkehelse ved å utjevne ulikheter og redusere utenforskap blant ungdom i Kristiansand. I tillegg mener vi tilbudet vil fremme levekår, økt fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Ungdom som tidligere hadde liten mulighet til å ta førerkort, får nå sjansen. Gjennom KudosLappen vil vi redusere utgiftene kraftig for den gruppen som ikke har tilgang på bil. Det betyr igjen at ungdom som ellers hadde stilt langt bak i køen får likere vilkår til å søke jobb., og de får kjenne på en form for frihet. En annen side av dette tiltaket er alle menneskemøtene som oppstår. Ungdom og trygge voksne møtes jevnlig over tid. Vi i Kudos tror på “arbeidsrommet” en bil kan være. Dersom kjemien stemmer, kan disse timene i bil ha stor betydning inn i et ungt liv – og for den voksne frivillige. Vi ser heller ikke bort fra at KudosLappen kan bidra til at ungdom som ikke ellers nødvendigvis ville oppsøkt Kudos, nå vil kunne trekkes inn i Kudos sin trygge verden; med fritidsaktiviteter, jobb, kafé m.m.

Plan for gjennomføring

Tenkt gjennomføring er: 2023 Januar – Utarbeidelse av inntaksrutiner, sikkerhetsrutiner og nødvendige dokumenter for oppstart : kontrakter, sjekkliste, kartlegging av erfaring, samtykkeskjema, taushetserklæring samt “tips og triks” Vil utføres av tiltaksleder i samarbeid med prosjektgruppen. Januar – mars – Rekruttering av frivillige ledsagere, samt deltakere fra målgruppen. Prosjektet vil synliggjøres ved hjelp av våre sosiale medier, samt informasjonsmateriell som deles med våre samarbeidspartnere i Kristiansand (Ungdomstjenesten, Nav ung, Nye mønstre og andre ideelle aktører) Vil utføres av tiltaksleder i samarbeid med prosjektgruppen. Februar/ mars – 5 frivillige ledsagere har gjennomgått opplæring og er klare til å øvelseskjøre, vi kommer igang med ungdommene og har fått testet rutiner, bookingsystem og gjennomgått tilbakemeldinger på hva som kan forbedres. Vi får mediaomtale om prosjektet fra lokale medier Juni – Vi gjennomfører en evaluering med frivillige/prosjektgruppen og får oversikt på antall timer og kilometer kjørt Mars – Desember – Vi har rekruttert 15 frivillige ledsagere og 20 ungdom hvorav 10 av ungdommene har gjennomført oppkjøring og fått førerkortet. Vi har ved evaluering før jul kjørt ca 300 timer med ungdom 2024 Januar – desember – Fortsatt rekruttering av frivillige og deltakere fører til at bilen er i bruk hver dag. Systemet for bruk er evaluert og forbedret og fungerer bra. Vi har koblet på flere frivillige samt forsterket samarbeidet med de lokale kjøreskolene. Ved prosjektets slutt er det gjennomført totalt ca 800 timer kjøring med 50-60 ungdommer hvorav 50 har bestått førerprøven. Prosjektet er robust nok til å drives videre som en del av mulighetshuset Kudos uten større finansieringsbehov.

Prosjektleder

Per Dovland

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
KudosLappen – øvelseskjøring for ungdom
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring